Tematyka sieci - Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?
1. Nazwa sieci Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?
2. Grupa docelowa Dyrektorzy szkół i/lub przedszkoli, szkolni koordynatorzy ds. promocji zdrowia oraz nauczyciele zainteresowani tworzeniem i pracą w szkole promującej zdrowie.
3. Program pracy sieci
 1. Polski model i definicja szkoły promującej zdrowie (SzPZ)
 Problemy poruszane podczas spotkania  Działania w sieci
 1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci. Integracja grupy.
2. Dyskusja na temat: Co to dla mnie oznacza szkoła promująca zdrowie?
3. Stałe monitorowanie samopoczucia całej społeczności szkolnej działaniem priorytetowym w SzPZ.
• Przedstawienie eksperta.
• Prezentacja polskiego modelu i definicji SzPZ.
• Prezentacja narzędzi do badania samopoczucia w szkole.
• Dzielenie się pomysłami na temat różnych sposobów diagnozowania samopoczucia w szkole 
Materiały samokształceniowe
• B. Woynarowska, M. Sokołowska, Koncepcja i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie; Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole,Zeszyt 10, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006
2. Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ
Problemy poruszane podczas spotkania  Działania w sieci 
1. Całościowe podejście do zdrowia.
2. Podejście „od ludzi do problemu”.
3. Szkoła traktowana jako siedlisko.
4. Demokratyzacja życia szkoły. 
• Uwzględnienie wszystkich aspektów zdrowia w codziennym życiu szkoły – przykłady działań.
• Rozwiązywanie konkretnych problemów zdrowotnych – wymiana doświadczeń.
• Przykłady dobrych rozwiązań dot. diagnozowania potrzeb zdrowotnych społeczności szkolnej.
• Przykłady współpracy szkół z innymi siedliskami – wymiana doświadczeń.
• Sprawdzone rozwiązania dotyczące demokratycznego zarządzania szkołą – wymiana doświadczeń 
Materiały samokształceniowe
• B. Woynarowska, M. Sokołowska, Koncepcja i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie; Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole, Zeszyt 10, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006
3. Model pracy SzPZ
Problemy poruszane podczas spotkania  Działania w sieci 
1. Diagnozowanie potrzeb zdrowotnych całej społeczności szkolnej.
2. Wybór problemu priorytetowego.
3. Planowanie działań.
4. Ewaluacja.
5. Metody pracy SzPZ:
• praca metodą projektu;
• uczenie się przez doświadczanie.
• Przykłady dobrych rozwiązań dot. diagnozowania potrzeb zdrowotnych społeczności szkolnej.
• Przykłady pracy z wykorzystaniem metody uczenia się przez doświadczanie.
• Dyskusja na temat korzyści i trudności w pracy modelem SzPZ.
• Wymiana doświadczeń z zakresu pracy metodą projektu.
• Prezentacja projektów zdrowotnych realizowanych w szkołach 
Materiały samokształceniowe
• B. Woynarowska, M. Sokołowska, Koncepcja i zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie; Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole, Zeszyt 10, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.
• E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2003
4. Skuteczna realizacja edukacji zdrowotnej inwestycją w zdrowe społeczeństwo 
Problemy poruszane podczas spotkania  Działania w sieci 
1. Organizacja edukacji zdrowotnej w szkole.
2. Uczeń aktywnym uczestnikiem procesu dydaktycznego.
3. Wykorzystanie wszystkich okoliczności do prowadzenia edukacji zdrowotnej całej społeczności szkolnej w tym rodziców.
• Wymiana doświadczeń na temat organizacji
edukacji zdrowotnej w szkole:
-edukacja zdrowotna w wychowaniu
fizycznym – kto prowadzi?; Jakimi
metodami (czy nauczyciel wf, czy inny
specjalista)?;
-przykłady aktywności uczniów w edukacji
zdrowotnej;
-edukacja zdrowotna w innych przedmiotach (jakich? Jakimi metodami jest
realizowana?).
• Dyskusja w sieci o sukcesach i problemach
w realizacji edukacji zdrowotnej – przykłady
ze szkół 
• Prezentacja „drabiny uczestnictwa
uczniów”.
• Przykłady prowadzenia edukacji zdrowotnej
dla rodziców.
• Przykłady prowadzenia edukacji zdrowotnej
przez rodziców.
Materiały samokształceniowe
• Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, red. B. Woynarowska Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
• Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych,red. B. Woynarowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012
• Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,red. B. Woynarowska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
• B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Podręcznik akademicki,WN PWN, Warszawa 2008
5.
 Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci 
1. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do budowania przyjaznego klimatu szkoły.
• Zapewnienie społeczności szkolnej poczucia bezpieczeństwa.
• Wypracowanie reguł i określenie zasad obowiązujących w szkole.
• Wzmacnianie u uczniów i nauczycieli poczucia własnej wartości.
• Utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi.
• Dawanie i otrzymywanie wsparcia.
• Motywowanie uczniów do osiągania sukcesów
• Prezentacja metod i narzędzi do badania klimatu społecznego szkoły. Wymiana doświadczeń na temat innych sposobów badania klimatu społecznego szkoły.
• Dzielenie się pomysłami na temat kształtowania umiejętności psychospołecznych:
• na lekcjach – podawanie własnych przykładów;
• w innych sytuacjach szkolnych – podawanie przykładów prowadzonych działań.
• Wyszukiwanie w Internecie literatury z tego zakresu
• Konstruowanie i wymiana scenariuszy zajęć do pracy z uczniami, rodzicami oraz innymi pracownikami szkoły. 
Materiały samokształceniowe
• Edukacja zdrowotna w szkole,Zeszyt 6, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2003.
• Edukacja zdrowotna w szkole,Zeszyt 8, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2004.
• Edukacja zdrowotna w szkole,Zeszyt 10–11, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.
• Edukacja zdrowotna w szkole,Zeszyt 12, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2007.
• T. Witsrand, Porozumienie bez przemocy, czyli język żyrafy w szkole, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2005.
• J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, WN PWN, Warszawa 2002.
• H. Sęk, R. Cieślak, Wsparcie społeczne, stres i zdrowie,WN PWN, Warszawa 2006.

4. Bibliografia
5. Załączniki