Tematyka sieci
Bezpieczeństwo w szkole - przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej nauczyciele z gimnazjów
Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu) dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz oświatowych gmin i powiatu
Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Edukacja prawna w szkole nauczyciele WOS, dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni, bibliotekarze
Edukacja teatralna w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym nauczyciele wychowania przedszkolnego
Jak budować własny program nauczania? nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
Jak otwarte zasoby wspierają pracę nauczycieli nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych wszystkich typów szkół
Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole wychowawcy klas, pedagodzy, wicedyrektorzy
Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? wychowawcy, nauczyciele
1 2 3 4