Data publikacji:  2013-07-25  Kategoria:  Sieci współpracy i samokształcenia

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II ) – bezpieczny internet

Grupa docelowa: Nauczyciele (także nieprowadzący zajęć z zakresu informatyki lub technologii informacyjnej), dyrektorzy

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Spotkanie organizacyjne. Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)

1. Lekcja z multimediami – pokazowa lekcja, np. chemii, z zastosowaniem multimediów, przygotowana przez jednego z uczestników sieci.
2. Dyskusja po lekcji.
3. Dzielenie się doświadczeniami związanymi z zastosowaniem multimediów.
Zebranie informacji na temat multimediów dotychczas wykorzystywanych przez uczestników sieci na lekcjach.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak korzystać z zasobów filmowych na zajęciach szkolnych?
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Materiały informacyjne dotyczące prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych

Ogólne zasady pracy w sieci

Zasady etykiety
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy na temat problemu nowoczesnych technologii i ich zastosowania w szkole.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z nowoczesnymi technologiami i ich zastosowaniem w szkole.
• Przygotowanie przez każdego uczestnika sieci krótkiej informacji na temat wykorzystania internetu w czasie zajęć szkolnych.
• Dyskusja i wybór tematu oraz prowadzącego lekcję pokazową spośród uczestników sieci na kolejnym spotkaniu.
2. Moja lekcja z WebQuest

(4 godz. dydaktyczne)
1. Dyskusja na temat problemów i zagrożeń związanych z wykorzystaniem internetu w czasie zajęć szkolnych.
2. Wymiana doświadczeń na temat wykorzystania internetu w praktyce szkolnej.
3. Warsztaty – „Moja lekcja z WebQuest”:
• praktyczne poznanie konstrukcji metody WebQuest;
• analiza etapów metody WebQuest;
• zgłoszenie propozycji konkretnych zadań możliwych do wykonania z wykorzystaniem metody WebQuest.
4. Przedstawienie propozycji innych niż realizowane podczas spotkania, rodzajów zadań, które mogą być konstruowane w oparciu o metodę WebQuest.
5. Lekcja z zastosowaniem internetu – pokazowa lekcja np. historii, przygotowana przez jednego z uczestników sieci.
6. Dyskusja po lekcji z internetem.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Wykaz źródeł (adresów stron www) niezbędnych do wykonania zadania stawianego uczestnikom spotkania, zawierających informacje o konstrukcji i stosowaniu metody WebQuest

Wykaz stron zawierających przykłady stosowania metody WebQuest. Wykaz powinien być przygotowany przez koordynatora sieci, po rozpoznaniu stopnia zaawansowania uczestników sieci i w miarę możliwości powinien obejmować przykłady dotyczące grup wiekowych i tematyki nauczanej przez uczestników.
• Jak wyżej oraz dyskusja nad zastosowaniem metody WebQuest w praktyce szkolnej.
• Przygotowanie i umieszczenie na platformie sieciowej informacji o zastosowaniu metody WebQuest podczas zajęć z uczniami, a w szczególności konstrukcji elementów tego zastosowania, poziomu zaangażowania uczniów i efektów zastosowania metody.
• Przygotowanie krótkiej informacji na temat doświadczeń związanych z e-learningiem wykorzystywanym w związku z prowadzonymi w szkole zajęciami, ale także w doskonaleniu zawodowym.
• Dyskusja i wybór tematu oraz prowadzącego lekcję pokazową spośród uczestników sieci na kolejnym spotkaniu.
• Prezentacja na forum eksperta, który poprowadzi warsztaty podczas następnego spotkania.
3. E-learning

(4 godz. dydaktyczne)
1. Lekcja z zastosowaniem internetu – pokazowa lekcja, np. fizyki, przygotowana przez jednego z uczestników sieci.
2. Dyskusja po lekcji z internetem.
3. Warsztaty e-learningowe prowadzone przez zaproszonego eksperta:
• formy kształcenia przez internet (udostępnianie informacji, komunikacja, szkolenie asynchroniczne, szkolenie synchroniczne);
• przedstawienie dostępnych platform e-learningowych, w tym komercyjnych i ich możliwości;
• zapoznanie uczestników spotkania z możliwościami i podstawowymi funkcjami administracyjnymi platformy Moodle;
• tworzenie testu wiadomości lub lekcji (zależnie od poziomu znajomości platformy wśród uczestników);
• prezentacja możliwości umieszczania i wykorzystania multimediów w kursach e-learningowych.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz dyskusja i wybór tematu, a także prowadzącego lekcję pokazową spośród uczestników sieci na kolejnym spotkaniu.
• Udostępnienie uczestnikom sieci platformy e-learningowej Moodle.
• Modyfikowanie przez uczestników własnych profili.
• Przeprowadzenie co najmniej jednego czatu związanego tematycznie ze stosowaniem platformy Scholaris w nauczaniu.
• Przygotowanie i umieszczenie przez uczestników sieci na platformie samodzielnie opracowanych materiałów (zależnie od stopnia zaawansowania uczestnika – testów, lekcji lub lekcji z zastosowaniem multimediów).
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na temat pracy na platformie, przyjętych rozwiązań, w tym również technicznych oraz wykorzystania jej w nauczaniu.
4. Tablice interaktywne

(4 godz. dydaktyczne)
1. Lekcja z internetem – pokazowa lekcja, np. religii, z zastosowaniem internetu, przygotowana przez jednego z uczestników sieci.
2. Dyskusja po lekcji z internetem.
3. Warsztaty prowadzone przez zaproszonego eksperta:
• montaż, połączenie i instalacja oprogramowania tablicy interaktywnej;
• możliwości tablic interaktywnych i przykłady typowych zastosowań (wymiana doświadczeń);
• wykorzystanie tablicy interaktywnej do uruchamiania dowolnych programów na komputerze oraz korzystania z internetu;
• możliwości archiwizacji i późniejszego udostępniania efektów pracy podczas lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
• prezentacja oprogramowania umożliwiającego wcześniejsze przygotowanie i zapisanie zajęć;
• wykorzystanie tablicy interaktywnej do realizacji telekonferencji.
4. Dyskusja po warsztatach.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz dyskusja na forum o warsztatach z ekspertem.
• Dyskusja i wybór tematu oraz prowadzącego lekcję pokazową spośród uczestników sieci na kolejnym spotkaniu.
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami na temat korzystania z tablic interaktywnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy techniczne i sposoby ich pokonywania.
• Przygotowanie propozycji fragmentów zajęć z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania i zamieszczenie ich w sieci.
• Przeprowadzenie przez koordynatora sieci, w miarę możliwości technicznych, telekonferencji dotyczącej wykorzystania tablic interaktywnych w nauczaniu.
5. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci

(4 godz. dydaktyczne)
1. Lekcja z tablicą interaktywną – pokazowa lekcja, np. matematyki, z zastosowaniem tablicy interaktywnej, przygotowana przez jednego z uczestników sieci.
2. Dyskusja po lekcji z tablicą interaktywną.
3. Prezentacja dorobku pracy sieci.
4. Ewaluacja pracy w ramach sieci.
Scenariusz spotkania z koordynatorem • Jak wyżej oraz publikacja wyników ewaluacji pracy sieci.
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
REKOMENDACJE Podczas wszystkich spotkań każdy uczestnik powinien mieć zapewniony swobodny dostęp do komputera i internetu.

Spotkanie nr 4 powinno odbywać się z wykorzystaniem co najmniej jednej tablicy interaktywnej; w miarę możliwości postulowane jest wykorzystanie kilku tablic różnych producentów.