Podgląd oferty - Szkoła promuje wartość edukacji
Szkoła promuje wartość edukacji

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu
Oferta kierowana jest w szczególności do szkół, w których stwierdzono (w efekcie ewaluacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej lub w wyniku innych działań nadzoru pedagogicznego), że szkoła nie planuje i/lub nie realizuje zadań w celu promowania wartości edukacji w środowisku własnym i/lub lokalnym.

Oferta również odpowiada na potrzeby szkół, w których stwierdzono, że wartość edukacji jest promowana w stopniu niewystarczającym, na przykład:
 • szkoła nie upowszechnia proponowanej oferty edukacyjnej lub robi to w sposób niewystarczający/nieskuteczny,
 • szkoła w relacjach z rodzicami / środowiskiem lokalnym nie przekazuje lub przekazuje okazjonalnie informacje o podejmowanych działaniach,
 • szkoła nie informuje o osiągnięciach (uczniów, nauczycieli, szkoły),
 • szkoła nie podejmuje współpracy z rodzicami/ze środowiskiem lokalnym w celu propagowania wiedzy.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym
realizacji oferty może być na przykład kreowanie środowiska sprzyjającego edukacji i wychowaniu uczniów oraz poprawa (umocnienienie) reputacji szkoły w tym zakresie poprzez promowanie w środowisku potrzeby uczenia się.


Cele szczegółowe
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • poznanie przez nauczycieli różnorodnych form promowania szkoły, jej osiągnięć oraz sukcesów uczniów wewnątrz szkoły oraz w środowisku,
 • rozwinięcie niezbędnych dla nauczycieli kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • pozyskanie przez pracowników szkoły informacji na temat potrzeb środowiska w zakresie proponowanej oferty edukacyjnej;
 • opracowanie i wdrożenie planu promowania edukacji we współpracy z rodzicami oraz lokalnymi instytucjami;
 • opracowanie narzędzi do ewaluacji działań szkoły w zakresie promowania edukacji.
3. Grupy docelowe
Nauczyciele (w tym wychowawcy klas) oraz dyrektor szkoły, uczniowie, rodzice, przedstawiciele instytucji, placówek i organizacji funkcjonujących w lokalnym środowisku.


4. Efekty realizacji oferty
Przykładowe efekty realizacji oferty:

1. Szkoła bierze aktywny udział w powiatowych Targach Edukacyjnych lub innej imprezie tego typu (prezentacja dorobku szkoły).

2. Szkoła planuje coroczną organizację tzw. „dni otwartych” („dnia otwartego”) z prezentacją dorobku uczniów dla rodziców i środowiska lokalnego (w tym władz samorządowych i oświatowych), w gimnazjum zaprezentuje efekty projektu gimnazjalnego.

3. W szkole powstanie prowadzone przez samorząd uczniów pismo szkolne (np. kwartalnik z życia szkoły), które będzie kolportowane w szkole, ale także w środowisku lokalnym (dla rodziców i innych mieszkańców obwodu szkolnego).


5. Sposób realizacji oferty
Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

1. Spotkanie z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi szkoły; spotkanie z reprezentantami społeczności uczniowskiej; spotkanie z radą rodziców. Uczestnicy w ramach spotkań:
a) wysłuchają wykładów w zakresie podanej tematyki (promowanie wartości edukacji),
b) w formule seminaryjnej przeanalizują możliwe do zastosowania rozwiązania popularyzujące szkołę i jej pracę w środowisku,
c) przedyskutują z udziałem eksperta najbardziej interesujące ich zagadnienia związane z popularyzacją wartości edukacji,
d) ustalą możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań,
e) przeanalizują możliwości działania zespołu szkolnego mającego zaplanować pracę nad promowaniem edukacji oraz prezentacją szkoły w środowisku.
2. Powołanie zespołu szkolnego mającego zaplanować pracę nad przygotowaniem różnorodnych form promowania edukacji oraz prezentowania szkoły w środowisku.
3. Przeszkolenie zespołu w zakresie promocji wartości edukacji.
4. Konsultacje zespołowe i indywidualne ze specjalistą od spraw promocji w trakcie wdrażania planu pracy.


6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych.
 • Promuje pracę zespołu powołanego do realizacji zadań.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Gromadzą i opisują przykłady dobrych praktyk, związanych z promowaniem działań edukacyjnych i wychowawczych.
 • Aktywnie uczestniczą w proponowanych formach uczenia się dorosłych.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas:
w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.


Miejsce realizacji:
siedziba szkoły.

Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – miejsca poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole; miejsca realizacji zadań związanych z promocją itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty
Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista od komunikacji interpersonalnej, budowania relacji szkoły z rodzicami).


9. Osoba udzielająca dalszych informacji


Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


…………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

3. Zarządzenie MEN z 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (!) (MP z 11 grudnia 1992 r. Nr 37, poz. 275).

4. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

5. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

6. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

11. Rozporządzenie MEN z 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania oraz rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (!)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 974 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

13. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

14. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

15. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

16. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

17. Rozporządzenie RM z 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
(Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.).

18. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

19. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488).

20. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).