Sieć nr 3
Data publikacji: 2013-07-24 Kategoria: Sieci współpracy i samokształcenia 

Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy. Analiza aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Prezentacja i krótkie omówienie pakietu rozporządzeń dotyczących pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
3. Warsztaty „Rozporządzenie MEN ws. pomocy psychologiczno-pedagogicznej a zadania dyrektora szkoły”, przygotowane i prowadzone przez koordynatora.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami związanymi z pomocą psychologiczno- -pedagogiczną, np.:
• jak organizować zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów?
• w jakiej formie udzielać uczniom porad i konsultacji?
• jak przygotować i zorganizować porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów?
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

Strony internetowe:
www.men.gov.pl
www.ore.edu.pl
www.oskko.edu.pl
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami, gotowymi rozwiązaniami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wypracowanymi w poszczególnych szkołach.
• Wymiana doświadczeń.
• Wyszukiwanie w internecie inspiracji do ciekawej rozmowy.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
• Dyskusja na temat wybranych aspektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
• Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na kolejne spotkanie.
2. Spotkanie ze specjalistą

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty prowadzone przez specjalistę w 2 blokach tematycznych:
• co wynika z orzeczeń i opinii poradni psychologiczno- pedagogicznych?
• planowanie organizacji różnych form wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
2. Omówienie warsztatów i dyskusja z ekspertem.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

Strony internetowe:

www.men.gov.pl
www.ore.edu.pl
www.oskko.edu.pl
Literatura zaproponowana przez zaproszonego eksperta.
• Jak wyżej oraz dyskusja na temat spotkania ze specjalistą.
• Przedyskutowanie i podział zadań na kolejne spotkanie, np. wybór uczestnika sieci, który przygotuje krótkie wprowadzenie do spotkania.
3. Jak organizować pracę zespołów nauczycielskich?

(4 godz. dydaktyczne)
1. Krótkie wprowadzenie: rola i zadania zespołów nauczycielskich w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wprowadzenie przygotowane przez jednego z uczestników sieci.
2. Praca w grupach nad konkretnymi zagadnieniami, np.:
• organizacja pracy zespołu nauczycielskiego;
• dokumentowanie pracy zespołu;
• organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego.
3. Debata uczestników sieci na temat zasad tworzenia dokumentacji szkolnej, a zwłaszcza tego, jak unikać tworzenia zbędnych dokumentów.
Jak wyżej oraz przykładowe wzory dokumentów funkcjonujące w szkołach. • Jak wyżej oraz dyskusja na temat wypracowanych w grupach proponowanych rozwiązań.
• Ciąg dalszy debaty na temat zasad tworzenia dokumentacji szkolnej (dokumenty niezbędne i dodatkowe).
• Wybór dyrektora, który przedstawi system organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej funkcjonujący w jego szkole.
4. Jak mierzyć efektywność pomocy psychologiczno- pedagogicznej?

(4 godz. dydaktyczne)
1. Krótkie wprowadzenie: zadania dyrektora szkoły w zakresie badania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących aktów prawnych. Wprowadzenie przygotowane przez jednego z uczestników sieci.
2. Prezentacja przygotowana przez dyrektora- -uczestnika sieci: system organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypracowany i funkcjonujący w szkole. Polecamy przeprowadzenie prezentacji poświęconej budowaniu takiego systemu.
3. Dyskusja uczestników spotkania na temat mocnych stron zaprezentowanego systemu.
4. Praca w grupach nad konkretnymi zagadnieniami, np.:
• w jaki sposób oceniać efektywność udzielania pomocy? Kiedy to robić? Kto powinien się tym zająć?
• jak na bieżąco monitorować realizację zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej?
• ewaluacja (opracowanie projektu ewaluacji wewnętrznej obejmującej pomoc psychologiczno- pedagogiczną).
Scenariusz spotkania z koordynatorem Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

Strony internetowe:
www.men.gov.pl
www.ore.edu.pl
www.oskko.edu.pl
Zasady prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, materiały dostępne na stronie: www.npseo.pl.
• Jak wyżej oraz dyskusja na temat oceniania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, monitorowania i ewaluacji ww. pomocy.
• Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na kolejne spotkanie.
5. Pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Spotkanie ze specjalistą w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych czy innych funduszy zewnętrznych oraz z zaproszonymi przedstawicielami organu prowadzącego

(4 godz.dydaktyczne)
1. Warsztaty ze specjalistą w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych czy innych funduszy zewnętrznych: jak pozyskać środki zewnętrzne na wewnątrzszkolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną?
2. Omówienie warsztatów.
3. Spotkanie z przedstawicielem organu prowadzącego lub organów prowadzących na temat możliwości ubiegania się o dodatkowe godziny na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole oraz na temat możliwości aplikowania o środki zewnętrzne.
4. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci.
  • Jak wyżej oraz wymiana uwag po spotkaniu z ekspertem.
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
• Publikacja informacji na temat wyników ewaluacji pracy sieci.