Sieć nr 4
Data publikacji: 2013-07-24 Kategoria: Sieci współpracy i samokształcenia 

Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

Grupa docelowa: Dyrektorzy wszystkich typów placówek

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Spotkanie organizacyjne.
Integracja grupy
Dyrektor jako prawodawca

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Krótkie wprowadzenie, przygotowane przez koordynatora: pozapedagogiczne obowiązki dyrektora w świetle prawa oświatowego. 3. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie
z ekspertem – specjalistą od prawa oświatowego:
• co to jest technika prawodawcza?
• rodzaje dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: uchwały rady pedagogicznej, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły;
• różnica pomiędzy decyzją a zarządzeniem.
4. Warsztaty prowadzone przez eksperta (temat warsztatów można uzgodnić na forum internetowym lub ustali go koordynator), przykładowe tematy:
• jak wprowadzać zmiany do statutu szkoły?
• jak zgodnie z techniką prawodawczą przygotować decyzję dyrektora czy zarządzenie w dowolnej sprawie?
5. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• A. Jeżowski, Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław, 2009.
• L. Zaleśny, Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław, 2008.
• E. Halska, Delegowanie uprawnień, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław, 2007.

Czasopisma:
• „Dyrektor Szkoły”
• „Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły”
• „Głos Nauczycielski”
• „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”

Portale internetowe:
• www.oskko.edu.pl
• www.dyrektorszkoly.pl
• www.ore.edu.pl
• www.codziennikprawny.pl
• www.glos.pl
• www.samorzad.pap.pl

Pozycje zaproponowane przez eksperta.
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Ustalenie na forum zakresu tematycznego warsztatów prowadzonych przez eksperta.
• Dzielenie się pomysłami dotyczącymi aspektów prawnych funkcjonowania szkoły, ciekawą literaturą, wzorami dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy – na temat statutów szkoły, regulaminów, zarządzeń dyrektora, interesujących serwisów prawa oświatowego.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z prawem oświatowym.
• Wymiana plików z wzorami dokumentów.
• Dyskusja po spotkaniu z ekspertem.
• Przedstawienie eksperta, który będzie gościem na następnym spotkaniu.
• Wstępna dyskusja na forum o tzw. „trudnych” przypadkach związanych z prawem pracy.
2. Dyrektor jako pracodawca

(4 godz. dydaktyczne)
1. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie z ekspertem – specjalistą od prawa pracy:
• zadania dyrektora w zakresie prawa pracy;
• umowa o pracę, wypowiedzenie i świadectwo pracy;
• kary kodeksowe dla pracowników;
• kodeks pracy a Karta Nauczyciela.
2. Warsztaty: pod opieką eksperta analiza tzw. „trudnych” przypadków związanych z zatrudnieniem, zwalnianiem czy roszczeniami nauczycieli lub innych pracowników (analiza przypadku, symulacja).
3. Omówienie warsztatów.
4. „Trudne” przypadki w naszej karierze dyrektorskiej: uczestnicy spotkania prezentują “trudne” przypadki, z którymi zetknęli się w swojej karierze dyrektorskiej. Dyskusja, wymiana doświadczeń.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• A. Jeżowski, Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, 2009.
• T. Konarska, Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2010.
• K. Piwowar-Sulej, Zarządzanie personelem nauczycielskim w oświacie, Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2009.

Czasopisma:
• „Dyrektor Szkoły”
• „Sedno. Magazyn Dyrektora Szkoły”
• „Głos Nauczycielski”
• „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”

Portale internetowe:
• www.oskko.edu.pl
• www.dyrektorszkoly.pl
• www.codziennikprawny.pl
• www.abc.com.pl
• www.szkola.inforlex.pl
• www.glos.pl

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz dyskusja na temat spotkania z zaproszonym ekspertem.
• Wymiana doświadczeń związanych z rolą dyrektora jako pracodawcy.
• Przedstawienie eksperta, który będzie gościem na następnym spotkaniu.
3. Dyrektor jako zarządca nieruchomości

(4 godz. dydaktyczne)
1. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie z ekspertem – specjalistą od prawa budowlanego:
• obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania nieruchomością szkolną;
• analiza wybranych zapisów prawa budowlanego;
• terminy obowiązkowych przeglądów i kontroli.
2. Warsztaty: prowadzenie księgi obiektu budowlanego (przygotowane przez eksperta na podstawie konkretnych przykładów ksiąg obiektów budowlanych).
3. Omówienie warsztatów.
4. Praca w grupach nad terminarzem wszystkich obowiązkowych przeglądów i kontroli.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• S. Szelewa, Jak zarządzać nieruchomością szkolną?, Municipium, Warszawa 2009. Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz dyskusja na forum o spotkaniu z ekspertem.
• Wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem nieruchomością.
• Przedstawienie eksperta, który będzie gościem na następnym spotkaniu.
4. Dyrektor jako zarządzający budżetem

(4 godz. dydaktyczne)
1. Trochę teorii. Spotkanie z ekspertem – specjalistą od finansów publicznych i rachunkowości oświatowej:
• zadania dyrektora w zakresie dysponowania środkami publicznymi;
• budżet placówki oświatowej;
• sprawozdawczość budżetowa;
• zasady współpracy dyrektora szkoły z głównym księgowym;
• organizacja księgowości szkoły.
2. Warsztaty: pod opieką eksperta analiza funkcjonujących w szkole i wymaganych instrukcji, regulaminów, dokumentacji budżetowej. Prezentacja „dobrych” rozwiązań.
3. Omówienie warsztatów.
4. Spotkanie z wójtem, burmistrzem, prezydentem lub innym przedstawicielem organu prowadzącego. Dyskusja na temat szkolnych budżetów oraz problemów z tym związanych. Wypracowanie modus operandi – zasad współpracy korzystnych z punktu widzenia organu prowadzącego i dyrektora szkoły.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• A. Jeżowski, Finanse w oświacie, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, 2007.
• M. Handzlik, Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa 2008.

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz wymiana opinii na temat spotkania z przedstawicielami organów prowadzących.
• Wymiana uwag po spotkaniu z ekspertem.
• Wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem budżetem.
• Przedstawienie eksperta, który będzie gościem na następnym spotkaniu.
• Ustalenie tematu warsztatów prowadzonych przez eksperta na następnym spotkaniu.
5. Dyrektor jako organizator BHP w szkole

(4 godz. dydaktyczne)
1. Wprowadzenie do teorii. Spotkanie z ekspertem – specjalistą od spraw BHP:
• obowiązujące przepisy dotyczące BHP w szkole;
• zadania dyrektora w zakresie BHP;
• obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników szkoły i odpowiedzialność dyrektora w tym zakresie.
2. Warsztaty na wybrany temat, np.: jak organizować szkolną turystykę? Warsztaty prowadzone przez eksperta.
3. Omówienie warsztatów.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami, np.:
• jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo na szkolnych korytarzach?
• jak przygotować ocenę ryzyka zawodowego nauczyciela chemii?
5. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• R. Netczuk, Problemy prawne bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, 2008.
• B. Domerecka, Jak organizować szkolną turystykę, Minicipium, Warszawa 2008.
• M. Taraszkiewicz, J. Kordziński, Bezpieczna i przyjazna szkoła. Vademecum dyrektora, WSiP, Warszawa 2009.
• F. Kabat, Ocena ryzyka zawodowego pracowników placówek oświatowych, eMPi2, Warszawa 2008.

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz wymiana doświadczeń związanych z zapewnieniem BHP w szkole.
• Publikacja informacji na temat wyników ewaluacji pracy sieci.
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.