Sieć nr 8
Data publikacji: 2013-07-25 Kategoria: Sieci współpracy i samokształcenia 

Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych

Grupa docelowa: Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Dyskusja wokół tematów:
• czy warto organizować wycieczki przedmiotowe, lekcje terenowe?
• dlaczego tak rzadko organizujemy lekcje terenowe, wycieczki przedmiotowe?
3. Autorefleksja uczestników sieci na temat ich aktywności w organizowaniu wycieczek przedmiotowych.
4. Warsztaty: lekcja terenowa w pobliżu szkoły – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez koordynatora).
5. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Przykładowe karty wycieczek

Literatura:
• R. Netczuk, Prawne problemy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław 2008.
• B. Domerecka, Jak organizować szkolną turystykę, Municipium, Warszawa 2008.
• M. Taraszkiewicz, J. Kordziński, Bezpieczna i przyjazna szkoła. Vademecum dyrektora, WSiP, Warszawa 2009.

Pozycje zaproponowane przez uczestników sieci
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami wycieczek przedmiotowych.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy – wycieczki przedmiotowe.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do ciekawych zasobów internetowych związanych z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych.
• Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących przedmiotów przyrodniczych, wycieczek przedmiotowych.
• Przedstawienie eksperta, który poprowadzi zajęcia na następnym spotkaniu.
• Dyskusja na temat wycieczki przedmiotowej planowanej w ramach spotkania nr 4.
2. Prawne aspekty organizowania wycieczek szkolnych

(4 godz. dydaktyczne)
1. Spotkanie z ekspertem – specjalistą od szkolnego BHP, poświęcone zasadom organizowania wycieczek szkolnych w świetle obowiązujących przepisów.
2. Praca w grupach pod okiem eksperta nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np:
• jakie dokumenty należy przygotować, organizując wycieczkę przedmiotową?
• jakie są wymagania związane z opiekunami wycieczki?
• zadania i obowiązki kierownika wycieczki (praca na tekście rozporządzenia MENiS ws. Organizowania krajoznawstwa i turystyki).
3. Prezentacja własnych, inspirujących doświadczeń związanych z organizowaniem wycieczek przedmiotowych.
4. Praca w grupach: analiza podstawy programowej pod kątem organizacji wycieczek przedmiotowych.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Przykładowe karty wycieczek

Literatura:
• R. Netczuk, Problemy prawne bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław 2008.
• B. Domerecka, Jak organizować szkolną turystykę, Municipium, Warszawa 2008.
• M. Taraszkiewicz, J. Kordziński, Bezpieczna i przyjazna szkoła. Vademecum dyrektora, WSiP, Warszawa 2009.

Pozycje zaproponowane przez uczestników sieci

Pozycje podane przez eksperta
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami wycieczek przedmiotowych.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy – wycieczki przedmiotowe.
• Dyskusja na temat spotkania z ekspertem.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych.
• Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących przedmiotów przyrodniczych, wycieczek przedmiotowych.
• Dyskusja na temat wycieczki przedmiotowej planowanej w ramach spotkania nr 4.
3. Przygotowanie i organizacja wycieczki przedmiotowej

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty „Planujemy i organizujemy wycieczki przedmiotowe”:
• sporządzenie listy/wykazu tematów wycieczek uwzględniających korelację międzyprzedmiotową (przyroda, fizyka, chemia, biologia) w ujęciu realizacji nowej podstawy programowej;
• ramowy plan wycieczki przedmiotowej jako elementu procesu dydaktycznego;
• przygotowanie dokumentacji wycieczki przedmiotowej.
2. Praca w grupach nad opracowaniem scenariusza/konspektu lekcji poprzedzającej wycieczkę przedmiotową.
3. Warsztaty: lekcja terenowa w pobliżu szkoły – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
4. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516)

Podstawa programowa kształcenia ogólnego

Przykładowe karty wycieczek

Literatura:
• R. Netczuk, Problemy prawne bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Instytutu Badań w Oświacie, Wrocław 2008.
• B. Domerecka, Jak organizować szkolną turystykę, Municipium, Warszawa 2008.
• M. Taraszkiewicz, J. Kordziński, Bezpieczna i przyjazna szkoła. Vademecum dyrektora, WSiP, Warszawa 2009.

Pozycje zaproponowane przez uczestników sieci
• Jak wyżej oraz dyskusja wokół wykazu tematów wycieczek przedmiotowych uwzględniających korelację międzyprzedmiotową.
• Dyskusja na temat lekcji terenowej.
• Dyskusja na temat wycieczki przedmiotowej planowanej w ramach spotkania nr 4; podjęcie decyzji, co do podziału ról pomiędzy uczestnikami sieci: kto będzie organizatorem głównym wycieczki, czyli kierownikiem? kto będzie opiekunem? podział innych zadań.
4. Idziemy na wycieczkę przedmiotową – przykład „dobrej praktyki”

(4 godz. dydaktyczne)
Wycieczka przedmiotowa zorganizowana przez jednego z uczestników sieci; w trakcie wycieczki pozostali nauczyciele przyjmują role uczniów. Jak wyżej • Jak wyżej oraz dyskusja na temat wycieczki przedmiotowej, w której wzięli udział uczestnicy sieci.
5. Podsumowanie pracy sieci

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie wycieczki w ramach spotkania nr 4:
• nasze wrażenia jako uczestników wycieczki;
• analiza celu wycieczki i jej efektów;
• na ile program wycieczki był atrakcyjny dla uczniów?
• sonda: kto chętnie weźmie udział w kolejnej wycieczce?
2. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci.
Jak wyżej oraz scenariusz wycieczki odbytej w ramach poprzedniego spotkania. • Jak wyżej oraz rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
• Publikacja informacji z przeprowadzonej ewaluacji pracy sieci.