Data publikacji:  2013-10-16  Kategoria:  O Projekcie

Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły 

Celem projektu jest podniesienie jakości systemu oświaty przez wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego opartego na dostarczaniu przedszkolom, szkołom i placówkom informacji umożliwiających im stały rozwój oraz informacji istotnych z punktu widzenia całego systemu oświaty, które ułatwiają prowadzenie polityki edukacyjnej w Polsce.
 
Kluczowym założeniem programu było opracowanie wymagań państwa wobec przedszkoli, szkół i placówek. W odniesieniu do wymagań – identycznych dla wszystkich placówek danego typu - dokonywana jest ewaluacja zewnętrzna, dostarczająca badanym placówkom porównywalnych informacji na temat wartości podejmowanych przez nie działań oraz poziomu realizacji poszczególnych wymagań.
 
Upubliczniony raport z ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny stać się dla SORE, dyrektora szkoły lub przedszkola oraz nauczycieli punktem wyjścia do opracowania potrzeb rozwojowych instytucji oświatowej.

WWW.NPSEO.PL

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Celem strategicznym projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Służy temu m.in. opracowanie rekomendacji do zmian legislacyjnych oraz metodycznych, w tym analiza obecnie istniejącego systemu organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach projektu planuje się podjęcie prac, służących budowaniu kompleksowego systemu wsparcia szkoły w pracy z uczniem zdolnym m.in. poprzez wsparcie merytoryczne osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży,  a także opracowanie narzędzi diagnostycznych umożliwiających identyfikację zdolności twórczych dzieci i młodzieży. 
 
Dla SORE ważną będzie wiedza na temat elementów, jakie powinien uwzględniać system pracy z uczniem zdolnym w szkole, która objęta jest wspomaganiem.

WWW.ORE.EDU.PL >> Projekty systemowe >> Uczeń zdolny

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie nowej podstawy programowej i związanych z nią zmian w organizacji nauczania.
 
Realizacja projektu przewiduje: opracowanie materiałów, zawierających rekomendowane warunki realizacji podstawy programowej, stworzenie materiałów i narzędzi wspomagających dyrektorów w organizacji monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolach i szkołach, materiałów wspomagających nauczycieli w planowaniu i ewaluacji własnej pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz we wprowadzaniu oceniania wspierającego rozwój uczniów, a także stosowania TIK w nauczaniu przedmiotowym.
Istotnym składnikiem projektu wdrożenia podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach jest rządowy program Cyfrowa szkoła, którego cel stanowi rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w uczeniu się i nauczaniu. 

WWW.ORE.EDU.PL >> Projekty systemowe >> Wdrożenie podstawy programowej

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym

Celem projektu jest wzmocnienie strategicznej roli JST w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, a w szczególności opracowanie i upowszechnienie modeli planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oraz podniesienie kompetencji przedstawicieli JST przez system szkoleń i dostarczenie fachowych publikacji, w tym zawierających przykłady dobrych praktyk.
Interesujące dla SORE w tym projekcie są podejmowane przez JST działania w zakresie obniżenia wieku szkolnego, przygotowania szkół na przyjęcie 6-letnich uczniów. 

WWW.ORE.EDU.PL >> Projekty systemowe >> Zarządzanie oświatą

Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli

Scholaris.pl jest portalem zawierającym elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do poszczególnych etapów kształcenia. Zasoby zgromadzone na portalu zgodne są z nową podstawą programową i z najnowszymi zaleceniami do nauczania i wychowania.
 
Praca z portalem Scholaris.pl to nie tylko korzystanie z gotowych zasobów, można również w samodzielnie tworzyć lekcje lub inne elementy interaktywne, w czym współuczestniczą instytucje i organizacje rynku edukacyjnego.

 WWW.SCHOLARIS.PL

E-podręczniki do kształcenia ogólnego 

Celem projektu jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników i zasobów edukacyjnych na platformie edukacyjnej. Opracowane materiały będą publikowane na wolnych licencjach, składać się na nie będą zarówno podręczniki, jak i materiały metodyczne i dydaktyczne udostępniane na platformie edukacyjnej: www.epodreczniki.pl 

WWW.ORE.EDU.PL >> Projekty systemowe >> E-podręczniki

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

W ramach projektu powstają zbiory materiałów dedykowanych edukacji językowej, wzbogacających portal dla nauczycieli – Scholaris, pakiety metodyczne, materiały dla nauczycieli służące doskonaleniu ich warsztatu pracy, w kontekście budowania motywacji uczniów oraz uwzględniające najnowsze metody i techniki nauczania języków obcych, programy szkoleń w zakresie: wykorzystania pakietów metodycznych, budowania środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych oraz budowania środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych, a także poradnik zawierający wskazówki dotyczące budowania środowiska wspierającego efektywne nauczanie języków obcych.

WWW.ORE.EDU.PL  >> Projekty systemowe >> Języki obce

Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek

Celem projektu jest wzmocnienie systemu zarządzania oświatą dzięki wypracowaniu rozwiązań w zakresie kształcenia, rozwoju i wsparcia kadry kierowniczej szkół i placówek. Działania podejmowane w tym celu skierowane będą zarówno do dyrektorów sprawujących funkcję po raz pierwszy, jak i posiadających wieloletnie doświadczenie – a także osób dopiero przygotowujących się do pełnienia funkcji dyrektora.
 
Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy kompetencji dyrektorów szkół i placówek oraz diagnozę obecnych form i sposobów ich kształcenia i doskonalenia w Polsce i za granicą. Na tej podstawie opracowane zostaną modele kształcenia i doskonalenia. 
- zarządzania własnym rozwojem zawodowym; 

WWW.ORE.EDU.PL >> Projekty systemowe >> Przywództwo

Więcej informacji na temat projektów realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
na stronie www.ore.edu.pl