Podgląd oferty - Budowa koncepcji pracy szkoły
Budowa koncepcji pracy szkoły

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta jest kierowana do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej stwierdzono:
 • koncepcja pracy szkoły nie jest spójna i/lub nie została przyjęta przez radę pedagogiczną,
 • istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest systematycznie analizowana i modyfikowana w razie potrzeby,
 • istniejąca koncepcja pracy szkoły nie jest w pełni adekwatna do aktualnej sytuacji szkoły i jej potrzeb,
 • niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią,
 • różnorodne działania i decyzje związane z rozwojem szkoły i jej personelu nie są podporządkowane spójnej koncepcji pracy szkoły.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym:
realizacji oferty jest wypracowanie spójnej, uwzględniającej aktualne potrzeby koncepcji pracy szkoły, opartej na dyskusji angażującej całą społecznośd szkolną.

Cele szczegółowe:
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • opracowanie i wdrożenie narzędzi oraz procedur służących wspólnemu wypracowywaniu koncepcji pracy szkoły i/lub określeniu pożądanych kierunków rozwoju przez całą społeczność szkolną,
 • opracowanie koncepcji pracy szkoły zgodnie z aktualnymi potrzebami,
 • wypracowanie przez nauczycieli procedury okresowego analizowania (dokonywania ewaluacji) i modyfikowania koncepcji pracy,
 • wypracowani/dobór sposobów informowania o koncepcji pracy i wprowadzanych zmianach,
 • stworzenie podstaw dla spójnego działania osób i organów odpowiedzialnych za realizację koncepcji pracy szkoły, promowanie kultury dialogu przydatnej w realizacji koncepcji.
3. Grupy docelowe Cała społecznośd szkolna (dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy niepedagogiczni). W zależności od zdiagnozowanych potrzeb lub przyczyn modyfikowania koncepcji może być wskazany zwiększony udział którejś z grup społeczności szkolnej.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Szkoła ma koncepcję pracy zgodną z aktualnymi potrzebami. Inne dokumenty szkolne są spójne z koncepcją pracy.
 2. Szkoła posługuje się procedurą okresowego analizowania (ewaluowania) i modyfikowania koncepcji pracy.
 3. Szkoła skutecznie komunikuje koncepcję pracy i jej zmiany członkom swojej społeczności.
 4. Poszczególni członkowie społeczności szkolnej znają koncepcję pracy i identyfikują się z nią.
 5. Zwiększa się spójność działań podejmowanych przez różnych członków społeczności szkolnej, a co za tym idzie integracja wokół realizacji celów i zadań szkoły.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.
Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

 1. Szkolenie dla rady pedagogicznej przygotowujące do samodzielnego diagnozowania potrzeb szkoły oraz tworzenia odpowiadającej na nie koncepcji pracy.
 2. Warsztaty dla przedstawicieli społeczności szkolnej służące określeniu głównych zagadnień wymagających uwzględnienia w koncepcji pracy szkoły.
 3. Doradztwo w przygotowaniu planu działań, w dokonaniu podziału zadań pomiędzy poszczególnymi pracownikami i organami szkoły, w wyłonieniu zespołu zadaniowego i zaplanowaniu dalszych kroków.
 4. Wsparcie w realizacji i monitorowaniu zadao projektowych.
 5. Konsultacje grupowe dla zespołu zadaniowego (i/lub innych zainteresowanych).
 6. Przygotowanie materiałów wzbogacających realizację oferty oraz nawiązanie przez pracowników szkoły kontaktów służących wymianie doświadczeń.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Zapewnia warunki do przeprowadzenia zaplanowanych działań.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach i spotkaniach.
 • Wspiera członków społeczności szkolnej wykonujących zadania w ramach realizowanej oferty.

Pozostali członkowie społeczności szkolnej:
 • Uczestniczą w dyskusji prowadzącej do sformułowania koncepcji pracy szkoły.
 • Wykonują odpowiednie zadania zaplanowane w ramach realizowanej oferty.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas:
w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.

Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – w miejscach poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład trener, edukator, doradca metodyczny)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

…………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (!)
(Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

2. Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
(Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.).

3. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

3. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz.< 432 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

8. Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

11. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

12. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

13. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

14. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).