Data publikacji:  2015-09-11  Kategoria:  wrzesień 2015

Ośrodek Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, kuratoriów oświaty, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli do udziału w regionalnych konferencjach, poświęconych doskonaleniu nauczycieli. Spotkania odbywać się będą w miastach wojewódzkich w okresie sierpień – październik 2015 r.

Zakres merytoryczny konferencji obejmuje poniższe zagadnienia:

  • założenia nowego modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zmiany prawne dotyczące m.in. działalności placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych,
  • wnioski i rekomendacje z ewaluacji modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli,
  • rola doskonalenia nauczycieli wobec podstawowych zadań szkoły,
  • rola współpracy nauczycieli w kontekście rozwoju szkoły,
  • planowanie rozwoju pracy szkoły,
  • współpraca szkół i instytucji wspomagających – placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz kuratoriów oświaty.

 Konferencja jest nieodpłatna. Organizator pokrywa koszty wyżywienia, noclegu, materiałów warsztatowych, korzystania z sal warsztatowych.

 Uczestnicy konferencji dojeżdżają na miejsce na własny koszt.

 Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie Wykonawcy IBD Business School https://ibdkonferencje.pl. Podczas kwalifikacji do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na zajęcia. Informacje o zakwalifikowaniu Uczestnicy otrzymają drogą e-mailową/telefoniczną.

 Osobą odpowiedzialną za realizację konferencji ze strony Wykonawcy (firmy: IBD Business School) jest p. Katarzyna Kukwa, adres e-mail: ore@ibdkonferencje.pl,  nr tel. (22) 782 89 06.

 Po stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w sprawach merytorycznych osobą odpowiedzialną jest p. Joanna Soćko, adres e-mail: joanna.socko@ore.edu.pl , nr tel. (22) 345 37 04.

 Serdecznie zapraszamy do udziału.

Konferencje regionalne organizowane są w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.