Sieć nr 12
Data publikacji: 2013-07-25 Kategoria: Sieci współpracy i samokształcenia 

Praca z uczniem młodszym – jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków

Grupa docelowa: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele klas IV–VI zainteresowani poruszaną problematyką

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
2. Dyskusja wokół tematów:
• jakie konsekwencje niesie ze sobą obniżenie wieku obowiązku szkolnego dzieci w Polsce?
• jak wygląda organizacja pracy w grupach mieszanych sześciolatków i siedmiolatków w dotychczasowej praktyce szkolnej (od 2009 roku)?
3. Przykład „dobrej praktyki” (45-minutowa lekcja uwzględniająca metody pracy z dziećmi w klasie pierwszej, przygotowana przez uczestników szkolenia i poprowadzona przez jednego z nauczycieli).
4. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Strona internetowa MEN
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
• Radosna Szkoła (www.men.gov.pl)

Opis metody metaplanu:
• B. Kubiczek, Metody aktywizujące, Nowik, Opole 2006.
• E. Brudnik, A. Moszyńska, E. Owczarek, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, SFS, Kielce 2000.
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Zapoznanie się z danymi na temat celu i przebiegu procesu wdrażania reformy oświatowej, a szczególnie z informacjami o wynikach monitorowania procesu wdrażania podstawy programowej: www.ore.edu.pl
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji lub ćwiczeń.
• Tworzenie metaplanu: „Sześciolatek i siedmiolatek w klasie pierwszej”.
• Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
2. Diagnoza myślenia matematycznego i umiejętności językowych sześciolatków i siedmiolatków

(4 godz. dydaktyczne)
1. Praca w grupach: zebranie sposobów i pomysłów na przeprowadzenie diagnozy wiedzy i umiejętności dzieci na początku klasy I. Przedstawienie wyników pracy w grupach – tworzenie „banku” metod diagnozowania.
2. Warsztaty: przykład „dobrej praktyki” – metody diagnozowania uczniów prezentowane przez chętnych uczestników spotkania.
3. Omówienie warsztatów.
4. Spotkanie z ekspertem (terapeutą pedagogicznym).

Zapoznanie uczestników warsztatów z metodą diagnozy matematycznej wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz dostępnymi na rynku materiałami do diagnozy słuchu fonematycznego (np. H. Spionek) oraz umiejętności czytania i pisania.
5. Praca samodzielna do wykonania na następne zajęcia: diagnoza z wykorzystaniem jednej z wybranych metod.
6. Dyskusja na temat: czy można skutecznie i efektywnie pracować w klasie pierwszej bez umiejętności diagnozowania uczniów?
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• Za progiem. Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju – publikacja dostępna na stronie www.ore.edu.pl.
• Materiały zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Diagnostyki Edukacji (www.ode.pl).

Pozycje zaproponowane przez eksperta.

Strony internetowe:
• www.pedagogiczna.edu.pl
• www.pedagogszkolny.pl
• Dyskusja na forum na temat metod i sposobów diagnozowania dzieci w edukacji wczesnoszkolnej oraz dostępnych materiałów i publikacji; tworzenie bibliografii.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty – diagnozę przeprowadzoną jedną z metod zaproponowanych przez eksperta.
3. Podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: przykładowa diagnoza matematyczna lub językowa (przygotowana przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach: analizowanie treści podstawy programowej dla klasy I i III.
4. Praca w grupach: tworzenie zakresu treści i umiejętności do opanowania przez dzieci w klasie II.
5. Dyskusja na temat: w jaki sposób prezentować rodzicom treści zawarte w podstawie programowej? – opracowanie scenariusza spotkania z rodzicami.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem zajęć w edukacji wczesnoszkolnej.
• Dyskusja na temat wyników pracy w grupach.
• Dyskusja na temat wypracowanych scenariuszy spotkań z rodzicami.
• Przedstawienie na forum eksperta zaproszonego na następne spotkanie.
4. Różne metody i formy pracy w klasie I w grupach mieszanych wiekowo

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty przygotowane przez zaproszonego eksperta (metodyk edukacji wczesnoszkolnej promujący metody angażujące dzieci, pedagog kreatywności lub twórczości) na temat: różne metody i formy pracy w klasie I w grupach mieszanych wiekowo.
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach: opracowanie konspektu lekcji dla klasy I z uwzględnieniem zróżnicowanego poziomu możliwości i tempa pracy uczniów.
4. Warsztaty: lekcja uwzględniająca wykorzystywanie, np. gier lub metod pracy opartych na współpracy w kształceniu zintegrowanym (45-minutowa lekcja przygotowana i poprowadzona przez uczestników sieci).
5. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z ekspertem

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami lekcji i własnymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem zajęć w edukacji wczesnoszkolnej.
• Wymiana poglądów po spotkaniu z ekspertem.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty.
5. Pakiety do edukacji wczesnoszkolnej dostępne na rynku wydawniczym – analiza porównawcza

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty: lekcja uwzględniająca tematykę poprzedniego spotkania (45-minutowa lekcja przygotowana i poprowadzona przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach: stworzenie listy dostępnych na rynku pakietów do edukacji wczesnoszkolnej.
4. Dyskusja na temat: na co należy zwracać uwagę, wybierając książki do pracy z dziećmi w klasie I mieszanej wiekowo?
5. Praca w grupach: analizowanie treści podręczników i zeszytów ćwiczeń, sposobu konstruowania poleceń, poziomu trudności zadań pod kątem stopnia realizacji podstawy programowej oraz z uwzględnieniem realiów szkolnych (praca z grupą sześciolatków i siedmiolatków).
6. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730)
• Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) – strona MEN
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.
• Publikacja informacji na temat wyników ewaluacji pracy sieci.