Tematyka sieci - Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci przedszkolnych
1. Nazwa sieci Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci przedszkolnych
2. Grupa docelowa Nauczyciele wychowania przedszkolnego
3. Program pracy sieci 5. Podsumowanie pracy sieci
1. Prawne regulacje w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej w szkole 
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Autoprezentacja uczestników.
2. Omówienie celów i założeń projektu „sieciowego”. Ustalenie planu działania sieci.
3. Wprowadzenie teoretyczne:
• Rozwój emocjonalny u dzieci w wieku przedszkolnym.
• Czym jest inteligencja emocjonalna?
• Sfery rozwijania inteligencji emocjonalnej.
• Elementy inteligencji emocjonalnej wpływające na gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole.
• Metody ułatwiające kształtowanie inteligencji emocjonalnej.
4. Dyskusja: uzasadnienie potrzeby realizowania projektu w oparciu o Podstawę programową i Konwencję praw dziecka.
5. Warsztaty: przykład „dobrej praktyki” (zajęcia modelowe) – ćwiczenia dla nauczycieli prowadzone przez eksperta – psychologa (nauczyciele w roli dzieci).
6. Omówienie warsztatów
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi dotyczącymi własnego rozwijania inteligencji emocjonalnej, np. scenariuszami rad szkoleniowych, scenariuszami spotkań integracyjnych nauczycieli, a także przykładami zabaw i ćwiczeń stosowanych we własnej praktyce.
• Wyszukiwanie w Internecie inspiracji do rozmowy nt. rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci przedszkolnych i znaczenia w dalszej edukacji.
• Wspólne tworzenie zbioru linków do zasobów internetowych związanych z kształtowaniem inteligencji emocjonalnej.
• Dyskusja nt. doświadczeń własnych.
• Ustalenie na forum, kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty 
Materiały samokształceniowe
• Baum H., Małe dzieci – duże uczucia, Jedność, Kielce 2002.
• Baum H., Pokonywać słabości, Jedność, Kielce 2002.
• Champton Weston D., Weston M.S., Co dzień mądrzejsze, 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
• Dyrda B., Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły,Media Rodzina, Poznań 1993.
• Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
• Goleman D.Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1997.
• Guillaumond F., Nauka komunikowania się w grupie przedszkolnej, Cykady, Warszawa 2000.
• Guilford J.P., Natura inteligencji człowieka,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
• Konrat S., Hendl C., Inteligencja emocjonalna z zestawami ćwiczeń, Videograf, Katowice 2000.
2. Sfery rozwijania inteligencji emocjonalnej 
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
 1. Warsztaty – przykład „dobrej praktyki” (zajęcia modelowe przygotowane przez jednego z uczestników sieci).
Zajęcia zawierają:
• Rozpoznawanie, nazywanie emocji, radzenie sobie z własnymi emocjami, budowanie poczucia własnej wartości.
2. Omówienie warsztatów.
3. Spotkanie z ekspertem – nauczycielem z doświadczeniem w zakresie kształtowania inteligencji emocjonalnej w jej wszystkich sferach u dzieci przedszkolnych.
4. Wymiana własnych doświadczeń: każdy uczestnik sieci prezentuje przykład zabawy lub ćwiczenia.
5. Praca w grupach – opracowanie scenariuszy zajęć zawierających stosowane metody ułatwiające kształtowanie inteligencji emocjonalnej w jej wszystkich sferach. Propozycje lub projekty pomocy dydaktycznych.
6. Prezentacja scenariuszy.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami zajęć, ciekawymi metodami pracy, ciekawą literaturą.
• Wyszukiwanie w Internecie inspiracji do rozmowy nt. kształtowania elementów inteligencji emocjonalnej niezbędnych w osiąganiu gotowości szkolnej.
• Wspólne tworzenie zbioru linków do zasobów internetowych związanych z kształtowaniem zdolności w różnych sferach inteligencji emocjonalnej
• Dyskusja nt. doświadczeń dotyczących pracy w zakresie kształtowania inteligencji emocjonalnej na poszczególnych płaszczyznach.
• Przedstawienie eksperta, który poprowadzi zajęcia na następnym spotkaniu.
• Ustalenie na forum, kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty pt.: „Rozpoznawanie emocji u innych, budowanie relacji z innymi: empatia, asertywność, współpraca”.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi wypracowanymi na spotkaniu, np. zestawy scenariuszy opatrzone komentarzem po zrealizowaniu z dziećmi. 
Materiały samokształceniowe
• Baum H., Małe dzieci – duże uczucia, Jedność, Kielce 2002
• Baum H., Pokonywać słabości, Jedność, Kielce 2002
• Champton Weston D., Weston M.S., Co dzień mądrzejsze, 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998.
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 1993.
• Postmann R., Zabawy rozwijające inteligencję, Jedność, Kielce 2003.
• Postmann R., Schneider E., Zabawy na odprężenie i koncentrację, Jedność, Kielce 2003.
Literatura w pracy z dziećmi:
• Brykczyński M. i Głażewska-Dańko L., Jedna chwilka uczuć kilka czyli z uczuciem o uczuciach, Jacek Santorski &Co Agencja Wydawnicza, Białystok 2004 .
• Fox E., Garbet J., Mój podręcznik pierwszej pomocy, Kielce 2004.
• Hannah A., Już się nie boję ciemności, Siedmioróg, Wrocław 2005.
• Kasdepke G., Kocha, lubi, szanuje czyli jeszcze o uczuciach, Nasza Księgarnia, Warszawa 2010.
• Kołyszko W., Smok Lubomił i tajemnice złości,Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
• Kołyszko W., Zaklęte miasto i sekrety smutku, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
• Ostrowska E., Bojesie niebojesie, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2010.
• Preston T., Strach na wróble, przeł. W. Chotomska, Egmont, Warszawa 2002.
3. Elementy inteligencji emocjonalnej wpływające na gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
 1. Warsztaty – przykład „dobrej praktyki” (zajęcia modelowe przygotowane przez jednego z uczestników sieci):
• Rozpoznawanie emocji u innych, budowanie relacji z innymi: empatia, asertywność, współpraca.
2. Omówienie warsztatów.
3. Spotkanie z ekspertem – nauczycielem z doświadczeniem w zakresie kształtowania elementów inteligencji emocjonalnej wpływających na gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole. Elementy inteligencji emocjonalnej (wg D. Golemana, Inteligencja emocjonalna, Poznań 1997, s. 302):
• wiara w siebie,
• ciekawość,
• intencjonalność,
• samokontrola,
• towarzyskość,
• umiejętność porozumiewania się,
• umiejętność współdziałania.
4. Prezentacja własnych doświadczeń dotyczących sposobów kształtowania elementów inteligencji emocjonalnej ważnych do rozpoczęcia nauki w szkole: każdy uczestnik sieci prezentuje, w jaki sposób to realizuje.
5. Praca w grupach – opracowanie scenariuszy zajęć kształtujących wybrane elementy inteligencji emocjonalnej z określeniem sposobów realizacji.
 • Dzielenie się pomysłami metodycznymi, wypracowanymi na poprzednim spotkaniu, np. scenariuszami zajęć, ciekawymi przykładami zabaw i ćwiczeń, ciekawą literaturą.
• Dyskusja dotycząca wymiany doświadczeń.
• Dyskusja z ekspertem
• Dyskusja nt. stosowanych sposobów pracy i ich znaczenia w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej.
 4. Metody pracy stosowane w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Warsztaty: przykład „dobrej praktyki” (zajęcia modelowe przygotowane przez jednego z uczestników sieci):
• Rozwijanie kompetencji niezbędnych do działania: motywacja, odpowiedzialność.
2. Omówienie warsztatów.
3. Spotkanie z ekspertem – nauczycielem z sukcesami w zakresie kształtowania inteligencji emocjonalnej u dzieci przedszkolnych, szkolenie pt. „Metody stosowane w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej w przedszkolu”:
• integracyjne,
• relaksacyjne,
• wizualizacyjne,
• dramowe,
• pantomimiczne,
• twórcze,
• ruchowe,
• muzyczne,
• plastyczne.
4. Prezentacja własnych doświadczeń dotyczących metod pracy z przedszkolakami.
5. Praca w grupach – opracowanie scenariuszy zawierających różne metody pracy.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami zajęć, ciekawymi przykładami metod pracy w kształtowaniu inteligencji emocjonalnej, ciekawą literaturą
• Dyskusja dotycząca wymiany doświadczeń.
• Dyskusja z ekspertem.
• Dyskusja nt. stosowanych metod pracy 
 
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Warsztaty: przykład „dobrej praktyki” (zajęcia modelowe przygotowane przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów3. Praca w grupach: jak organizować współpracę z rodzicami, aby włączali się w proces rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci przedszkolnych. Spotkania z rodzicami o charakterze warsztatowym w obszarach:
• komunikacji z dzieckiem,
• udzielania konstruktywnej pochwały,
• ujednolicenia oddziaływań przedszkola i rodziców.
4. Dyskusja nt. w jaki sposób przeprowadzić mini-warsztaty z rodzicami? – „burza mózgów”.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami zajęć, ciekawymi przykładami scenariuszy spotkań z rodzicami, ciekawą literaturą. 
• Dyskusja dotycząca wymiany doświadczeń.
• Dyskusja z ekspertem.
• Publikacja na forum indywidualnych ścieżek rozwoju i dyskusja

4. Rekomendacje W II roku funkcjonowania sieci można skupić się na działaniach praktycznych dotyczących zabaw i ćwiczeń ułatwiających kształtowanie inteligencji emocjonalnej, a w szczególności tych elemeantów, które są istotne w osiąganiu dojrzałości szkolnej
5. Załączniki