Sieć nr 1
Data publikacji: 2013-07-24 Kategoria: Sieci współpracy i samokształcenia 

Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół i/lub przedszkoli

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Spotkanie organizacyjne.
Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założen projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Dyskusja na temat roli dyrektora w promocji szkoły, jak ja sobie wyobrażamy.
3. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie z ekspertem:
• co to jest promocja i PR szkoły?
• reputacja a wizerunek szkoły;
• etyka działan PR;
• wewnetrzny i zewnetrzny PR;
• planowanie działań promocyjnych.
4. Warsztaty prowadzone przez eksperta (np. znanego w środowisku dziennikarza):
przygotowywanie materiałów dla lokalnej prasy w celach promocyjnych, kontakty z dziennikarzami.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• J. Fazlagic, Marketingowe zarządzanie szkołą, CODN, Warszawa 2003.
• D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdansk 2010.
• D. Aslett, Jak przemawiać publicznie i nie wyjść na idiotę, Czytelnik, Warszawa 1994.
• R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdansk 1996.
• M. Podzielska, Nauczyciel – lider. Jak budować autorytet?, WSiP, Warszawa 2009.
• P. Fortuna, M. Torój, Jak być lepszym szefem. Inspiracje psychologiczne, Difin, Warszawa 2009.
• Dyskusja na forum dotyczaca wyboru tematu na kolejne zajecia.
• Dzielenie sie pomysłami dotyczacymi promocji szkoły, ciekawa literatura, pomysłami zwiazanymi z PR.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy na temat sposobów promocji szkoły.
• Wspólne tworzenie netografiii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z promocją szkoły.
• Dyskusja na temat nowych technologii w promowaniu szkoły.
• Dyskusja po spotkaniu z ekspertem.
• Wspólne ustalenie kto poprowadzi kolejny warsztat.
2. Wizerunek dyrektora

(4 godz. dydaktyczne)
1. Prezencja dyrektora – jak wygladać, zachowywać sie, aby najlepiej reprezentować placówke?
2. Wystapienia publiczne – jak się przygotować, jak przemawiać?
(róznorodne techniki w zalezności od rodzaju wystapienia).
3. Krótkie warsztaty prowadzone przez eksperta na temat zasad precedencji.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• M. Podzielska, Nauczyciel – lider. Jak budować autorytet?, WSiP, Warszawa 2009.
• Przywództwo w szkole, red. J. Michalak, Impuls, Kraków 2007.
• R. Gut, Cechy osobowe dyrektora szkoły a styl zarządzania, CODN, Warszawa 2009.
• Propozycja ceremoniału szkolnego dla szkół i placówek oświatowych w województwie świetokrzyskim, Kielce 2006
(www.kuratorium.kielce.pl).

Czasopisma:
• „Dyrektor Szkoły”
• „Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły”
• „Miesiecznik Dyrektora Szkoły”
• Wymiana plików i materiałów na temat wizerunku dyrektora, zasad precedencji, wystapień publicznych.
• Dyskusja na temat spotkania z zaproszonym ekspertem.
• Wspólne ustalenie kto poprowadzi kolejny warsztat.
3. Media relations

(4 godz. dydaktyczne)
1. Spotkanie z ekspertami: dziennikarzem i rzecznikiem prasowym.
2. Dyskusja panelowa z ekspertami, m.in. na nastepujace tematy:
• zasad współpracy z dziennikarzami;
• sposobów informowania o sytuacjach trudnych i kryzysowych;
• kształtowania pozytywnego wizerunku szkoły w mediach;
3. Rozmowa uczestników sieci na temat szkolnej polityki medialnej.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami, np. jak przygotować „dobry” komunikat prasowy?
Scenariusz spotkania z koordynatorem
Pozycje podane przez ekspertów
Ustawa: prawo prasowe

Literatura:
• J. Leszczynska, Zarzadzanie sytuacja kryzysową w szkole, Raabe, Warszawa 2009.
• Dyskusja na forum o spotkaniu z ekspertami.
• Dyskusja na forum o lokalnym rynku medialnym: czasopismach, telewizji lokalnej, internetowych serwisach i portalach informacyjnych.
• Badania fokusowe: jaki obraz szkoły i nauczycieli wyłania sie z lokalnych serwisów i portali informacyjnych.
4. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

(4 godz. dydaktyczne)
1. Prezentacja „dobrych praktyk”: uczestnicy sieci przedstawiają sprawdzone formy współpracy ze środowiskiem lokalnym.
2. Praca w grupach nad konkretnymi problemami, np. jak współpracować z: rodzicami, samorzadem lokalnym, ośrodkiem kultury?
3. Dyskusja: razem czy osobno? Na ile wspólne działania szkół i ich przedsiewziecia mogą poprawić współpracą ze środowiskiem lokalnym?
4. Bank pomysłów: planowanie wspólnych działań szkół na rzecz środowiska lokalnego.
5. Spotkanie z wójtem, burmistrzem, prezydentem, innymi przedstawicielami środowiska lokalnego, w celu np. konsultacji pomysłów wypracowanych podczas sieciowych spotkań (np. wspólnych przedsiewzieć szkół na rzecz środowiska lokalnego).
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• J. Fazlagić, Marketingowe zarzadzanie szkołą, CODN, Warszawa 2003.

Strony internetowe:
www.otwartaszkola.men.gov.pl
• Wymiana opinii na temat spotkania z przedstawicielami środowiska lokalnego.
• Dyskusja na forum na temat wspólnychprzedsiewzieć czy ogólnie – współpracy ze środowiskiem lokalnym.
5. Budowanie strategii promocyjnej szkoły

(4 godz. dydaktyczne)
Praca w grupach nad problemami:

• zalety planowania strategicznego w kontekscie promocji szkoły;
• ocena efektywności elementów promocji szkoły dotychczas wykorzystywanych;
• umiejetnosc wyboru elementów specyficznych, wyrózniajacych szkołe;
• redefinicja czynników promocyjnych (szkolne uroczystości, spotkania, działania w środowisku lokalnym, materiały informacyjne, prezentacje, etc.).
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• J. Fazlagić, Marketingowe zarządzanie szkołą, CODN, Warszawa 2003.
• Wyszukiwanie w internecie przykładówdziałań promocyjnych szkół, materiałów filmowych, filmów reklamowych, folderów itp.
• Rozmowa o przyszłosci i planowanie dalszych działan.