Tematyka sieci - Wielokulturowość na lekcjach języka obcego
1. Nazwa sieci

Wielokulturowość na lekcjach języka obcegoKontekst
Osiedlanie się obcokrajowców w państwach Unii Europejskiej i podejmowanie przez nich pracy spowodowało, że zjawisko współżycia ludzi różnych wyznań, ras, kultur i języków nabiera dziś szczególnej wagi. Problem ten zaczyna się pojawiać także w Polsce. Z różnych powodów przybywa do naszego kraju coraz więcej osób z innych krajów, co rodzi nieraz problemy nietolerancji i dyskryminacji obcych. Rośnie zatem potrzeba edukacji międzykulturowej. Obok domu rodzinnego poważną rolę w tym procesie ma do odegrania szkoła, która powinna przygotować młodzież do życia w wielokulturowym społeczeństwie. Zadania o szczególnym znaczeniu przypadają nauczycielom języków obcych, których podstawa programowa zobowiązuje do przekazywania uczniom elementów wiedzy o krajach nauczanego języka „z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego… w tym znajomości problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności.” Lekcje języków obcych to też ciągły, choć nie bezpośredni, kontakt z innymi kulturami. Są one więc szczególnie dobrą okazją do przekazywania treści wielokulturowych. Rodzi to potrzebę zawarcia elementów edukacji kulturowej w programach nauczania.
Ta sieć skierowana jest do nauczycieli języków obcych pracujących w szkołach z jednorodnymi grupami uczniów. Musimy bowiem działać profilaktycznie. Nauczyciele uwrażliwieni na ewentualne mogące się pojawić w przyszłości problemy, będą potrafili pomóc uczniom zrozumieć, że różnorodność może być czynnikiem wzbogacającym ich samych, a nie źródłem konfliktów, będą mogli promować postawy pełnej tolerancji i zrozumienia dla odmiennych stylów życia, przeciwdziałania rasizmowi, negatywnym stereotypom i uprzedzeniom.
Autor proponuje nie włączać do sieci nauczycieli ze środowisk wielokulturowych. Wydaje się bowiem, że aby praca z tą grupą odbiorców była efektywna, musiałaby być bardziej skoncentrowana na analizie zasobów i rozwiązywaniu trudności pojawiających się w środowisku mieszanym oraz wymagałaby niekiedy planowania pracy interwencyjnej. Warto aby koordynator wraz z osobami zainteresowanymi przyłączeniem się do sieci rozważył, na ile potrzeby potencjalnych uczestników są zbieżne, a na ile się różnią i w oparciu o tę wiedzę podjął decyzję.
2. Grupa docelowa Nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych, pracujący w grupach uczniów kulturowo jednorodnych.
3. Cel ogólny Przygotowanie nauczycieli języków obcych do realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych w zakresie edukacji kulturowej.
4. Przykładowy plan działań
Cel szczegółowy:
1. Uczestnicy po roku pracy w sieci będą rozumieć pojęcia związane z wielokulturowością, korygować ewentualne błędne informacje i znać regulacje prawne w tym zakresie.
Zagadnienia do omówienia Proponowane metody pracy
 • definicje pojęć: wielo- i interkulturowość, godność, wolność, równość, sprawiedliwość, uprzedzenie, stereotyp, dyskryminacja,
 • akty prawne dotyczące obszaru wielokulturowości,
 • inne informacje dotyczące wielokulturowości, przydatne z punktu widzenia pracy nauczycieli języków obcych w szkołach , znajdujące się w Internecie oraz innych źródłach,
 • porównanie wymagań stawianych przez prawo z rzeczywistą sytuacją osób pochodzących z innych kultur, odniesienie obu rzeczywistości do kontekstu szkoły i zadań stojących przed nauczycielami języków obcych,
 
 • praca podczas spotkań
 • samokształcenie
Cel szczegółowy:
2. Uczestnicy po roku pracy w sieci będą świadomi potrzeby edukacji kulturowej i własnej wrażliwości w tym obszarze.
 Zagadnienia do omówienia Proponowane metody pracy 
 
 • własny stosunek do osób wywodzących się z innej kultury oraz wartości, jakimi kierujemy się w życiu,
 • argumenty i działania, dzięki którym możemy przekonywać inne osoby do dostrzegania pozytywnych aspektów funkcjonowania w społeczeństwie wielokulturowym,
 • konsekwencje zaniechań w wyżej wskazanych obszarach,
 • rola i zadania stojące przed nauczycielami języków obcych w obszarze edukacji kulturowej,
 
 • praca podczas spotkań
 • praca na platformie
Cel szczegółowy:
3. Uczestnicy po roku pracy w sieci będą znać specyfikę kulturową krajów nauczanych języków obcych, będą świadomi różnic kulturowych i mentalnych oraz możliwych problemów.  
 Zagadnienia do omówienia Proponowane metody pracy 
 
 • zachowania specyficzne dla ludzi różnych kultur,
 • problemy i wartości, jakie pojawiają się na styku różnych kultur,
 • wartości uniwersalne łączące ludzi wielu kultur,
 • znajomość innych kultur, tego co jest w nich ciekawe i cenne, tego co wzbogaca nasze doświadczenia życiowe,
 
Cel szczegółowy:
4. Uczestnicy po roku pracy w sieci dysponować będą zasobami edukacyjnymi wykorzystując w tym celu także nowe technologie.
Zagadnienia do omówienia Proponowane metody pracy
 • materiały edukacyjne z elementami edukacji kulturowej,
 • scenariusze lekcji przedmiotowych oraz umieszczenie ich na platformie,
 • linki,
 • dobre praktyki,
 • ciekawe metody przydatne w edukacji kulturowej,
 • broszura online dla nauczycieli na temat wielokulturowości (jak z tym problemem radzą sobie inne kraje),
 • tematy projektów i webquestów dla uczniów,
 • modyfikacja programów nauczania pod kątem uzupełnienia ich o elementy edukacji kulturowej,
 • przeprowadzenie i obserwacja lekcji pokazowych i rzeczywistych na temat wielokulturowości,
 • wytworzenie narzędzi do systematycznego monitorowania i krytycznej analizy ich realizacji,
 
 • praca podczas spotkań
 • praca na platformie
 • samokształcenie
Cel szczegółowy:
5. Uczestnicy w ciągu roku pracy w sieci współpracować będą z nauczycielami innych przedmiotów i wychowawcami klas.  
 Zagadnienia do omówienia Proponowane metody pracy 
 
 • scenariusze lekcji wychowawczych oraz umieszczenie ich na platformie,
 • działania w przestrzeni nauczania międzyprzedmiotowego,
 • działania przygotowujące szkołę organizacyjnie do wdrażania w praktyce edukacji kulturowej,
 • współpraca z instytucjami samorządowymi i włączenie ich w realizację projektów wielokulturowych,
 • opracowanie katalogu elementów edukacji wielokulturowej, które mogłyby zostać włączone do planów wychowawczych,
 • wymiana między nauczycielami doświadczeń w realizacji programów nauczania i dzielenie się wnioskami w tym zakresie.
 • praca podczas spotkań
 • działania podejmowane w środowisku
 • praca na platformie
 • działania podejmowane w szkole
 

5. Przykładowy harmonogram do planu działań
Spotkanie 1.
Spotkanie stacjonarne
Tematyka  
 • definicje pojęć: wielo- i interkulturowość, godność, wolność, równość, sprawiedliwość, uprzedzenie, stereotyp, dyskryminacja,
 • akty prawne dotyczące obszaru wielokulturowości,
 • porównanie wymagań stawianych w tym zakresie przez prawo z rzeczywistą sytuacją osób pochodzących z innych kultur, odniesienie obu rzeczywistości do kontekstu szkoły i zadań stojących przed nauczycielami języków obcych.
 • rola i zadania stojące przed nauczycielami języków obcych w tym obszarze,
Opis przebiegu  
 1. Uczestnicy sieci przedstawiają się i formułują swoje oczekiwania wobec pracy sieci. Koordynator proponuje cele i założenia sieci. Uczestnicy dyskutują na ten temat.
 2. Uczestnicy sieci analizują metodą kuli śnieżnej pojęcia: wielo i interkulturowość, godność, wolność, równość, sprawiedliwość, uprzedzenie, stereotyp, dyskryminacja. Po zakończonej dyskusji koordynator wyświetla przygotowane uprzednio definicje tych pojęć. Uczestnicy dyskutują i korygują swoje ewentualne błędne informacje w tym obszarze.
 3. Uczestnicy sieci tworzą pięć grup. Każda grupa otrzymuje od koordynatora jeden akt prawny dotyczący obszaru wielokulturowości. Uczestnicy sieci analizują akty prawne pracując metodą układanki eksperckiej i formułują najważniejsze prawa cudzoziemskich uczniów w polskiej szkole.
 4. Uczestnicy sieci pracując w grupach starają się metodą burzy pytań ustalić rzeczywistą sytuację uczniów pochodzących z innych kultur w polskich szkołach, formułują problemy, z jakimi się oni spotykają i zadania stojące w tym obszarze przed nauczycielami języków obcych. Każda grupa zapisuje wyniki swojej pracy na plakacie, który następnie jest omawiany przez wybranego członka grupy.
 5. Uczestnicy planują działania do realizacji przed następnym spotkaniem: Szukanie w Internecie oraz źródłach tradycyjnych informacji na temat zachowań specyficznych dla ludzi innych kultur oraz przydatnych z punktu widzenia pracy nauczycieli języków obcych w szkołach materiałów dotyczących wielokulturowości i dzielą się nimi na platformie.
Potrzebne materiały  
 • komputer
 • rzutnik
 • multimedialny
 • kartki papieru formatu A4
 • akty prawnych
 • flipchart
 • pisaki
 • kolorowe
 • magnesy

Akty prawne:

 • Konstytucja RP rozdział II
 • Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka artykuły 28 i 29 a także 2, 3, 13, 14, 22, 30, 31
 • Ustawa o systemie oświaty art. 13, 7ad,
 • Rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 par. 6 i 16,
 • Rozp. MEN z 30 kwietnia 2013 par. 3.1. pkt. 10, par. 4, par.10,
 • Rozp. MEN z dnia 18 grudnia 2013 załącznik do rozp.
Między spotkaniami
Tematyka  
 • inne informacje dotyczące wielokulturowości, przydatne z punktu widzenia pracy nauczycieli języków obcych w szkołach, znajdujące się w Internecie oraz źródłach tradycyjnych,
 • zachowania specyficzne dla ludzi innych kultur (np. Niemcy, kraje islamskie, Żydzi),
Opis przebiegu
 1. Koordynator umieszcza na platformie rezultaty pracy ze spotkania stacjonarnego: a) wspólnie sformułowane definicje analizowanych podczas zajęć pojęć, b) najważniejsze prawa cudzoziemskich uczniów w polskiej szkole, c) najczęstsze problemy, z jakimi stykają się oni w polskiej szkole, d) zadania stojące przed nauczycielami w tym obszarze oraz e) wykaz aktów prawnych regulujących zagadnienie wielokulturowości.
 2. Uczestnicy sieci szukają w Internecie oraz źródłach tradycyjnych innych, przydatnych z punktu widzenia pracy nauczycieli języków obcych w szkołach, informacji dotyczących wielokulturowości i dzielą się nimi na platformie.
 3. Uczestnicy sieci szukają w Internecie lub źródłach tradycyjnych informacji na temat zachowań specyficznych dla ludzi wybranych kultur.
Bibliografia/netografia
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r.
 • Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. 1991 nr 120, poz.526),
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562) ,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych za–ęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. 2010 nr 57 poz. 361),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. nr 3, poz. 28),
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samo–rządu terytorialnego w roku 2014,
 • Deklaracja Rady Europy (Ateńska) „Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście europejskim z 16 kwietnia 2003r.,Benedyktowicz Z.: Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000 Bokszański Z.: Stereotypy a   kultura, Wrocław 1977Znaniecki F.: Studia nad antagonizmem do obcych, Warszawa 1990Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka Rozporządzenie MEN z 30. 04. 2007 w sprawie oceniania, …”Średziński P.(red.): Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki?, Fundacja „Afryka Inaczej”, Warszawa 2009Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, T.1 i 2, E. Wydawnictwo Dialog 2005
 • www.arabia.pl
 • Kochanowicz K., Wojtalik M., Jak mówić o większości świata?, Instytut Globalnej Odpowiedzialności i Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2009
 • Deklaracja Rady Europy (Ateńska) „Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście europejskim”, 2003 r.
 • Ustawa o Systemie Oświaty
 • Konstytucja RP
 • Czykwin E.: Fenomen trwałości uprzedzeń etniczno-religijnych [w:] J. Nikitorowicz (red.) Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, Białystok   1995
Spotkanie 2.
Spotkanie stacjonarne
 Tematyka
 • własny stosunek do osób wywodzących się z innej kultury oraz wartości, jakimi kierujemy się w życiu,
 • znajomość innych kultur, co jest w nich ciekawe i cenne, co wzbogaca nasze doświadczenia życiowe,
 • zachowania specyficzne dla ludzi innych kultur, problemy i wartości, jakie pojawiają się na styku różnych kultur,
 • wartości uniwersalne łączące ludzi wszystkich kultur,
 • argumenty i działania, dzięki którym możemy przekonywać inne osoby do pozytywnych stron życia w społeczeństwie wielokulturowym,
 Opis przebiegu  
 1. Uczestnicy sieci analizują w parach swój własny stosunek do osób wywodzących się z innych kultur oraz wartości, jakimi kierują się w życiu.
 2. Uczestnicy sieci zapisują na karteczkach wartości, które, ich zdaniem, są cenne i ciekawe w innych kulturach, a które możemy od tych kultur czerpać. Przyklejają je we wskazanym miejscu a następnie porządkują pracując na forum.
 3. Uczestnicy sieci przedstawiają rezultaty swojej pracy między spotkaniami dzieląc się informacjami zdobytymi na temat zachowań specyficznych dla ludzi innych kultur.
 4. Uczestnicy sieci dyskutują, jakie problemy mogą się w związku z tym pojawić w polskiej szkole, co szkoła może zyskać dzięki obecności uczniów z innych kultur oraz jakie wartości uniwersalne łączą wszystkich ludzi. Koordynator zbiera wszystkie propozycje i wyświetla je.
 5. Uczestnicy sieci pracując w grupach tworzą listę argumentów oraz planują działania i akcje informacyjne (spotkania z cudzoziemcami, Dni Kultury, potrawy, piosenki, zwyczaje, literatura, sztuki plastyczne, muzyka, wartości) w szkole i w środowisku), które pomogą uczniom przekonywać się, że życie w społeczeństwie wielokulturowym może być dla nich wartością i zapisują swoje propozycje na plakacie. Każdy plakat zostaje następnie omawiany przez wybranego członka grupy.
 6. Koordynator zamieszcza na platformie rezultaty prac ze spotkania stacjonarnego: a) rejestr wartości, które możemy czerpać od przedstawicieli innych kultur, b) listę zachowań specyficznych dla ludzi różnych kultur, c) problemy, jakie mogą się w związku z tym pojawić w polskiej szkole oraz co może szkoła zyskać dzięki obecności uczniów z innych kultur, d) zestawienie wartości uniwersalnych łączących ludzi różnych kultur, e) listę argumentów oraz plan działań, którymi możemy przekonywać inne osoby do pozytywów życia w społeczeństwie wielokulturowym.
 7. Uczestnicy sieci realizują wraz ze swoimi uczniami działania promujące ideę wielokulturowości. Następnie dzielą się na platformie doświadczeniami i refleksjami na ten temat.
 8. Uczestnicy sieci analizują wstępnie własne materiały edukacyjne pod kątem obecności w nich elementów wielokulturowych.
 9. Uczestnicy sieci dyskutują na platformie na temat konsekwencji zaniechań w obszarze edukacji wielokulturowej.
 Potrzebne materiały/pomoce  
 • karteczki samoprzylepne
 • komputer
 • rzutnik multimedialny
 • kartki papieru
 • formatu A4
 • wydruki
 • sformułowanych na poprzednim spotkaniu problemów, z jakimi stykają się w polskiej szkole cudzoziemscy uczniowie,
 • flipchart
 • kolorowe pisaki
 • magnesy
  Między spotkaniami
 Tematyka  
 • działania, dzięki którym możemy przekonywać inne osoby do pozytywnych stron życia w społeczeństwie wielokulturowym,
 • materiały edukacyjne z elementami edukacji wielokulturowej,
 • konsekwencje zaniechań w tych obszarach,
 Opis przebiegu
 1.  Koordynator zamieszcza na platformie rezultaty prac ze spotkania stacjonarnego: a) rejestr wartości, które możemy czerpać od przedstawicieli innych kultur, b) listę zachowań specyficznych dla ludzi różnych kultur, c) problemy, jakie mogą się w związku z tym pojawić w polskiej szkole oraz co może szkoła zyskać dzięki obecności uczniów z innych kultur, d) zestawienie wartości uniwersalnych łączących ludzi różnych kultur, e) listę argumentów oraz plan działań, którymi możemy przekonywać inne osoby do pozytywów życia w społeczeństwie wielokulturowym.
 2. Uczestnicy sieci realizują wraz ze swoimi uczniami działania promujące ideę wielokulturowości. Następnie dzielą się na platformie doświadczeniami i refleksjami na ten temat.
 3. Uczestnicy sieci analizują wstępnie własne materiały edukacyjne pod kątem obecności w nich elementów wielokulturowych.
 4. Uczestnicy sieci dyskutują na platformie na temat konsekwencji zaniechań w obszarze edukacji wielokulturowej.

Bibliografia/netografia
Kofta M., Jasińska-   Kania   A. (red.): Stereotypy i   uprzedzenia. Warszawa:   Wydawnictwo Naukowe Scholar
Ząbek M. (red.): Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002

Spotkanie 3. 
 Spotkanie stacjonarne
 Tematyka  
 • rola i zadania stojące przed nauczycielami języków obcych w sferze edukacji wielokulturowej,
 • materiały edukacyjne z elementami edukacji wielokulturowej,
 • wymiana między nauczycielami doświadczeń w realizacji programów nauczania i dzielenie się wnioskami w tym zakresie.
 • modyfikacja programów nauczania pod kątem uzupełnienia ich o elementy edukacji wielokulturowej,
 • przeprowadzenie i obserwacja lekcji na temat wielokulturowości,
 • broszura online dla nauczycieli na temat wielokulturowości (jak z tym problemem radzą sobie inne kraje),
 • linki,
Opis przebiegu
 1. Koordynator sieci przedstawia podsumowanie toczonej na platformie dyskusji na temat konsekwencji zaniechań w obszarze edukacji wielokulturowej.
 2. Uczestnicy sieci analizują przyniesione przez siebie materiały edukacyjne, z których korzystają na lekcjach, pod kątem obecności w nich elementów wielokulturowych oraz dyskutują na ten temat na forum.
 3. Uczestnicy sieci pracując w grupach metodą kuli śnieżnej dzielą się doświadczeniami i wnioskami w zakresie realizacji programów nauczania w obszarze edukacji wielokulturowej. Pozostałe po łączeniu się dwie grupy prezentują swoje wnioski a koordynator zapisuje je w komputerze i wyświetla.
 4. Uczestnicy sieci biorą udział w prowadzonych przez eksperta zewnętrznego lub koordynatora sieci warsztatach doskonalących umiejętność modyfikacji programów nauczania. Program zajęć: a) aspekt prawny, b) trzy drogi pozyskania programu, c) ocena i wybór programu do modyfikacji, d) modyfikowanie programu kolejne kroki, e)przygotowanie wniosku o dopuszczenie zmodyfikowanego programu zakres modyfikacji i uzasadnienie.
 5. Uczestnicy planują przeprowadzenie i obserwacje lekcji na temat wielokulturowości.
 6. Uczestnicy sieci planują treść broszury online dla nauczycieli na temat wielokulturowości oraz podział zadań nad jej przygotowaniem. Koordynator zapisuje ustalony wspólnie spis treści w komputerze i wyświetla go.
 7. Uczestnicy sieci dzielą się linkami, pod którymi można znaleźć materiały do edukacji wielokulturowej.
 Między spotkaniami
 Tematyka  
 • broszura online dla nauczycieli na temat wielokulturowości,
 • modyfikacja programów nauczania pod kątem uzupełnienia ich o elementy edukacji wielokulturowej,
 • przeprowadzenie i obserwacja lekcji na temat wielokulturowości,
 • działania, dzięki którym możemy przekonywać inne osoby do pozytywnych stron życia w społeczeństwie wielokulturowym,
 Opis Przebiegu
 1. Uczestnicy sieci realizują wraz ze swoimi uczniami projekt edukacyjny, w ramach którego opracowują przydzielone części broszury dla nauczycieli na temat wielokulturowości, dzieląc się linkami i wymieniając doświadczenia na ten temat na platformie.
 2. Uczestnicy sieci analizują i modyfikują swoje programy nauczania uzupełniając je o elementy edukacji wielokulturowej i dzielą się spostrzeżeniami na ten temat na platformie. 
 3. Uczestnicy przeprowadzają według ustalonego harmonogramu lekcje na temat wielokulturowości.
 4. Uczestnicy sieci organizują akcje informacyjne w szkole i w środowisku i dzielą się informacjami o zrealizowanych działaniach na platformie.
 5. Koordynator umieszcza na platformie wyniki prac ze spotkania stacjonarnego: a) wnioski dotyczące realizacji programów nauczania w obszarze edukacji wielokulturowej, b) najważniejsze informacje dotyczące sposoby modyfikacji programów nauczania, c) harmonogram lekcji na temat wielokulturowości, d) spis treści broszury online i podział części do opracowania przez każdego uczestnika oraz e) informację o zrealizowanych przez uczestników sieci działaniach służących szerzeniu idei wielokulturowości.
 Uwagi:

Wybierając program do modyfikacji można wybrać taki, który już zawiera treści wielokulturowe i modyfikację rozumieć jako ich uzupełnienie i dostosowanie programu do potrzeb i możliwości swoich uczniów lub realizowany przez nas program wzbogacić o treści wielokulturowe, np.

 • elementy wiedzy o krajach danego obszaru językowego,
 • zachowania specyficzne dla ludzi różnych kultur,
 • analiza swojego stosunku do ludzi wywodzących się z innych kultur,
 • wartości uniwersalne łączące ludzi wszystkich kultur,
 • wartości, które może-my czerpać od ludzi innych kultur,
 • bliskość lub różnice religijne,
 • przykłady dobrych stosunków we wzajemnej historii,
 • działania promujące ideę wielokulturowości,
 • ciekawe metody nauczania, np. metoda dramy, (Uczniowie wchodzą w scenkach w rolę dwóch uczniów, z których jeden (Polak) zachowuje się nieodpowiednio w stosunku do drugiego (cudzoziemca), powodując sytuację konfliktową. Trzeci uczestnik scenki, odgrywający rolę nauczyciela, reaguje w takiej sytuacji. Pozostali uczniowie komentują następnie reakcję nauczyciela i zastanawiają się nad jej prawidłowością. ) itp.
 • Należy jednak pamiętać, że cele kształcenia i wychowania oraz treści nauczania zmodyfikowanego programu muszą być zgodne z podstawą programowa a program musi być dostosowany do potrzeb i możliwości konkretnych uczniów.
Spotkanie 4.
Spotkanie stacjonarne
Tematyka
 • broszura online dla nauczycieli na temat wielokulturowości,
 • baza dobrych praktyk,
 • wytworzenie narzędzi do systematycznego monitorowania i krytycznej analizy ich realizacji,
 • scenariusze lekcji przedmiotowych oraz umieszczenie ich na platformie,
 • scenariusze lekcji wychowawczych oraz umieszczenie ich na platformie,
 • tematy projektów i web—quest’ów dla uczniów,
 
Opis przebiegu
 1.  Uczestnicy sieci przedstawiają opracowane swoje części broszury dla nauczycieli na temat wielokulturowości. Następnie dyskutują na ten temat i wprowadzają ewentualne poprawki. Koordynator zapisuje je w komputerze.
 2. Uczestnicy sieci dzielą się swoimi doświadczeniami w realizacji tematów oraz stosowanymi ciekawymi metodami przydatnymi w edukacji wielokulturowej, tworząc w ten sposób bazę dobrych praktyk.
 3. Uczestnicy sieci tworzą w pracy grupowej narzędzia do systematycznego monitorowania i krytycznej analizy realizacji wątków wielokulturowych w programach nauczania. Każda grupa drukuje swoje propozycje i omawia na forum.
 4. Uczestnicy sieci opracowują w grupach przykładowe scenariusze lekcji przedmiotowych i wychowawczych a następnie omawiają na forum.
 5. Uczestnicy sieci opracowują katalog tematów i webquest’ów na temat wielokulturowości wykorzystując metodę burzy mózgów.
Potrzebne materiały
 • komputer
 • rzutnik multimedialny
 • komputer dla każdego uczestnika
 • drukarka
Między spotkaniami
Tematyka  
 • działania (spotkania z cudzoziemcami i ekspertami, Dni Kultury, potrawy, piosenki, zwyczaje, litera-tura, sztuki plastyczne, muzyka, wartości), dzięki którym możemy przekonywać inne osoby do pozytywnych stron życia w społeczeństwie wielokulturowym,
 • scenariusze lekcji przedmiotowych oraz umieszczenie ich na platformie,
 • scenariusze lekcji wychowawczych oraz umieszczenie ich na platformie,
 • przeprowadzenie i obserwacja lekcji pokazowych na temat wielokulturowości,
 • działania w przestrzeni nauczania międzyprzedmiotowego,
 • działania przygotowujące szkołę organizacyjnie do wdrażania w praktyce edukacji wielokulturowej,
 • współpraca z instytucjami samorządowymi i włączenie ich w realizację projektów wielokulturowych,
Opis Przebiegu
 1. Koordynator umieszcza na platformie: a) ostateczną wersje broszury online na temat wielokulturowości, b) narzędzia do systematycznego monitorowania i krytycznej analizy realizacji wątków wielokulturowych w programach nauczania, c) przykładowe scenariusze lekcji przed-miotów i wychowawczych oraz d) katalog tematów i webquest’ów na temat wielokulturowości. 
 2. Uczestnicy sieci informują na bieżąco przez platformę o organizowanych akcjach w szkole i w środowisku oraz dzielą się swoimi doświadczeniami na ten temat.
 3. Uczestnicy sieci opracowują kolejne scenariusze lekcji przedmiotowych i wychowawczych i umieszczają je na platformie.
 4. Uczestnicy sieci biorą udział w kolejnych lekcjach na temat wielokulturowości, przeprowadzonych przez niektórych uczestników sieci.
 5. Uczestnicy sieci analizują wraz z innymi nauczycielami w swoich szkołach możliwości realizacji edukacji dla wielokulturowości w ramach nauczania międzyprzedmiotowego.
 6. Uczestnicy sieci analizują wraz z dyrekcją swojej szkoły możliwości zmian organizacyjnych przygotowujących szkołę do wdrażania w praktyce edukacji dla wielokulturowości, np. umieszczenie w planie zajęć projektów nauczania międzyprzedmiotowego, organizację różnych imprez, itp.
 7. Uczestnicy sieci proponują instytucjom samorządowym współpracę w realizacji projektów wielokulturowych w mieście.
 8. Uczestnicy sieci przeprowadzają kolejne działania szerzące ideę wielokulturowości w szkole i w środowisku.
Bibliografia/netografia

Czerniejewska I. (red.): Wielokulturowość na co dzień, materiały dla nauczycieli, Stowarzyszenie Willa Decjusza Kraków 2006
Pogorzelska M.: Wspólna przeszłość, wspólna przyszłość, materiały pomocnicze dla nauczycieli, Warszawa 2008

Spotkanie 5.
Spotkanie stacjonarne
Tematyka  
 • działania, dzięki którym możemy przekonywać inne osoby do pozytywnych stron życia w społeczeństwie wielokulturowym,
 • działania w przestrzeni nauczania międzyprzedmiotowego,
 • działania przygotowujące szkołę organizacyjnie do wdrażania w praktyce edukacji dla wielokulturowości,
 • współpraca z instytucjami samorządowymi i włączenie ich w realizację projektów wielokulturowych,
 • przeprowadzenie i obserwacja lekcji pokazowych na temat wielokulturowości,
 • opracowanie katalogu elementów edukacji dla wielokulturowości, które mogłyby zostać włączone do planów wychowawczych.
Opis przebiegu
 1.  Uczestnicy sieci a) informują o zorganizowanych działaniach w szkole i w środowisku i dzielą się swoimi doświadczeniami na ten temat, b) przedstawiają podjęte w swoich szkołach decyzje w sprawie realizacji edukacji wielokulturowej w ramach nauczania przedmiotowego i zaplanowane zmiany organizacyjne w swoich szkołach w tym obszarze, c) informują o podjętej współpracy z instytucjami samorządowymi i dzielą się doświadczeniami w tym zakresie.
 2. Uczestnicy sieci dzielą się swoimi wrażeniami na temat realizacji tematów wielokulturowości na prze-prowadzonych lekcjach i wymieniają doświadczeniami w tym zakresie. Po spotkaniu koordynator umieści podsumowanie tej dyskusji na platformie, kontynuując tworzenie bazy dobrych praktyk.
 3. Uczestnicy sieci opracowują w grupach katalog elementów edukacji wielokulturowej, które zostaną włączone do planów wychowawczych. Każda grupa zapisuje swoje propozycje na plakacie, który następnie omawia. Koordynator umieszcza propozycje na platformie.
 4. Uczestnicy sieci (wykorzystując np. metodę niedokończonych zdań) podsumowują pracę sieci, przedstawiają propozycje modyfikacji celów i sposobu pracy sieci w następnym roku szkolnym i formułują wnioski na przyszłość.
Potrzebne materiały
 • komputer
 • rzutnik multimedialny
 • flipchart
 • pisaki kolorowe
 • magnesy

6. Proponowane formy prezentacji
 1. Umieszczenie efektów pracy sieci na portalu społecznościowym (np. Facebook, grupa otwarta),
 2. Umieszczenie efektów pracy sieci na platformie instytucji organizującej pracę sieci,
 3. Umieszczenie efektów pracy sieci na stronie właściwego kuratorium oświaty,
 4. Umieszczenie na własnych stronach internetowych szkół materiałów wypracowanych podczas pracy sieci oraz informacji na temat przeprowadzonych akcji,
 5. Podzielenie się rezultatami pracy sieci przez jej uczestników z nauczycielami w swoich szkołach, np. na zebraniach rady pedagogicznej lub w zespołach przedmiotowych,
 6. Umożliwienie nauczycielom, którzy nie brali udziału w pracy sieci, dyskusji na ten temat np. na platformie szkolnej,
 7. Zorganizowanie konferencji na temat wielokulturowości połączonej z prezentacją dorobku sieci przez instytucję organizującą sieć,
 8. Zorganizowanie cyklu szkoleń na temat edukacji wielokulturowej przez instytucję organizującą sieć,
 9. Zamieszczenie w prasie o charakterze edukacyjnym artykułu lub cyklu artykułów przybliżających ideę edukacji wielokulturowej oraz prezentujących efekty pracy sieci.

7. Bibliografia
 • Bartz B. Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe ITE, Duisburg Radom 1997;
 • Borowiak A., Szarota P. (red.) Tolerancja i wielokulturowość,Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2004;
 • Boski P., Jarymowicz M., MalewskaPeyre Tożsamość a odmienność kulturowa.Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 1992;
 • Burszta W.: Wielokulturowość. Pytania pierwsze [w:] M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.) U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa UW, Warszawa 1997;
 • Czerniejewska I. Edukacja wielokulturowa w Polsce w perspektywie antropologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań 2008;
 • Dąbrowski M. Swój/obcy/inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Świat Literacki, Izabelin 2001;
 • Girard R. Kozioł ofiarny, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991;
 • Golka M. Oblicza wielokulturowości [w:] M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.) U progu wielokulturowości, Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa UW, Warszawa 1997;
 • Golka M. Problemy i dylematy edukacji dla wielokulturowości [w:] J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk (red.) Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, Trans Humana, Białystok 2001;
 • Grzybowski P. P. Edukacja międzykulturowa przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008;
 • Habermas J. Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, IFiS PAN, Warszawa 1993;
 • Halik T., Nowicka E., Połeć W. Integracja czy izolacja, Wydawnictwo Prolog, Warszawa 2002;
 • Kamińska A. (red.) Wybierz różnorodność. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych w organizacji, szkole i miejscu pracy, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”, Mikuszewo 2007;
 • KarolczakBiernacka B. Postawy młodzieży wobec mniejszości [w:] J. Nikitorowicz (red.): U progu wielokulturowości Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa UW, Warszawa 1997;
 • Kempny M. Wielokulturowość „ante portas”! [w:] M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.) U progu wielokulturowości, Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa UW, Warszawa 1997;
 • Klimowicz A.(red.) Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2004;
 • Knight J., Smith R. Dekonstrukcja hegemonii. Polityka wielokulturowości i populistyczna reakcja [w:] S. J. Ball: Foucault i edukacja Dyscypliny i wiedza, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994;
 • Komorowski Z. Pluralizm wielokulturowość diaspora, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 23/1975;
 • Komorowski Z. Rozważania o wielokulturowości, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2/1974;
 • Korporowicz L. Wielokulturowość a międzykulturowość: od reakcji do interakcji [w:] M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.) U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa UW, Warszawa 1997;
 • Koszewska K. (red.) Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2001;
 • Lipińska M. (red.) Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów, IPSiR UW MCAZ, Warszawa 2008;
 • Mamzer H. (red.) Czy klęska wielokulturowości?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008;
 • Markowska D. Teoretyczne podstawy edukacji międzykulturowej, [w:] Kwartalnik pedagogiczny nr 4/90, PWN, Warszawa 1990;
 • Martinelli S., Taylor M. (red.) Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4, FRSE, Strasbourg 2000;
 • Nikitorowicz J. Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych [w:] T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, T. Pilch, S. Tomiuk (red.): Edukacja wobec ładu globalnego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002;
 • Nikitorowicz J. Tożsamość międzykulturowa jako efekt edukacji w społeczeństwie międzykulturowym, „Europejczycy”, nr 1/2001;
 • Pawlik W.: Arogancja kultury odrzucającej inność, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4/1984;
 • Piszel A., Szczygieł P., Witkowski J.: Treści edukacji globalnej w nowej podstawie programowej, Warszawa 2009;
 • Potulicka E. Ramy teoretyczne liberalnodemokratycznej koncepcji edukacji obywatelskiej [w:] E. Malewska, B. Śliwerski (red.): Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002;
 • Semprini A. Le multiculturalisme, Presses universitaires de France Que saisje?, Paryż 1997;
 • Sleeter C., McLaren P. Multicultural Education, Critical Pedagogy and the Politics of Difference, SUNY Press, Albany 1995;
 • Szczygieł P., Witkowski. Edukacja globalna w szkole, Spotkania Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury, Warszawa 2009;
 • Szkudlarek T. Pedagogika międzykulturowa [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.): Pedagogika podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003;
 • Szopski M. Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005;
 • Tarkowska E. Niepewność kulturowa a stosunek do inności [w:] M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński (red.): U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Oficyna Naukowa UW, Warszawa 1997;
 • Wojakowski D.: Wielokulturowość jako wartościowanie i wartość społeczna [w:] T. Lewowicki, E. OgrodzkaMazur, A. Gajdzica (red.): Świat wartości i edukacja międzykulturowa, Uniwersytet Śląski Filia WSP ZNP w Warszawie, Cieszyn Warszawa 2003;
 • Wspólna przeszłość wspólna przyszłość. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2008;

8. Wykaz przydatnych stron internetowych:

www.edukacjaglobalnacodn.pl

www.teg.edu.pl

www.miedzykulturowa.org.pl

www.pracowniawielokulturowa.pl

www.uchodzcydoszkoly.pl

www.refugee.pl

www.ceo.org.pl

http://www.afryka.org

www.globalnepoludnie.pl

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielokulturowo%C5%9B%C4%87

http://wielokulturowosc.org/