Tematyka sieci - Współpraca nauczyciela z rodzicami
1. Nazwa sieci Współpraca nauczyciela z rodzicami – różne formy włączania rodziców w działania edukacyjno–wychowawcze przedszkola
2. Grupa docelowa Nauczyciele wychowania przedszkolnego
3. Program pracy sieci
1. Integracja grupy, wprowadzenie do tematu
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Omówienie i przybliżenie celów oraz założeń projektu „sieciowego”. Ustalenie planu działania sieci.
2. Dyskusja wokół tematów:
• współpraca z rodzicami: konieczność, przywilej czy sposób na podniesienie jakości pracy?
• nasze doświadczenia w kontaktach z rodzicami.
3. Formy spotkań z rodzicami: zebranie i krótkie omówienie wszystkich występujących form współpracy z rodzicami na terenie przedszkola.
4. Wpływ zaangażowania rodziców na funkcjonowanie dziecka i grupy – dyskusja wśród uczestników spotkania.
5. Podsumowanie spotkania
• Dyskusja na forum – wymiana doświadczeń.
• Zebranie ustaleń z pierwszego spotkania: formy współpracy z rodzicami, zalety współpracy przedszkola z rodzicami. 
Materiały samokształceniowe
Analiza dokumentów prawnych: podstawa programowa wychowania przedszkolnego, statuty przedszkoli, plany pracy przedszkola – m.in.: analiza zapisów dotyczących praw i obowiązków rodziców.
Kierunki polityki oświatowej państw
2. Nauczyciel w kontakcie z rodzicem – budowanie autorytetu
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Spotkanie z ekspertem – psychologiem z doświadczeniem w pracy z rodzicami i dziećmi w wieku przedszkolnym, nt.: „Budowanie autorytetu nauczyciela w kontaktach z rodzicami”.
2. Komunikacja interpersonalna, czyli jak rozmawiać z rodzicami. Przygotowanie się do rozmowy z rodzicami.
3. Praca w zespołach – konstruowanie schematu postępowania z rodzicami w różnych sytuacjach, np.:
• konieczność przekazania informacji o niewłaściwym zachowaniu się dziecka,
• zebrania informacyjne.
• rozmowy indywidualne,
• zajęcia otwarte z udziałem rodziców,
• zajęcia pokazowe dla rodziców.
4. Prezentacja ustaleń zespołów – dyskusja wokół wyników.
5. Podsumowanie spotkania.
• Dyskusja na forum: wybór tematów na kolejne spotkanie, wymiana doświadczeń – dzielenie się własnymi pomysłami zajęć i zabaw.
• Próby tworzenie scenariuszy zajęć z rodzicami i dla rodziców – do przedstawienia na kolejnym, 3 spotkaniu
• Tworzenie netoteki, linki do przydatnych stron. 
Materiały samokształceniowe
• Andrzejewska J., Wspieranie rozwoju dziecka poprzez współpracę nauczyciela z rodziną, [w:] red. S. Guz, J. Andrzejewska, Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole,UMCS, Lublin 2005.
• Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami trudnych dzieci?,WSiP , Warszawa 2002
3. Konstruowanie zajęć z udziałem rodziców i dzieci 
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Praca w zespołach: tworzenie modelowych scenariuszy na spotkania z udziałem rodziców:
• zebranie rodziców (informacyjne, organizacyjne),
• spotkanie tematyczne, np. wielkanocne,
• spotkanie otwarte – pokazowe,
• spotkania warsztatowe z czynnym udziałem rodziców.
2. Prezentacja scenariuszy zajęć z udziałem rodziców, opracowanych między spotkaniami przez chętnych uczestników.
3. Omówienie scenariuszy, podkreślenie ich mocnych i słabych stron – odniesienie do ustaleń z poprzednich spotkań.
4. Podsumowanie warsztatu
• Dyskusja na forum: wybór tematów na kolejne spotkanie, wymiana doświadczeń – dzielenie się własnymi pomysłami zajęć i zabaw.
• Stworzenie bazy scenariuszy i pomocy dydaktycznych do spotkań z rodzicami i dla rodziców.
• Tworzenie prezentacji multimedialnej na zajęcia dla rodziców prezentującej dokonania dzieci.
Materiały samokształceniowe
• Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Harmonia, Gdańsk 2007.
• Zajęcia z udziałem rodziców, „Wychowanie w przedszkolu” IX 2012, nr 8
4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w spotkaniach z rodzicami
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Dyskusja wokół tematów:
• wykorzystanie nowoczesnych technologii do współpracy z rodzicami: motywacja, atrakcja czy konieczność?
• strona internetowa przedszkola jako łącznik z rodzicami.
2. Prezentacja multimedialna – przykład dobrej praktyki przedstawiony przez chętnego uczestnika spotkania.
3. Walory edukacyjne prezentacji multimedialnej – dyskusja wokół tematu.
4. Praca w zespołach – przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point na:
• zebranie informacyjne,
• spotkanie warsztatowe,
• spotkanie pokazowe.
5. Podsumowanie prac zespołów – dzielenie się wrażeniami i sugestiami z przygotowywania prezentacji.
• Dyskusja na forum: wymiana doświadczeń – dzielenie się własnymi pomysłami zajęć i zabaw.
• Rozmowy na temat warsztatów – dzielenie się wrażeniami.
Materiały samokształceniowe
• Garstka T., Współpraca z rodzicami w szkole. Scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców,Raabe, Warszawa 2012.
• Whalley M. i Zespół Pen Green Centre, Jak włączyć rodziców do nauki dzieci?, WSiP, Warszawa 2008
5. Harmonogram współpracy z rodzicami
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Planowanie pracy przedszkola i grupy z uwzględnieniem współpracy z rodzicami – dyskusja wokół tematu.
2. Praca w zespołach: harmonogram współpracy z rodzicami na dany rok szkolny – zasady planowania, przykładowe zadania i tematy.
3. Dzielenie się ustaleniami zespołów, podkreślenie mocnych stron harmonogramów.
4. Podsumowanie i ewaluacja pracy w sieci.
• Kontynuacja tematu w sieci, dalsza wymiana doświadczeń, grupa wsparcia.
Materiały samokształceniowe
• Rodzice w przedszkolu. Organizacja spotkań. Wskazówki do prowadzenia rozmów. Scenariusze zabaw i uroczystości,red. E. Czerwińska-Klemke, Raabe, Warszawa 2012

4. Załącznik: materiał szkoleniowy
Zajęcia  otwarte,  to  najlepsza  forma  włączenia  rodziców  w  życie  przedszkola.  Podczas  nich  każdy  rodzic ma  niepowtarzalną  okazję  do  bezpośredniej  obserwacji  swojego  dziecka  na  tle  rówieśników,  do  wspólnej zabawy i pracy ze swoim dzieckiem, a także poznania kolegów i rodziców innych dzieci. Jest to również okazja do  poznania  wielu  metod  i  form  pracy  wykorzystywanych  przez  nauczycielki  w  przedszkolu.  Aby  zajęcia otwarte były atrakcyjne dla dzieci i rodziców, sprawiały uczestnikom radość, każdy nauczyciel musi się do nich bardzo dobrze przygotować. Tak przygotować, żeby żadna sytuacja go nie zaskoczyła, a wszystkie zaplanowane działania przebiegały sprawnie.
Zapraszając  rodziców  na  zajęcia,  w  ogłoszeniu  z  dokładną  datą  i  godziną  warto  poprosić  o  przyniesienie ze sobą: dobrego humoru, wygodnego stroju i obuwia! / takie dodatkowe informacje są bardzo ważne, gdyż nieodpowiedni  strój  (np.:  elegancki  garnitur,  wąska  spódnica),  czy  obuwie  (szpilki)  mogą  uniemożliwić  rodzicowi wzięcie bezpośredniego udziału/.
Od wielu już lat prowadząc spotkania z rodzicami staramy się tak je organizować, by rodzice byli równoprawnymi  uczestnikami.  Forma  zajęć  „rodzic  –  obserwator”  wydaje  nam  się  mało  atrakcyjna  i  rzadko  stosujemy ją w naszej pracy.
A oto kilka sprawdzonych rad na udane spotkania z rodzicami
  • dokładnie przemyśl i zaplanuj zajęcia /zaplanuj działania dla dzieci – zaprezentowanie rodzicom osiągnięć
  • dzieci; zaplanuj działania dla rodziców – dzieci są obserwatorami, zaplanuj wspólne działania dla dzieci i rodziców
  • przygotuj wcześniej wszystkie niezbędne materiały, które będziesz wykorzystywać podczas spotkania
  • ustal termin spotkania /umieść informację na tablicy ogłoszeń przynajmniej na tydzień wcześniej – przecież rodzice pracują, mają swoje plany itp. W zależności od rodzaju spotkania podaj dodatkowe informacje dotyczące np. ubioru/
  • upewnij się czy do każdego dziecka ktoś przyjdzie / jeśli nie mogą rodzice niech przyjdzie w zastępstwie ktoś bliski dziecku: starsze rodzeństwo, dziadkowie, ciocie. Dziecko, do którego nikt nie przyjdzie może czuć się odrzucone, niekochane – będzie to dla niego smutna zabawa/
  • zaangażuj dzieci – one będą przypominać w domu o spotkaniu
  • nie zdradzaj dzieciom i rodzicom „tajemnic” spotkania – przecież wszyscy lubimy być mile zaskakiwani
  • miej dobry humor, bądź pozytywnie nastawiona /ma to ogromny wpływ na wszystkich uczestników/
  • jeśli coś nie wyjdzie, o czymś zapomnisz – pamiętaj! Wiesz o tym tylko ty, pozostali będą sądzić,
  • że tak miało być.
Życzymy miłej zabawy i pracy
z dziećmi i rodzicami.


Załącznik
Zasoby sieci pilotażowych
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Współpraca z rodzicami, angażowanie ich w naukę i wychowywanie dzieci Krystyna Wojtera POBIERZ
5. Bibliografia