Tematyka sieci - Wielokulturowość w przedszkolu
1. Nazwa sieci Wielokulturowość w przedszkolu – jak włączać dzieci z różnych kręgów kulturowych w edukację przedszkolną, jak przybliżyć przedszkolakom inne kręgi kulturowe
2. Grupa docelowa Nauczyciele wychowania przedszkolnego
3. Program pracy sieci
1. Integracja grupy, wprowadzenie do tematu
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Omówienie i przybliżenie celów oraz założeń projektu „sieciowego”. Ustalenie planu działania sieci.
2. Dyskusja wokół tematów:
• wielokulturowość – moda czy konieczność?
• jak wygląda praca w grupie z dziećmi z innych kręgów kulturowych?
• konsekwencje migracji ludności dla polskiej edukacji: aspekt przenikania się kultur, niwelowania stereotypów.
3. Przykład dobrej praktyki – modelowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym: „Niezwykła podróż Muminków do kraju smoka – Wietnamu” – prezentacja scenariusza.
4. Dyskusja na temat ww. zajęć – wspólne określenie celów i metod.
5. Podsumowanie spotkania.
• Dyskusja na forum, wymiana doświadczeń.
• Zapoznanie na forum z ekspertem zaproszonym na kolejne spotkanie 
Materiały samokształceniowe
Scenariusz zajęcia modelowego: Podróż do kraju smoka – Wietnamu, „Wychowanie w przedszkolu” II 2012, nr 2.
Poznajemy Rosję (cykl zajęć), „Wychowanie w przedszkolu” X 2012, nr 9.
2. Wielokulturowość w codziennej praktyce nauczyciela
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
 1. Spotkanie z ekspertem: wielokulturowość i jej znaczenie dla edukacji przedszkolnej – zarys teoretyczny.
2. Panel dyskusyjny – nasze doświadczenia w pracy z dziećmi innego pochodzenia.
3. Praca w zespołach – konstruowanie modelu postępowania w grupie z dzieckiem z innego kręgu kulturowego i jego rodziną – wypracowanie schematu działań zawierającego m.in. współpracę przedszkola z rodzicami, zainteresowanie się specyfiką kraju, z którego pochodzi dziecko i jego rodzina.
4. Prezentacja ustaleń zespołów – dyskusja wokół modelu postępowania.
5. Podsumowanie spotkania.
• Dyskusja na forum, wymiana doświadczeń.
• Zapoznanie na forum z ekspertem zaproszonym na kolejne spotkanie.
• Dyskusja na forum: wybór tematów na kolejne spotkanie, wymiana doświadczeń – dzielenie się własnymi pomysłami zajęć i zabaw.
• Próby tworzenia scenariuszy zajęć edukacji międzykulturowej – do przedstawienia na kolejnym, 3. spotkaniu.
• Tworzenie netoteki: linki do przydatnych stron z treściami wielokulturowymi, np.:
www.omep.org.pl
www.platformakultury.pl 
Materiały samokształceniowe
Publikacja dr K. Kamińskiej: W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, WSiP , Warszawa 2005.
Model postępowania w grupie z dzieckiem z innego kręgu kulturowego.
Opracowanie Przygody innego,czyli bajki w edukacji międzykulturowej: www.platformakultury.pl/files/2012-08-01/Przygody_Innego_Bajki_w_edukacji_miedzykulturowej.pdf
3. Konstruowanie cyklu zajęć
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Praca w zespołach tematycznych (kontynenty – Europa, Azja, Afryka, Ameryka) – wypracowanie schematu zajęć do realizacji tematu wielokulturowego z dziećmi w danej grupie wiekowej.
2. Scenariusze zajęć wielokulturowych – prezentacja scenariuszy opracowanych między spotkaniami przez chętnych uczestników.
3. Omówienie scenariuszy – odniesienie do wypracowanego schematu.
4. Podsumowanie warsztatu
• Dyskusja na forum: wybór tematów na kolejne spotkanie, wymiana doświadczeń – dzielenie się własnymi pomysłami zajęć i zabaw.
• Stworzenie bazy pomocy dydaktycznych do zajęć: gromadzenie zdjęć, rysunków, wierszy, piosenek itp. do wybranych podczas spotkania regionów – do wykorzystania na kolejnym, 4. spotkaniu.
Materiały samokształceniowe
Przedszkole otwarte na zmianę– praca zbiorowa w ramach projektu „Inny nie znaczy obcy” TRAD Szansa, Warszawa 2012
4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście wielokulturowości
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Dyskusja wokół tematów:
• wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji przedszkolnej wygoda, moda, czy znak czasu?
• nowoczesne pomoce dydaktyczne.
2. Prezentacja multimedialna „Wietnam” – przykład dobrej praktyki.
3. Wyszczególnienie niezbędnych elementów prezentacji wielokulturowej w nawiązaniu do opracowanego na poprzednim spotkaniu schematu zajęć.
4. Praca w zespołach – przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wybrany region – omówienie warsztatów.
5. Podsumowanie prac zespołów – dzielenie się wrażeniami i sugestiami z przygotowywania prezentacji.
• Dyskusja na forum: wybór tematów na kolejne spotkanie, wymiana doświadczeń – dzielenie się własnymi pomysłami zajęć i zabaw.
• Stworzenie bazy prezentacji multimedialnych o wybranych regionach.
• Przygotowanie do prezentacji na kolejnym,
5. spotkaniu zabawy, piosenki, tańca z wybranego regionu.
Materiały samokształceniowe
Prezentacja multimedialna o Wietnamie:
www.project.omep.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Azjakiego-kraju-pochodzi-naszakoleanka&lang=plwww.project.omep.org.pl/index.php?option=com_content&-view=article&id=70%3Az-jakiego-krajupochodzi-nasza-koleanka&lang=pl
5. Zabawy z innych stron świata - dzielenie się doświadczeniami 
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Zabawy z innych regionów świata – praca w zespołach. Prezentacja wybranych przez zespoły zabaw, tańców, piosenek, które można wykorzystać w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Podsumowanie i ewaluacja pracy w sieci.
• Kontynuacja tematu w sieci, dalsza wymiana doświadczeń, grupa wsparcia.
Materiały samokształceniowe
Np. wietnamski taniec z bambusami – instrukcja.

4. Załącznik - schemat zajęć wielokulturowych W cyklu zajęć dotyczących poznania innego kraju powinny znaleźć się niżej wymienione elementy:
 1. umiejscowienie poznawanego kraju na mapie
 2. wyodrębnienie kształtu danego kraju – zachęcenie dzieci do szukania skojarzeń, porównywanie kształtu
 3. zaznaczenie najważniejszych miejsc – stolica, główna rzeka
 4. zapoznanie z barwami narodowymi – flaga, godło, opcjonalnie hymn (porównanie z naszymi barwami i symbolami narodowymi)
 5. pokazanie krajobrazów charakterystycznych dla danego regionu
 6. zapoznanie z ludnością i językiem (podstawowe zwroty)
 7. prezentacja strojów narodowych, warto zdobyć elementy stroju, żeby dzieci miały możliwość przymierzyć
 8. prezentacja roślinności, zwierząt
 9. charakterystyczne budowle i zabytki
 10. warto poszukać legendy/ baśni z danego kraju np. dotyczącej powstania albo ważnego wydarzenia historycznego
 11. działania plastyczne: wykonanie flagi, elementów strojów, malowanie krajobrazów itp.
 12. taniec, wierszyk, piosenka, ciekawostki
 13. charakterystyczne potrawy do spróbowania  i wykonania przez dzieci
Dobrym i sprawdzonym sposobem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej, która daje możliwość efektywnego prowadzenia zajęć z dziećmi. Jeśli mamy dziecko z innego kręgu kulturowego, postarajmy się włączyć
jego rodzinę  w organizację takich zajęć.

Pamiętajmy: rozbudzamy zainteresowania dzieci i podążamy za nimi.

5. Bibliografia