Sieć nr 10
Data publikacji: 2013-07-25 Kategoria: Sieci współpracy i samokształcenia 

Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

Grupa docelowa: Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Dyskusja wokół tematów:
• na jakie trudności napotykają uczniowie w uczeniu się matematyki?
• jak pracować z uczniami przejawiającymi trudności?
3. Spotkanie ze specjalistą, np. z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat pracy na lekcjach matematyki z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Warsztaty matematyczne: lekcja matematyki – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja).
5. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez specjalistę

Literatura:
• Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno-psychologicznej w świetle nowych regulacji prawnych. Materiał Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowany w ramach projektu systemowego „Wysoka jakość systemu oświaty”. Strona internetowa poświęcona SPE: specjalne potrzeby edukacyjne – www.ore.edu.pl
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z nauczaniem matematyki.
• Dyskusja dotycząca ulubionych książek o tematyce matematycznej.
• Dyskusja na forum na temat zapisów podstawy programowej dotyczących matematyki.
• Dyskusja na forum na temat spotkania ze specjalistą.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne.
2. Rozpoznawanie i diagnozowanie trudności w uczeniu się matematyki

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: lekcja matematyki – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach:
• jak rozpoznawać uzdolnienia matematyczne uczniów?
• jak rozpoznawać trudności w uczeniu się matematyki?
• jak pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?
4. Spotkanie ze specjalistą z poradni psychologiczno-pedagogicznej: jak czytać i stosować w praktyce opinie poradni? (spotkanie np. w formie wywiadu czy dyskusji).
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Jak wyżej oraz przykładowe opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji, własnymi doświadczeniami związanymi z nauczaniem matematyki.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z nauczaniem matematyki.
• Dyskusja dotycząca ulubionych książek o tematyce matematycznej.
• Dyskusja na forum na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne.
• Przedstawienie eksperta, który będzie gościem sieci na następnym spotkaniu.
3. Wspieranie rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: lekcja matematyki – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Spotkanie z ekspertem – psychologiem szkolnym: jak wspomagać rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jak z nimi o tym rozmawiać? (np. spotkanie w formie wywiadu).
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Pozycje zaproponowane przez eksperta

Strona internetowa poświęcona SPE: www.ore.edu.pl
• Jak wyżej oraz dyskusja na temat spotkania z psychologiem.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne.
4. Organizowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: lekcja matematyki – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np.:
• jakie pomoce dydaktyczne wykorzystywać w pracy z dzieckiem z trudnościami?
• jak stymulować dziecko poprzez gry i zabawy matematyczne?
• jak stopniować trudności w rozwiązywaniu tego samego zadania?
4. Przegląd programów komputerowych dla SPE.
Scenariusz spotkania z ekspertem

Pozycje zaproponowane przez eksperta

Strona internetowa poświęcona SPE: ww.ore.edu.pl
• Jak wyżej oraz wymiana poglądów po spotkaniu z ekspertem.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty matematyczne.
• Dyskusja na temat programów komputerowych do pracy z uczniami ze SPE, pomocy dydaktycznych, stopniowania trudności w pracy z uczniami z trudnościami.
• Tworzenie banku zadań, poszukiwanie wartościowych publikacji, dzielenie się refleksjami na temat stosowanych programów w pracy z uczniami ze SPE.
5. Praca z uczniem zdolnym

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: lekcja matematyki – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np.:
• jak wykorzystać konkursy do pracy z uczniem zdolnym?
• jak wykorzystać internet i programy multimedialne w stymulowaniu rozwoju ucznia zdolnego?
• jak indywidualizować pracę z uczniem zdolnym?
4. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Strona internetowa poświęcona SPE: www.ore.edu.pl
• Jak wyżej oraz rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
• Publikacja informacji na temat wyników ewaluacji pracy sieci.