Ogólnopolska Prezentacja Projektów 3.5 – za nami
Data publikacji: 2014-10-29 Kategoria: październik 2014 
„Rok temu spotkaliśmy się na inauguracji naszych działań, jesteśmy po pierwszym roku doświadczeń, przed nami ostatni etap. Jeszcze nie czas na podsumowanie pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli, ale dobry moment, aby zobaczyć, co do tej pory zostało zrobione, co nam się udaje, a co wymaga dalszej pracy„ – przywitała uczestników Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Katarzyna Martynowska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele powiatów, beneficjentów Konkursu w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół – kierownicy projektów, szkolni organizatory rozwoju edukacji, koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia, dyrektorzy szkół i instytucji wspomagających prace szkół, jak również osoby, które nie uczestniczą w działaniach, ale śledzą z uwagą projekty Ośrodka Rozwoju Edukacji na rzecz szkół.
 
Ewa Dudek, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, witając uczestników spotkania podkreślała pracę, która została włożona w opracowanie i pilotaż nowego modelu doskonalenia nauczycieli,  wskazała na konieczność kontynuacji działań w ramach zadań instytucji systemu, a także w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Szczegóły dotyczące programów finansowanych ze środków europejskich przekazał uczestnikom Jarosław Jankowski, dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN, a działania związane z planowanymi zmianami zapisów prawa oświatowego przedstawiła Anna Dakowicz-Nawrocka, dyrektor Departamentu Jakości Edukacji MEN.
 
Wnioski badania ewaluacyjnego, przeprowadzonego na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, przedstawił Piotr Stronkowki z firmy Coffey International. Współautor raportu podkreślał mocne strony  nowego modelu wspomagania pracy szkół, oraz wskazywał elementy, które wymagają dalszej pracy – przede wszystkim związane z organizacją i zapewnianiem jakości działań prowadzonych w ramach wspomagania.
 
Swoimi uwagami podzielili się uczestnicy panelu dyskusyjnego – dr Danuta Elsner, Andrzej Pery – doradca ministra edukacji narodowej, Alicja Kapcia – dyrektorka szkoły, a także Agnieszka Szczurek z Ośrodka Ewaluacji. Eksperci podkreślali konieczność wykorzystywania przez nauczycieli wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie rożnych form doskonalenia w praktyce szkolnej. Uznali za niezbędne dopracowanie mechanizmów wdrażania wypracowanych zmian oraz wzmocnienie kompetencji zewnętrznych konsultantów i dyrektorów szkół w tym zakresie.
 
Uczestnicy mieli możliwość przedyskutowania konkretnych zagadnień związanych ze wspomaganiem szkół, rolą SORE i funkcją sieci współpracy w czasie sesji World Cafe. Podczas spotkań w małych grupach toczyły się dyskusje nad następującymi zagadnieniami: diagnoza, zadania SORE,  wspomaganie szkoły  bez udziału SORE, współpraca międzyinstytucjonalna,  rola sieci współpracy i samokształcenia.
 
W kuluarach obejrzeć można było plakaty poświęcone dobry praktykom wypracowanym w projektach pilotażowych. Mogliśmy dowiedzieć się jak w Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance  podnoszono kompetencje nauczycieli w zakresie metod i technik uczenia, w Zespole Szkół Mechniczno- Informatycznych w Lęborku wdrażano pracę metodą projektu edukacyjnego, a w Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Bieruniu wspierano wychowawców klas w pracy z „trudnymi” uczniami i ich rodzicami.
 
Drugi dzień rozpoczął się od prezentacji przykładów działań prowadzonych w powiatach. Uczestnicy mieli możliwość poznać i przedyskutować konkretne rozwiązania wypracowane przez szkoły korzystające z zewnętrznego wspomagania lub nauczycieli uczestniczących w sieciach współpracy i samokształcenia – jak również poznać działania prowadzonych na poziomie powiatów związanych z lokalną polityką oświatową.
 
Spotkanie zakończyło podsumowanie prof. Michała Federowicza, który podkreślał rolę trzech filarów oświaty – nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów i sprawdzianów oraz kluczową rolę wspomagania szkół w ich pracy. Pokazywał jak, korzystając z wyników badań i dostępnych danych, efektywnie wspierać szkołę i nauczycieli. Prezentacje zamknął i pożegnał uczestników spotkania dr Marek Piotrowski,  wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.