Data publikacji:  2013-07-25  Kategoria:  Sieci współpracy i samokształcenia

Nauczyciele pracują zespołowo

Grupa docelowa: Liderzy szkolnych zespołów nauczycielskich

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Spotkanie organizacyjne. Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Analiza podstaw prawnych funkcjonowania zespołów nauczycielskich, zwłaszcza fragmentów rozporządzeń:
• w sprawie ramowych statutów;
• w sprawie nadzoru pedagogicznego;
• przykładowych statutów szkolnych;
• innych.
2. Przygotowanie katalogu stałych zadań wynikających z przepisów prawa, które w szkole powinny być realizowane zespołowo.
3. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np.: jak zespołowo przygotować święto szkoły, konkurs wewnątrzszkolny, akcje, projekty.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• S. Wlazło, Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym. Materiały z konferencji Jakość ewaluacji – Jakość edukacji, Kraków 2011.
• E. Korulska, Praca zespołowa? To nie takie trudne, [w:] „Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły” 5/2010.
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Wyszukiwanie w internecie inspiracji do rozmowy na temat pracy zespołowej.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z pracą zespołową.
• Prezentacja pozytywnych i ważnych osobistych doświadczeń z zakresu działania zespołowego.
2. Organizacja pracy zespołowej

(4 godz. dydaktyczne)
Praca w grupach oraz dyskusja nad tematami:
• czy grupa to już zespół? (cechy dobrego zespołu);
• korzyści płynące z pracy zespołowej, posiadania wspólnego celu, istnienia sprzyjającej atmosfery, poczucia akceptacji każdego członka zespołu;
• wykorzystanie możliwości poszczególnych członków zespołu (efekt synergii);
• wady pracy zespołowej: zabijanie indywidualizmu, „zgniły” kompromis, konformizm, dodatkowa formalizacja, konieczność solidarności z zespołem mimo odmiennego zdania;
• dynamika rozwoju zespołu: etapy procesu grupowego;
• role zespołowe: rodzaje ról, ich znaczenie w pracy zespołu, predyspozycje osobowościowe;
• konfigurowanie zespołu w zależności od typu zadania, etapu rozwoju zespołu i rozkładu ról grupowych.
Jak wyżej • Jak wyżej oraz wymiana plików i materiałów na temat pracy zespołowej.
• Dyskusja na forum na temat pracy zespołowej oraz samych zajęć.
3. Komunikacja interpersonalna

(4 godz. dydaktyczne)
Praca w grupach i dyskusja nad tematami:
• cechy efektywnej komunikacji w zespole;
• skuteczny przepływ informacji;
• sztuka słuchania;
• sztuka kierowania dyskusją.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk 2009.
• P. Legutko, Sztuka debaty, czyli jak się nie dać, WAM, Warszawa 2009.
• Dyskusja na forum na temat pracy zespołowej i jej roli w szkole.
• Prezentacja na forum eksperta, który poprowadzi warsztaty podczas następnego spotkania.
4. Konflikty w zespole

(4 godz. dydaktyczne)
Warsztaty prowadzone przez specjalistę z zakresu rozwiązywania konfliktów, dotyczące następujących tematów:
• przyczyny i rodzaje konfliktów, przykłady sytuacji konfliktowych;
• stadia rozwoju konfliktu – faza początkowa, eskalacja, otwarta wojna;
• kierowanie konfliktem – zapobieganie rozwojowi konfliktu, style kierowania konfliktem;
• metody rozwiązywania konfliktów – negocjacje, mediacje, arbitraż;
• jak można wykorzystać konflikt? – przykłady twórczego rozwiązywania konfliktów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• K. Balawajder, Komunikacja, konflikty, negocjacje w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
• J.A.F. Stoner, Kierowanie, WN PWN, Warszawa 1996.
• Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Bizensu, Kraków 1996.

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Dyskusja na forum o warsztatach z ekspertem.
• Wymiana poglądów na temat rozmaitych konfliktów występujących w szkole. Dyskusja o tym, jak sobie z nimi radzić.
• Wyszukiwanie w internecie informacji o przykładach konfliktów szkolnych (np. w formie prasówki).
• Prezentacja na forum eksperta, który poprowadzi warsztaty podczas następnego spotkania.
5. Negocjacje prowadzone w grupie

(4 godz. dydaktyczne)
Warsztaty prowadzone przez specjalistę z zakresu negocjacji, dotyczące następujących tematów:
• rodzaje negocjacji,
• warunki skutecznych negocjacji,
• style negocjacji,
• techniki negocjacji.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
• Dyskusja na forum na temat warsztatów.