Koordynator moderator

Podczas spotkań konsultacyjnych a także na forum wymiany myśli koordynatorów sieci pojawia się wątek roli koordynatora jako moderatora pracy zespołowej. W ramach działań projektowych aktywność koordynatora określają w znacznym stopniu zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia towarzyszącej planowaniu i realizacji konkretnego projektu powiatowego. Dokument ten określa najczęściej strukturę grupy, ramowe zasady jej pracy, rolę i zadania eksperta itd. W rzeczywistości postprojektowej warunki te definiowane będą na linii: grupa zainteresowanych nauczycieli- podmiot odpowiedzialny za koordynację pracy sieci. Istnieje prawdopodobieństwo, a warto założyć to jako warunek wymagań koniecznych, że w niedalekiej przyszłości grupy tworzyć się będą oddolnie. Jednym z podstawowych warunków sprawnie działających sieci jest skupienie w jej pracy nauczycieli, którzy odczuwają podobną potrzebę i chcą razem pracować na rzecz wspólnie określonego i przyjętego przez daną grupę celu.

Opisany wyżej poziom zaangażowania grupy na zdecydowanie innej pozycji lokuje koordynatora sieci. Z poziomu organizatora spotkań i zapewniania podczas nich odpowiedniego wsparcia logistycznego, staje się dobrym duchem zespołu. Podmiotem, którego rola zaczyna przypominać zadania moderatora procesów zespołowych.

Kim miałby być taki moderator? Na co dzień pojęcie „moderator” wielu osobom kojarzy się z forami internetowymi na których moderatorzy właśnie decydują o pojawianiu się czy wręcz o kształcie poszczególnych postów. Niekiedy o moderatorach mówi się w odniesieniu do programów telewizyjnych zwłaszcza z gatunku rozmaitych talk show, w których wynajęta osoba odpowiada za poszczególne wypowiedzi, inaczej moderuje przebieg rozmowy.

Moderowanie kojarzy się więc przede wszystkim z zarządzaniem rozmową w grupach.

Moderator to osoba, która powinna dobrze znać mechanizmy i dynamikę pracy grupowej, rozumieć i czuć jej przejawy, znać różnorodne techniki pracy grupowej i potrafić je trafnie wykorzystać do osiągnięcia założonego przez daną grupę rezultatu. Moderator powinien więc z jednej strony umieć rozpoznać oczekiwania oraz możliwości zarówno poszczególnych osób jak i grupy jako całości, z drugiej zaś zmierzać do przeobrażania przypadkowego zbioru osób w zorientowany na osiągnięcie wspólnego celu zespół. Kolejne zadanie moderatora to właśnie doprowadzenie do zdefiniowania oczekiwanych rezultatów wspólnego działania, ustalenie zespołowych priorytetów i wynegocjowanie sposobów umożliwiających ich osiągnięcie.

Moderowanie powinno być więc przede wszystkim wspieraniem procesu pracy grupy, a zadaniem moderatora winno być nie tyle kierowanie samą grupą, ile celowe modelowanie jej działań. W efekcie tak rozumiany proces moderowania powinien:

  • zapewnić w moderowanej grupie klimat otwartości i zaufania,
  • pobudzać kreatywność i zaangażowanie głównie poprzez stymulowanie wymiany myśli i poglądów,
  • angażować wszystkich, tak aby każdy mógł się czuć odpowiedzialny za wspólne działanie i usatysfakcjonowany wypracowanymi rezultatami,
  • ograniczać rolę kierownictwa jako „jedynie słusznego” źródła interpretacji i decyzji wszystkiego, przenosząc je na poziom oglądu i rozstrzygnięć podejmowanych przez grupę.

Sporo, ale czy tak bardzo inaczej niż dzisiaj? Jak postrzegacie swoją rolę w perspektywie moderowania pracy sieci? Jakie są wasze dzisiejsze doświadczenia w tym zakresie? Co robimy i co warto oraz co można jeszcze dziś zrobić, żeby realizować zadania z poziomu moderowania pracy sieci?


Komentarze