Tematyka sieci - Edukacja teatralna w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
1. Nazwa sieci Edukacja teatralna w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
2. Grupa docelowa Nauczyciele wychowania przedszkolnego
3. Program pracy sieci
1. Integracja grupy i planowanie pracy. 
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
 1. Autoprezentacja uczestników.
2. Omówienie celów i założeń projektu „sieciowego”. Ustalenie planu działania sieci.
3. Krótkie wprowadzenie teoretyczne: kilka słów o historii teatru i edukacji teatralnej na świecie i w Polsce.
4. Dzielenie się własnymi doświadczeniami związanymi z udziałem w przedstawieniach teatralnych w roli aktora i z pracą z dziećmi przy tworzeniu przedstawień teatralnych.
5. Dyskusja na temat: cele i zalety edukacji teatralnej w przedszkolu, uzasadnienie wyboru tematu w nawiązaniu do Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W zależności od możliwości (fakultatywnie):
6. Spotkanie z ekspertem – wizyta w teatrze od kulis – rozmowa z reżyserem, scenografem, aktorem, zwiedzanie pracowni scenograficznej, garderoby.
• Dyskusja na temat ulubionych form teatralnych nauczycieli i ich stosowania w pracy z dziećmi – wymiana doświadczeń.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. sprawdzonymi scenariuszami przedstawień dla dzieci.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbiorów linków do zasobów internetowych związanych z teatrem.
• Dzielenie się refleksjami po spotkaniu w teatrze.
• Ustalenie na forum, kto poprowadzi zajęcia modelowe na następnym spotkaniu oraz kto przygotuje i poprowadzi kolejne spotkanie.
• Wybór eksperta do przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla nauczycieli – czarny teatr i teatrzyk cieni. 
Materiały samokształceniowe
• Braun K., Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku, Norbertinum, Lublin 2000.
• Berthold M., Historia teatru,przeł. z niem. D. Żmij-Zielińska, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.
• Dziedzic A., Teatr i edukacja,Arka, Poznań 2001.
• GIotton L., CIero C., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1988.
• Historia teatru,red. J.R. Brown, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
• Twórczość – wyzwanie XXI wieku,red. W. Popek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
• Szmidt K., Pedagogika twórczości,GWP, Gdańsk 2007.
2. Formy teatru i ich zastosowanie w pracy z małymi dziećmi
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Warsztaty teatralne – teatrzyk małego aktora, kukiełkowy lub inny do wyboru w wykonaniu dzieci – przykład „dobrej praktyki” (zajęcia modelowe przygotowane przez jednego z uczestników zajęć).
2. Omówienie warsztatów.
3. Dyskusja na temat form teatru i ich zastosowania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
4. Praca w grupach – sporządzenie katalogu form teatru z krótką charakterystyką każdej z nich.
5. Spotkanie z ekspertem – czarny teatr i teatrzyk cieni – praktyczne działania warsztatowe.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami zajęć, ciekawymi metodami pracy, ciekawą literaturą.
• Wyszukiwanie w Internecie inspiracji do rozmowy nt. kształtowania elementów inteligencji emocjonalnej niezbędnych w osiąganiu gotowości szkolnej.
• Dzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi dotychczasowego stosowania różnych form teatru w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
• Prezentacja fotograficzna działań z dziećmi z wykorzystaniem różnych form teatru.
• Dyskusja na forum nt. wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Ustalenie na forum, kto poprowadzi zajęcia modelowe na następnym spotkaniu oraz kto przygotuje i poprowadzi kolejne spotkanie.
• Wybór eksperta do przeprowadzenia zajęć dla nauczycieli – przygotowanie przedstawienia teatralnego z dziećmi jako zaplanowany proces (charakterystyka dobrej scenografii do przedstawień dziecięcych, zasady przygotowywania strojów i innych elementów do przedstawień prezentowanych przez dzieci, przygotowanie małych aktorów).
Materiały samokształceniowe
• Awgulowa J., Świętek W., Małe formy sceniczne w pracy przedszkola, WSiP, Warszawa 1982.
• Stankiewicz B., Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym, WSiP, Warszawa 1980.
3. Przygotowanie przedstawienia teatralnego - jak wspólnie z dziećmi przygotować przedstawienie teatralne? 
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Warsztaty teatralne – czarny teatr lub teatrzyk cieni – przykład „dobrej praktyki” (zajęcia modelowe przygotowane przez jednego z uczestników zajęć – nawiązanie do poprzedniego spotkania)
2. Omówienie warsztatów.
3. Dyskusja na temat włączania dzieci w działania zmierzające do przygotowania przedstawienia teatralnego ( np. scenografia, kostiumy, kukiełki, pacynki, lalki do teatru cieni, elementy do czarnego teatru).
4. Spotkanie z ekspertem – przygotowanie przedstawienia teatralnego razem z dziećmi jako zaplanowany proces (charakterystyka dobrej scenografii do przedstawień dziecięcych, zasady przygotowywania strojów i innych elementów do przedstawień prezentowanych przez dzieci, przygotowanie małych aktorów).
5. Działania praktyczne – wykonanie dowolnej lalki do przedstawienia teatralnego. 
• Zaprezentowanie na forum własnych rozwiązań scenograficznych, projektów strojów, kukiełek, lalek do teatru cieni, pacynek, elementów do czarnego teatru, lalek do teatru cieni.
• Stworzenie banku pomysłów zabaw przygotowujących dzieci do wystawienia przedstawienia teatralnego.
• Dzielenie się refleksjami z zastosowania form czarnego teatru i teatru cieni w pracy z dziećmi inspirowanego warsztatami dla nauczycieli.
• Dyskusja na forum nt. wyboru tematów dwóch kolejnych zajęć.
• Ustalenie na forum, kto poprowadzi zajęcia modelowe na następnym spotkaniu oraz kto przygotuje i poprowadzi kolejne spotkanie.
• Wybór specjalisty do przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla nauczycieli – zastosowanie dramoterapii w pracy indywidualnej z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
Materiały samokształceniowe
• Jodko-Kula E., W szkolnym teatrze,Juka, Warszawa 1998.
• Klimke S., Meyer M., Z Kacprem przez cały rok. 18 nowych przedstawień kukiełkowych dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat, Jedność 2002.
• Koloska B., Markert I., Nie ma czasu dla księż-niczki. Przedstawienia kukiełkowe dotyczące problemów dziecięcych,Jedność 2002.
• Manville Ch., Teatr w przedszkolu, Palatum, Łódź 2009.
• Megrier D., Zabawy teatralne w przedszkolu, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2000.
• Wójcik Z., Pobawmy sie w teatr, DIDASKO 2006.
• Wójcik Z., Zabawa w teatr,DIDASKO 1997.
• Wójcik Z., Zabawa w teatr, cz. 2,DIDASKO 2002.
• Wójcik Z., Zabawa w teatr, cz. 3,DIDASKO 2006
4. Drama jako metoda wychowania i nauczania.
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Warsztaty teatralne – wykonanie razem z dziećmi scenografii do przedstawienia teatralnego. Przykład „dobrej praktyki” (zajęcia modelowe przygotowane przez jednego z uczestników zajęć – nawiązanie do poprzedniego spotkania).
2. Omówienie warsztatów.
3. Dyskusja na temat wykorzystania dramy w pracy z małymi dziećmi.
4. Spotkanie ze specjalistą – zastosowanie dramoterapii w pracy indywidualnej z dziećmi w wieku przedszkolnym.
5. Warsztaty – udział nauczycieli w działaniach dramowych (nauczyciel jako dziecko).
• Na forum wymiana doświadczeń dotyczących zastosowania dramy w realizacji tematów kompleksowych dla młodszych i starszych przedszkolaków.
• Stworzenie przykładowych zestawów zabaw dramowych związanych z tematami kompleksowymi realizowanymi z dziećmi w wieku przedszkolnym.
• Podzielenie się uczestników sieci na grupki z uwzględnieniem formy teatru, jaką będą prezentować podczas kolejnego spotkania.
• Dokonanie wyboru literatury oraz teoretyczne przygotowanie przedstawienia teatralnego na kolejne spotkanie.
• Ustalenie na forum, kto poprowadzi zajęcia modelowe na następnym spotkaniu oraz kto przygotuje i poprowadzi kolejne spotkanie. 
Materiały samokształceniowe
• Dziedzic A.,Drama a wychowanie,Wydawnictwa CODN, Warszawa 1999.
• Królica M.,Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
• Matelska A., Zabawy dramowe w edukacji wczesnoszkolnej, scenariusze zajęć, ODN, Poznań 2001.
• Pankowska K. Edukacja przez dramę,WSiP, Warszawa 1997.
• Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1995.
5. Teatr nauczycielski - inspiracja dla dzieci i rodziców
Problemy poruszane podczas spotkania Działania w sieci
1. Warsztaty teatralne – zabawy dramowe – przykład „dobrej praktyki” na podstawie wiedzy i doświadczenia zdobytego podczas poprzednich zajęć (zajęcia modelowe przygotowane przez jednego z uczestników zajęć).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w zespołach – przygotowanie krótkich przedstawień teatralnych dla dzieci z wykorzystaniem różnych form teatru (scenografia, stroje, ewentualnie lalki i inne pomoce, tekst).
4. Prezentacja spektakli teatrzyków nauczycielskich pozostałym uczestnikom spotkania.
5. Dyskusja nt. celowości przygotowywania przedstawień przez nauczycieli oraz prezentacja własnych odczuć po realizacji przedstawień. 
• Prezentacja na forum swoich dotychczasowych doświadczeń z udziałem w przedstawieniach teatralnych w roli aktora lub reżysera.
• W grupach przygotowujących przedstawienia ustalenie, jakie materiały, przybory, rekwizyty będą potrzebne do realizacji spektaklu na spotkaniu.
• Stworzenie zbioru literatury dziecięcej mogącej posłużyć jako scenariusze przedstawień teatralnych dla teatrzyków dziecięcych i nauczycielskich
Materiały samokształceniowe
• Schieder B., Z bajkami przez cały rok, Jedność , Kielce 2005.
• Schieder B., Bajki dodają odwagi. Wychowanie ku wartościom i rozwój osobowości, Jedność, Kielce 2006

4. Rekomendacje W II roku funkcjonowania sieci można skupić się na działaniach praktycznych – przygotowaniu spektakli teatralnych przez zespoły teatrów nauczycielskich dla dzieci, włączeniu do działań teatralnych rodziców, zorganizowaniu przeglądu teatrzyków przedszkolaków współpracujących w sieci.
5. Załączniki