Data publikacji:  2014-06-23  Kategoria:  czerwiec 2014

W dniach 29 czerwca - 4 lipca odbędzie się Letnia Akademia SORE, czyli kurs trenerski skierowanym do osób pełniących funkcje SORE. Kurs jest intensywnym treningiem uniwersalnych umiejętności potrzebnych SORE do wykonywania zadań związanych ze wspomaganiem pracy szkół.

Uczestnicy kursu:

  • poszerzą swoją wiedzę i podniosą poziom umiejętności w zakresie pracy z osobami dorosłymi,
  • doskonalić będą kompetencje w zakresie organizowania i prowadzenia pracy z zespołem,
  • poznają zasady zarządzania czasem i będą doskonalić kompetencje w zakresie planowania, realizowania i rozliczania czasu poświęcanego na aktywności wynikające z pełnionych ról,
  • poszerzą wiedzę w zakresie motywowania i tworzenia środowiska sprzyjającego procesom rozwojowym,
  • poszerzą wiedzę w zakresie zarządzania stresem , poznają techniki pracy ze stresem,
  • doskonalić będą umiejętności w zakresie konstruktywnych zachowań w sytuacjach konfliktowych,

Kurs obejmuje 8 modułów, które realizowane będą w 6-ciodniowym bloku szkolenia. Liczba godzin dydaktycznych: 40.

Miejsce realizacji kursu: Mazurski Raj, Piaski 5, 12-220 Ruciane Nida (woj. warmińsko-mazruskie)

Warunki uczestnictwa:
Do udziału w kursie zapraszamy przede wszystkim osoby realizujące zadania SORE w ramach powiatowych projektów pilotażowych dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Pierwszeństwo mają osoby łączące prace w projektach z działaniami prowadzonymi w ramach placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Kryteria wyboru:

Kryteria podstawowe:

  • Ukończony kurs organizowany przez ORE, w zakresie zadań szkolnych organizatorów rozwoju edukacji.
  • Realizowanie zadań SORE w ramach powiatowych projektów pilotażowych dofinansowanych w ramach Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół lub/i w ramach placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub biblioteki pedagogicznej.

Kryteria dodatkowe:

  • Zaangażowanie (współpraca) w działania prowadzone w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” ( np. prezentacja dobrych praktyk, udział w spotkaniach grupy roboczej itp.)
  • Udział w spotkaniach regionalnych, ogólnopolskich organizowanych w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.

Informujemy, że warunkiem ukończenia LAS jest 100% frekwencja, tj. obecność w trakcie wszystkich 6-ciu dni spotkania.

Osoby, które są zainteresowane spotkaniem proszone są o wypełnienie załączonego do zaproszenia formularza zgłoszeniowego oraz odesłanie go w wersji scan na adres:letniaakademiasore@szkolenia-polska.pl , bądź faxem na numer: 85 745 44 00

W razie pojawienia się ewentualnych pytań, bądź wątpliwości dotyczących zgłoszeń, zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Pauliną Malinowską tel: 604 888 881

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, dlatego też uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 25.06.2014 r. 

 Program Letnia Akademia SORE

  Formularz zgłoszeniowy