Data publikacji:  2013-09-07  Kategoria:  wrzesień 2013

5 września, odbyła się konferencja inaugurująca powiatowe projekty pilotażowe nowego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkół. Na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji do Warszawy przyjechali przedstawiciele powiatów, które otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu III, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. W tym roku szkolnym ponad 5000 szkół i przedszkoli ze 135 powiatów z całej Polski zostanie objętych kompleksowym wspomaganiem. 

W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, czyli instytucji odpowiedzialnych za wspomaganie szkół. W sumie ponad trzysta osób wysłuchało wystąpień, poświęconych zmianom wdrażanym do systemu doskonalenia nauczycieli oraz zapoznało się z przykładami dobrych praktyk wypracowanych przez powiaty, które rozpoczęły realizację zadań już w styczniu 2013 r. 

Konferencję otworzyła Ewa Dudek - wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Witając uczestników konferencji, podkreśliła znaczenie pilotażu i wskazała na wspierającą rolę ORE. W swej wypowiedzi zwróciła uwagę na to, jak ważne z perspektywy wprowadzanej zmiany są tego typu spotkania, wymiana doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk i inicjowanie dyskusji wokół zagadnień kluczowych dla doskonalenia nauczycieli i funkcjonowania szkoły. Przypomniała też, że ostatecznymi beneficjentami wysiłku, podjętego w celu poprawy jakości szkoły, są dzieci.

Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli zaprezentowała Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Według Pani Minister najważniejszym elementem nowego modelu wspomagania jest dostosowanie zakresu wspomagania do indywidualnej sytuacji szkoły; punktem wyjścia wszelkich działań wspomagających ma być rzetelna diagnoza potrzeb szkoły jako organizacji. Nowy system doskonalenia musi być z jednej strony powiązany z systemem nadzoru, a z drugiej - ma funkcjonować blisko szkoły - tak, aby umożliwiać współpracę. Szkoły powinny dzielić się między sobą dobrymi praktykami, zaś nauczyciele nie mogą być osamotnieni w swojej pracy- powiedziała Joanna Berdzik. Przypomniała, że dzięki nowym rozwiązaniom powstaną sieci współpracy i samokształcenia, skupiające dyrektorów i nauczycieli. Wiceminister zwróciła uwagę, że docelowo we wspomaganiu szkół uczestniczyć będą również biblioteki pedagogiczne i poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Marianna Hajdukiewicz, koordynator projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół przedstawiła działania, które do 2015 roku będą prowadzone przez ORE, a których głównym celem jest wspieranie powiatów we wdrażaniu nowego systemu doskonalenia.

Anna Marciniak, kierownik Zespołu Kontraktowania w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, zaprosiła osoby odpowiedzialne w powiatach za realizację projektów do udziału w szkoleniach, które pomogą w realizowaniu zadań formalnych, wynikających z zawartych umów i obowiązujących przepisów prawa. Zaś powiaty, które do tej pory nie ubiegały się o środki finansowe, zostały zaproszone do aplikowania w kolejnych rundach konkursu.

W drugiej części konferencji uczestnicy obejrzeli film o działaniach pilotażowych w powiatach, które rozpoczęły prace z początkiem 2013 roku. Bohaterami filmów byli szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, koordynatorzy sieci, dyrektorzy szkół i przedszkoli z powiatów wołowskiego, brzeskiego i chełmińskiego.

Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny pt. Wyzwania nowego systemu doskonalenia nauczycieli, który poprowadziła Beata Domaradzka, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. W panelu udział wzięli praktycy – najbardziej doświadczeni realizatorzy projektów. Starosta powiatu brzeskiego Andrzej Potępa oraz wicestarosta powiatu wołowskiego Grzegorz Łyczko, podkreślali znaczenie prowadzonych działań z punktu widzenia polityki oświatowej samorządu terytorialnego. Pani Elżbieta Walkowiak - kurator oświaty województwa wielkopolskiego, jako największą zaletę nowego systemu wskazała współpracę między rożnymi instytucjami; pokazała, jak istotne jest wspomaganie pracy szkół z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego. Ewa Dobruchowska - dyrektor szkoły, Elżbieta Markiewicz - szkolny organizator rozwoju edukacji oraz Zbigniew Ruszaj - koordynator sieci, opowiedzieli o swoich osobistych doświadczeniach, zarażając entuzjazmem i pozytywnym myśleniem wszystkich uczestników konferencji.

Przed uczestnikami konferencji cały rok ciężkiej pracy. Wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie zadań życzymy powodzenia. Liczymy, że pod koniec roku szkolnego znowu się spotkamy, aby zaprezentować działania przeprowadzone w ciągu tego pierwszego roku realizacji założeń kompleksowego wspomagania szkół. 

Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli  Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli   Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli
 Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli   Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli
 Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli  Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli 
 Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli  Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli 
Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli   Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli  Konferencja: Nowy system doskonalenia nauczycieli