Tematyka sieci - Skuteczna realizacja edukacji zdrowotnej w szkole inwestycją w zdrowe społeczeństwo
1. Nazwa sieci Skuteczna realizacja edukacji zdrowotnej w szkole inwestycją w zdrowe społeczeństwo
2. Grupa docelowa Nauczyciele wychowania fizycznego, szkolni koordynatorzy ds. edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz nauczyciele innych przedmiotów zainteresowani realizacją edukacji zdrowotnej w szkole
3. Program pracy sieci
1. Prawne regulacje w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.
Problemy poruszane podczas spotkania  Działania w sieci
 1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Integracja grupy.
2. Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego i ich następstwa.
3. Organizacja edukacji zdrowotnej w szkole.
4. Warsztat – motywowanie nauczycieli do wprowadzania zmian. 
 • Ustalenie planu działania sieci, w tym: wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk, tworzenie innowacyjnych rozwiązań, dzielenie się pomysłami na platformie internetowej, wymiana informacji, wyszukiwanie odpowiedniej literatury oraz  scenariuszy zajęć i spotkań, propozycje uczestników.
• Wymiana doświadczeń, na temat: organizacji edukacji zdrowotnej w szkole.
• Prezentacja przykładów realizacji edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego i innych przedmiotów.
• Dzielenie się pomysłami, jak zainteresować  rodziców edukacją zdrowotną. W jaki sposób do nich trafić i jak wykorzystać ich potencjał?
Materiały samokształceniowe

• E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003.
• Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, red. B. Woynarowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
• Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnejw szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, red. B. Woynarowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
• Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, red. B. Woynarowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012
2. Metodyka edukacji zdrowotnej w szkole
 Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci 
1. Dyskusja na temat: tradycyjnego i nowoczesnego podejścia do edukacji zdrowotnej (rola nauczyciela i ucznia, akcent na uczenie się, metody pracy).
2. Planowanie i ewaluacja w edukacji zdrowotnej:
• Etapy planowania programu edukacji zdrowotnej.
• Zasady układania scenariusza zajęć.
• Ewaluacja w edukacji zdrowotnej.
• Zasady dobierania metod i technik uczenia się, w tym uczenia się przez doświadczanie
• Wykorzystywanie nowych technologii w realizacji ez.
 • Dzielenie się pomysłami na temat sposobów diagnozowania potrzeb zdrowotnych społeczności szkolnej.
• Dyskusja w sieci o sukcesach i problemach związanych z realizacją edukacji zdrowotnej.
• Przykłady dobrych praktyk: wymiana scenariuszy zajęć i spotkań.
• Dyskusja na temat sposobów rozwiązywania konkretnych problemów zdrowotnych – przykłady dobrych rozwiązań.
• Dzielenie się pomysłami wykorzystywania w edukacji zdrowotnej nowych technologii, prezentacja własnych doświadczeń.
Materiały samokształceniowe

• V. Simovska, B.B. Jansen, Young-minds.net/lessons learnt,Danish University of Education Press, Copenhagen 2003.
• B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2010.
• Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych,red. B. Woynarowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
• Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych,red. B. Woynarowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
• Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, red. B. Woynarowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
 3. Edukacja zdrowotna ukierunkowana na rozwijanie umiejętności psychospołecznych
 Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci 
 1. Istota umiejętności psychospołecznych i ich znaczenie.
2. Praca warsztatowa połączona z dyskusją: W jakich okolicznościach szkolnych można kształtować/wzmacniać różne umiejętności
psychospołeczne w tym poczucie własnej wartości uczniów – podawanie własnych przykładów.
3. Wsparcie społeczne i jego znaczenie dla zdrowia i rozwoju ucznia.
4. Jak radzić sobie ze stresem w szkole?
 • Wyszukiwanie w internecie literatury oraz scenariuszy zajęć i spotkań.
• Przykłady kształtowania wybranych
umiejętności psychospołecznych w szko-łach – prezentacja dobrych praktyk.
• Przykłady radzenia sobie ze stresem w praktyce szkolnej – wymiana doświadczeń
Materiały samokształceniowe
• Edukacja zdrowotna w szkole.Zeszyt 7, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2003.
• K. Oatley, J.M. Jenkins, Emocje i stres, WN PWN, Warszawa 2003.
• L. Kulmatycki, Emocje i stres[w:] B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, WN PWN, Warszawa 2008 s. 407– 426.
• Edukacja zdrowotna w szkole. Zeszyt 12, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2007.
• S. Hart, V. Kindle Hudson,Empatyczna klasa Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.
www.ore.edu.pl
4. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych u uczniów w praktyce szkolnej
 Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci 
 1. Przykłady rozwijania wybranych umiejętności w szkole:
• Utrzymywanie dobrych relacji z innymi członkami społeczności szkolnej.
• Motywowanie do osiągania sukcesów.
• Współpraca i praca w grupie.
• Przykłady kształtowania wybranych umiejętności psychospołecznych w szkołach – prezentacja dobrych praktyk
Materiały samokształceniowe
T. Witsrand, Porozumienie bez przemocy, czyli język żyrafy w szkole, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2005.
• J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, WN PWN, Warszawa 2002.
• H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, WN PWN, Warszawa 2006.
• N. Ignjatović-Savić, Strażnicy Uśmiechu 1 i 2. Program profilaktyczno-wychowawczy, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2009.
5. Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna
 Problemy poruszane podczas spotkania  Działania w sieci
1. Problemy dzieci i młodzieży związane z nieprawidłowym odżywianiem.
2. Wspólne śniadania w szkole jako element zdrowotnej polityki szkoły.
3. Organizacja posiłków dla uczniów i nauczycieli w szkole (sklepik, stołówka).
4. Zachęcanie do aktywnego stylu życia uczniów i pozostałych członków społeczności szkolnej.
• Ocena zjawiska nadwagi i otyłości u dzieci ze szkół będących w sieci.
• Dzielenie się pomysłami na temat:
– funkcjonowania sklepików oraz stołówek szkolnych, skąd pozyskiwać środki na ich prowadzeniel;
– negocjowania z ajentem w sprawie asortymentu w sklepiku.
• Dzielenie się pomysłami na temat stosowania różnych form aktywności fizycznej dla wszystkich członków społeczności szkolnej 
Materiały samokształceniowe

• I. Young, Jak wspierać rozwój i zdrowie młodzieży,Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011.
• Katalog i narzędzie HEPS. Katalog i narzędzie do oceny jakości szkolnych interwencji dotyczących zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, ORE, Warszawa 2010.
• Narzędzie dla szkół HEPS. Przewodnik dla szkół dotyczący tworzenia szkolnej polityki zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, ORE, Warszawa 2010.
• Poradnik orędownictwa na rzecz HEPS. Argumenty i strategie tworzenia polityki zdrowotnej w szkole, ORE, Warszawa 2010.
• Przewodnik HEPS. Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkołach, ORE, Warszawa 2010

4. Bibliografia
5. Załączniki