Data publikacji:  2016-01-28  Kategoria:  styczeń 2016
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obowiązku organizowania i prowadzenia wspomagania szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. W związku z tym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015r.w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, określającym algorytm podziału tej subwencji, podwyższona została wartość wag dla placówek realizujących zadania pozaszkolne zlokalizowanych na terenie powiatu (P49= 0,034 )/ województwa( P50 = 0,0085) i prowadzonych lub dotowanych przez te jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia zwiększenie środków finansowych dla tych placówek wynika z nowych zadań związanych ze wspomaganiem szkół przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne. Zwiększenie środków finansowych przyczyni się do efektywniejszego wykonywania zadań.

Do nowych zadań i  form pracy tych placówek obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. dostosowana została również lista form doskonalenia nauczycieli, które mogą być dofinansowywane ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły i placówki na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Określa je Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków. Wskazane zostały  m.in. jakie koszty mogą być finansowane w ramach realizacji nowych  form doskonalenia nauczycieli oraz zmienione kryteria przyznawania środków wyodrębnionych w budżetach organów  prowadzących szkoły, z których najważniejszym jest kryterium zaspokajania zdiagnozowanych potrzeb szkoły.

Link do pełnej wersji dokumentów: