Zaproszenie do sieci współpracy i samokształcenia
Data publikacji: 2015-05-07 Kategoria: maj 2015 

Adresatatami szkolenia są: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych, którzy ukończyli szkolenie „Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się”, organizowane przez ORE w latach 2014-2015; w miarę wolnych miejsc również absolwenci studiów podyplomowych z zakresu neurodydaktyki, pracujący w szkołach (nauczyciele, dyrektorzy szkół) – razem ok. 30 osób.

Opis: Celem działania sieci będzie wymiana doświadczeń, wspólne wypracowywanie rozwiązań dotyczących wykorzystywania wiedzy z zakresu neurodydaktyki w praktyce szkolnej oraz planowanie działań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w tym zakresie. Współpraca będzie odbywała się za pośrednictwem platformy www.doskonaleniewsieci.pl pod kierunkiem moderatora. Do udziału w sieci będą dopraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów.

Szczegółowy program działania sieci zostanie opracowany we współpracy z uczestnikami, po zbadaniu ich potrzeb i oczekiwań.


Spotkanie stacjonarne: Ośrodek Szkoleniowy ORE, Sulejówek, ul. J.I. Paderewskiego 77 (planowany termin spotkania wrzesień/październik 2015)

tel. 22/570-83-31, e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że rejestracja nie jest równoznaczna z zakwalifikowaniem się do udziału w pracach sieci. 

Kryteria naboru:

  • adresat (określony powyżej),
  • kolejność zgłoszeń,
  • proporcjonalny wybór osób z każdego województwa,
  • dotychczasowe doświadczenia / plany związane z wykorzystaniem założeń neurodydaktyki w pracy zawodowej,
  • zadeklarowana gotowość do zaangażowania się w pracę sieci w określonym wymiarze czasu.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w spotkaniu stacjonarnym (zakwaterowanie i wyżywienie), nie pokrywają natomiast kosztów dojazdu.