Tematyka sieci - Nauczyciele pracują zespołowo
1. Nazwa sieci Nauczyciele pracują zespołowo
2. Grupa docelowa Liderzy szkolnych zespołów nauczycielskich
3. Program pracy sieci
Spotkanie 1
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
 1. Analiza podstaw prawnych funkcjonowania zespołów nauczycielskich, zwłaszcza fragmentów rozporządzeń:
• w sprawie ramowych statutów;
• w sprawie nadzoru pedagogicznego;
• przykładowych statutów szkolnych;
• innych.
2. Przygotowanie katalogu stałych zadań wynikających z przepisów prawa, które w szkole powinny być realizowane zespołowo.
3. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np.: jak zespołowo przygotować święto szkoły, konkurs wewnątrzszkolny, akcje, projekty.
 • Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Wyszukiwanie w Internecie inspiracji do rozmowy na temat pracy zespołowej.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z pracą zespołową.
• Prezentacja pozytywnych i ważnych osobistych doświadczeń z zakresu działania zespołowego.
Materiały samokształceniowe

• S. Wlazło, Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym. Materiały z konferencji Jakość ewaluacji – Jakość edukacji, Kraków 2011.
• E. Korulska, Praca zespołowa? To nie takie trudne, [w:] „Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły” 5/2010.
Spotkanie 2
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
 Praca w grupach oraz dyskusja nad tematami:
• czy grupa to już zespół? (cechy dobrego zespołu);
• korzyści płynące z pracy zespołowej, posiadania wspólnego celu, istnienia sprzyjającej atmosfery, poczucia akceptacji każdego członka zespołu;
• wykorzystanie możliwości poszczególnych członków zespołu (efekt synergii);
• wady pracy zespołowej: zabijanie indywidualizmu, „zgniły” kompromis, konformizm, dodatkowa formalizacja, konieczność solidarności z zespołem mimo odmiennego zdania;
• dynamika rozwoju zespołu: etapy procesu grupowego;
• role zespołowe: rodzaje ról, ich znaczenie w pracy zespołu, predyspozycje osobowościowe;
• konfigurowanie zespołu w zależności od typu zadania, etapu rozwoju zespołu i rozkładu ról grupowych.
 • Jak wyżej oraz wymiana plików i materiałów na temat pracy zespołowej.
• Dyskusja na forum na temat pracy zespołowej oraz samych zajęć.
Materiały samokształceniowe
• S. Wlazło, Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym. Materiały z konferencji Jakość ewaluacji – Jakość edukacji, Kraków 2011.
• E. Korulska, Praca zespołowa? To nie takie trudne, [w:] „Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły” 5/2010.
Spotkanie 3
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
 Praca w grupach i dyskusja nad tematami:
• cechy efektywnej komunikacji w zespole;
• skuteczny przepływ informacji;
• sztuka słuchania;
• sztuka kierowania dyskusją.
• Dyskusja na forum na temat pracy zespołowej i jej roli w szkole.
• Prezentacja na forum eksperta, który poprowadzi warsztaty podczas następnego spotkania. 
Materiały samokształceniowe
• R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 2009.
• P. Legutko, Sztuka debaty, czyli jak się nie dać, WAM, Warszawa 2009.
Spotkanie  4
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
Warsztaty prowadzone przez specjalistę z zakresu rozwiązywania konfliktów, dotyczące następujących tematów:
• przyczyny i rodzaje konfliktów, przykłady sytuacji konfliktowych;
• stadia rozwoju konfliktu – faza początkowa, eskalacja, otwarta wojna;
• kierowanie konfliktem – zapobieganie rozwojowi konfliktu, style kierowania konfliktem;
• metody rozwiązywania konfliktów – negocjacje, mediacje, arbitraż;
• jak można wykorzystać konflikt? – przykłady twórczego rozwiązywania konfliktów.
 
• Dyskusja na forum o warsztatach z ekspertem.
• Wymiana poglądów na temat rozmaitych konfliktów występujących w szkole. Dyskusja o tym, jak sobie z nimi radzić.
• Wyszukiwanie w Internecie informacji o przykładach konfliktów szkolnych (np. w formie prasówki).
• Prezentacja na forum eksperta, który poprowadzi warsztaty podczas następnego spotkania. 
Materiały samokształceniowe
• K. Balawajder, Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
• J.A.F. Stoner, Kierowanie, WN PWN, Warszawa 1996.
• Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka,
Spotkanie 5
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
Warsztaty prowadzone przez specjalistę z zakresu negocjacji, dotyczące następujących tematów:
• rodzaje negocjacji,
• warunki skutecznych negocjacji,
• style negocjacji,
• techniki negocjacji.
 
 • Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
• Dyskusja na forum na temat warsztatów.
Materiały samokształceniowe
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez eksperta


4. Bibliografia -
5. Załączniki
Zasoby sieci pilotażowych
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Zasady komunikacji w miejscu pracy Danuta Haller POBIERZ
2. Nauczyciele pracują zespołowo --- POBIERZ
3. Zespoły problemowo zadaniowe w szkole Lilianna Iwona Zabierowska POBIERZ
4. Nauczyciele pracują zespołowo Maria Tomalak POBIERZ
5. Praca zespołowa --- POBIERZ
6. Cechy zespołu --- POBIERZ
7. Budowanie skutecznego zespołu pracowniczegoo Janusz Marek Lichtarski POBIERZ
8. Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym (artykuł) Stefan Wlazło POBIERZ
9. Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym (prezentacja) Stefan Wlazło POBIERZ