Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Rozwoju Edukacji

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem https://doskonaleniewsieci.pl.

Data ostatniej dużej modyfikacji strony internetowej: 2015

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści strony internetowej nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie były poddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom, polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapewnia dostęp do informacji o swojej działalności w głównym serwisie internetowym ORE, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ludwika Rutkowska, adres poczty elektronicznej ludwika.rutkowska@ore.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 345 37 00 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie mieści się w trzech rożnych lokalizacjach:

  1. Budynek przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie
    Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Ujazdowskich. Poziom podłogi przy wejściu znajduje się na poziomie chodnika, co umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach samodzielnie dostępna jest tylko część korytarza na parterze. Do dalszej części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołaza do przewozu wózka inwalidzkiego wraz z osobą niepełnosprawną. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, który nie jest przystosowany do przewozu wszystkich rodzajów wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Dostęp do toalety dla osób na wózkach inwalidzkich przy wykorzystaniu schodołaza. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  2. Budynek przy ul. Polnej 46a w Warszawie.
    Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Polnej. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  3. Budynek przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku.
    Główne wejście posiada podjazd, co umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim. Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pozostałe trzy piętra nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.