Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - analiza danych z projektów realizowanych przez powiaty
Data publikacji: 2015-09-01 Kategoria: sierpień 2015 

Po dwóch latach dobiega końca pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Ośrodek Rozwoju Edukacji na bieżąco monitorował realizację powiatowych projektów Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Prezentujemy dane dotyczące działań prowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2014/15 ze 130 powiatów.

Najwięcej projektów było zrealizowano w województwie dolnośląskim – 20, najmniej zaś – po 2 projekty – w województwach łódzkim, opolskim i świętokrzyskim. Szkoły biorące udział w projekcie miały możliwość skorzystania z 24 ofert doskonalenia przygotowanych przez ORE. Wybrana oferta stanowiła postawę do opracowania rocznego planu wspomagania, który koncentrował się wokół problemów i wyzwań konkretnej szkoły. Podobnie jak w poprzednim roku, najczęściej wybieraną ofertą była „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”. Wybrano ją w  95% wszystkich badanych powiatów. Także drugie miejsce pozostało bez zmian: oferta „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” została wybrana przez 91% powiatów. Na trzecim znalazła się oferta „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” wybrana przez 83%. Zdecydowanie najwięcej RPW zrealizowano w szkołach podstawowych – 44% wszystkich placówek. W najmniejszym stopniu w działaniach projektowych uczestniczyły zasadnicze szkoły zawodowe – w sumie zrealizowano  -  4% działań projektowych. 

W 130 powiatach powstało 605 sieci. Tematy sieci były w większości wybierane z katalogu ORE. Podobnie jak w roku 2014 najczęściej były wybierane następujące tematy: „Jak rozwijać twórcze myślenie”, „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”, „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”. Najczęściej z katalogu ORE wybierano uniwersalne tematy sieci, skupiające nauczycieli wszystkich specjalności, natomiast w sieciach, gdzie nie skorzystano z katalogu ORE, najwięcej było tematów, które wiążą się z metodyką konkretnych zajęć. Formy pracy podczas spotkań sieci współpracy i samokształcenia są różne. Najbardziej rozpowszechnione są warsztaty oraz konsultacje grupowe i praca on-line na platformie internetowej. Działanie sieci współpracy i samokształcenia przyczyniło się do osiągnięcia licznych i zróżnicowanych efektów. Najczęściej wskazywanym efektem pracy sieci jest rozwój wiedzy uczestników w zakresie omawianej tematyki. Często towarzyszy temu też rozwój umiejętności. Najbardziej widoczne efekty dotyczą nauczycieli, którzy uczestniczyli w sieci, ale są też efekty występujące w placówkach (wypracowanych rozwiązań w szkołach), w skali powiatu (integracja uczestników, wymiana doświadczeń i materiałów) oraz w odniesieniu do instytucji wspomagania (wypracowanie schematów działania sieci). 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.