Data publikacji:  2020-03-25  Kategoria:  Aktualności

W efekcie prac grupy autorskiej w II cyklu projektu powstały 4 pakiety materiałów. W skład każdego pakietu wchodzą: scenariusze zajęć, prezentacje oraz załączniki do poszczególnych modułów zajęć.

Pakiety dotyczą wspomagania szkół w zakresie wybranych w II cyklu kompetencji: porozumiewania się w językach obcych, matematyczno-przyrodniczych, wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w obszarach związanych z nauczaniem poprzez eksperymentowanie i doświadczanie.  Obejmują: treści uniwersalne, istotne z punktu widzenia całego procesu wspomagania szkół (m.in. metody zarządzania procesem wspomagania), elementy specyficzne dla danego poziomu kształcenia i rozwijania konkretnych umiejętności w zakresie wybranej kompetencji.

Nazwa beneficjenta: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN).

Tytuł projektu: „Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania”.

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 nt. „Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych  do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia”.

Pakiet 1
Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów – II etap edukacyjny

Pakiet 2
Rozwój kompetencji uczniów – porozumiewanie się w językach obcych – II etap edukacyjny

Pakiet 3
Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania/uczenia się – I etap edukacyjny

Pakiet 4
Nauczanie przez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniów – II etap ed.

Autor: Ewa Lubczyńska