Blog użytkownika Mirosław Krajewski
Razem, małymi krokami do dobrej zmiany

Quo vadis e-nauczanie ?

Nauczamy uczniów, a nie przedmiotu.
Prof. Łukasz Turski

W wielu szkołach zostaliśmy zaskoczeni obowiązkiem realizacji podstawy programowej poprzez e-nauczania. Nasze przygotowanie merytoryczno – metodologiczne do prowadzenia zajęć jest zapewne zróżnicowane, Odrębną sprawą jest jakość i możliwości posiadanego sprzętu oraz nasze umiejętności w zakresie jego obsługi.

Nie zapominajmy, że  w centrum zainteresowań e- nauczania jest uczeń i jego rodzice.

Czy zwłaszcza w odniesieniu do uczniów, wiemy:

 • jakie ma on możliwości sprzętowe i techniczne ?
 • czy posiada odpowiednie kompetencje obsługi sprzętu TI (wyniki PISA nie do końca to potwierdzają)?
 • jak radzą sobie z izolacją ?
 • co spędza im sen z powiek ?
 • czy nie mają
 • pytań/dylematów związanych z terminami i organizacją  egzaminu po klasie ósmej, egzaminu maturalnego czy też egzaminów zawodowych ?
 • jakie maja przekonania/ co myślą o możliwościach e- kształcenia praktycznego, realizacji praktyki w szkołach zawodowych, które są warunkiem klasyfikacji i promocji?

Pamiętajmy, że wiele zadań związanych z nauczaniem w domu przejmują rodzice.

Czy  w odniesieniu do rodziców ucznia wiemy?

 • czy są zdrowi?
 • jakie mają umiejętności w zakresie TI ?
 • czy są w swoich domach?
 • ile czasu dziennie mogą przeznaczyć na pomoc dzieciom?
 • jakie mają umiejętności i jaką wiedzę merytoryczną z poszczególnych przedmiotów ?
 • jak się z nimi kontaktować ?
 • jak przekazywać im informacje?

Czy wiemy, co nam jako nauczycielom zgodnie z prawem wolno, a co nie ? Jakie programy, aplikacje i z jakich stron możemy korzystać legalnie ? Na jakie programy/aplikacje  powinniśmy mieć licencje? Kiedy i do czego potrzebna jest zgoda rodziców ? Jak i jakie dane osobowe możemy przetwarzać ? (Mogę jedynie podpowiedzieć, aby szukać odpowiedzi na część wątpliwości na stronie www.uodo.gov.pl.)

Może warto, przystępując do e-nauczania postawić na interdyscyplinarność, która jest jednym z czynników rozwoju. Interdyscyplinarność możemy zapewnić poprzez wspólne działania.  W obecnej sytuacji nabiera znaczenia funkcjonowanie sieci nauczycieli zespołu oddziałowego, która może i powinna być naszym wsparciem.

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakie powinny być wspólne obszary zainteresowań uczestników sieci ?

Propozycji jest kilka np.

 • ustalenie kontraktu, który uzyska konsensus członków sieci;
 • ustalenie kontraktu w zakresie e-nauczania;
 • poszukiwanie/omówienie metod wspierania uczniów, rodziców i pozostałych nauczycieli;
 • diagnozowanie potrzeb uczniów i oczekiwań oraz możliwości rodziców;
 • wspólna wymiana doświadczeń i informacji;
 • wspólne podejmowanie działań;
 • szukanie odpowiedzi na pytanie po co ?
 • ustalenie celów;
 • planowanie działań/zadań;
 • ustalenie harmonogramu prac;
 • weryfikacja przygotowanych przez nauczycieli scenariuszy zajęć,
 • metody/zasady informacji zwrotnej uczestnikom sieci, w tym dotyczące przygotowanych materiałów;
 • ocena ilość zadawanej pracy domowej przez wszystkich nauczycieli;
 • wskazywanie przykładów dobrych praktyk;
 • poszukiwanie atrakcyjnych, interesujących zdań do realizacji w ramach e-nauczania;
 • ustalenie zasad kontaktów z rodzicami i uczniami;
 • metody monitorowania i autoewaluacji własnych działań;
 • analizowanie pozyskanych informacji i formułowanie wniosków oraz rekomendacji.
 • wdrażanie zmian.

Oczywiście z zaproponowanych obszarów powinniśmy skupić się na dwóch- trzech w ocenie zespołu najważniejszych. Jednak w obecnej sytuacji, w przypadku większości nauczycieli   przechodzimy błyskawiczny, eksperymentalny kurs e-nauczania i może się okazać, że pozostałe obszary nie są do pominięcia, czy pozostawienia „na później” .

To jedynie uczestnicy sieci mogą odpowiedzieć na pytanie, Na ile wnikliwie  wchodzić w pozostałe tematy?

Kolejnym ważnym elementem jest samokształcenie i e-doskonalenie nauczycieli.

Proponuję w tym zakresie następujące przykładowe obszary:

 • doskonalenie umiejętności w zakresie kompetencji miękkich;
 • udzielanie/prowadzenia e- pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań (uczniów, rodziców i nauczycieli) z wykorzystaniem TI;
 • metody prowadzenia „e-autoewaluacji” realizowanych zadań/działań;
 • obsługa sprzętu TI, w tym obsługa programów i aplikacji;
 • wiedza z zakresu praw autorskich i ochrony danych;
 • zasady udzielania uczniom informacji zwrotnej;
 • zasady/metody ocenienia kształcenia na odległość;
 • zasady komunikacji z wykorzystaniem TI;

Może warto przy okazji pamiętać o tym, że:

 • jeżeli, prawdą jest że w bibliotece można odnaleźć informacje sześć razy szybciej, to może należy ilość zadawanej  pracy domowej podzielić  przez sześć?
 • ważnym elementem naszych działań związanych z e-nauczaniem jest analiza i wykorzystanie informacji z badań prof. Johna Hattiego dotyczące:

1) czynników warunkujących lepsze wyniki w nauce;

2)  celowości i zasadności zadawania pracy domowej. 

Moje refleksje

 1. Nagrania telewizyjne czy internetowe realizują przeważnie profesjonaliści, całe zespoły przygotowanych ludzi ze wsparciem merytorycznym licznych konsultantów, a w nagraniu uczestniczą przygotowani do swojej pracy aktorzy.
 2. „Kamera” rządzi się swoimi prawami. Czy potrafimy przygotować, zrealizować i zamieścić w Internecie swoje nagranie ?
 3. „Jak nas widzą tak nas piszą”, a raz zmieszczony materiał w Internecie zostaje na wieki.

Komentarze

*
*
*
Czas robi swoje...

15 kwietnia 2020 | Mirosław Krajewski

Nauczyciele, zostali rzuceni na "głęboka wodę", podziwiam Was, kiedyś było powiedzenie "gdzie diabeł nie może, tam babę pośle" a obecnie jest "gdzie diabeł nie może,  tam nauczyciel da radę" Gratuluję wytrwalości i skuteczności.

Propozycje obszarów zainteresowań

15 kwietnia 2020 | Tomasz Domaniewski

Myślę, że nauczyciele aktualnie już nie skupiają się wyłącznie na "możliwościach technicznych zdalnego nauczania" - w jaki sposób i kiedy dotrzeć do swoich wszystkich uczniów - przekazać informacje oraz uzyskać informację zwrotną, w jaki spoób sprawdzić zakres opanowania materiału etc. Każdy z nas do tego czasu już opracował swój własny system, warsztat pracy online, teraz dba o to aby wszystko funkcjonowało bez problemów. A zatem pomimo ogromu pracy, który codziennie wykonujemy, warto pochylić się przede wszystkim nad propozycjami obszarów zainteresowań, analizując przez swój pryzmat, myślę, że część z tego już realizujemy.

O mnie

Staż pracy w oświacie 38 lat, nauczyciel dyplomowany. Od dwóch lat właściciel firmy szkoleniowej Konsulting Oświatowy Szkolenia. Z wykształcenia nauczyciel fizyki. Ukończyłem studia podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, zarzadzania oświatą, andragogiki, wiedzy o społeczeństwie oraz szkołę coachingu. Byłem uczestników kursów: TERM, edukatorski, z andragogiki, dla pracowników nadzoru pedagogicznego, uprawniający do mierzenia jakości pracy szkoły. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje na kursach zewnętrznych,  cenię również samokształcenie. Jestem autor publikacji w wydawnictwach oświatowych, programów szkoleń i scenariuszy  głownie z zakresu zastosowania prawa w oświacie, tworzenia prawa wewnątrzszkolnego, kontroli zarządczej, organizacji pracy, kompetencji kluczowych i nadzoru pedagogicznego. Pracowałem jako: instruktor kształcenia praktycznego, nauczyciel fizyki, kierownik internatu, zastępca inspektora oświaty,st. wizytator i kierownik oddziału zamiejscowego - Kuratorium Oświaty w Suwałkach i Białymstoku, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Suwałkach, nauczyciel konsultant i wicedyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Na umowy zlecenia i o dzieło realizowałem zadania m.in. w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży oraz jako wykładowca w sześciu wyższych uczelniach w tym m.in KUL w Lublinie, czy WSSE W Gdańsku. Jak trener i coach współpracowałem z licznymi placówkami doskonalenia nauczycieli m.in. ORE w Warszawie, CEO w Warszawie, ProcessTeam w Warszawie Wszechnicy Edukacyjnej w Warszawie, Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w Warszawie i wielu innymi publicznymi i niepublicznymi. Posiadam potwierdzoną znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 i B2. Mieszkam w Sejnach.
Mirosław Krajewski