Podgląd oferty - Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta jest kierowana do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej lub/i zewnętrznej stwierdzono:
 • brak spójności działań wychowawczych podejmowanych w szkole i/lub ich nieadekwatność do potrzeb uczniów,
 • brak propozycji działań edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw lub uczniowie nie uczestniczą w proponowanych działaniach,
 • brak planowania i/lub analizy działań wychowawczych.
Oferta będzie również interesująca dla szkół, w których:
 • działania wychowawcze nie są lub są jedynie okazjonalnie modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem,
 • analiza działań wychowawczych podejmowanych w szkole jest znikoma lub niewystarczająca,
 • wnioski z przeprowadzanych analiz działań wychowawczych są pomijane w planowaniu.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym
realizacji oferty jest wypracowanie narzędzi służących kształtowaniu postaw uczniów zgodnych z systemem wartości promowanym w szkole oraz zgodnych z oczekiwaniami rodziców.

Cele szczegółowe
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • refleksja społeczności szkolnej nad koncepcją pracy szkoły, sprecyzowanie/opisanie systemu wartości, określenie - w oparciu o ten system - modelu absolwenta.
 • opracowanie programu wychowawczego opartego na przyjętym w szkole określonym systemie wartości
 • nabycie przez nauczycieli umiejętności kształtowania programu wychowawczego szkoły tak, aby w planie pracy wychowawczej zaplanowane zostały działania służące osiąganiu przyjętych celów.
 • uzyskanie/doskonalenie przez wychowawców i nauczycieli umiejętności współpracy w podejmowanych działaniach i procesach wychowawczych.
 • integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zadao służących kształtowaniu postaw uczniów i rozwojowi szkoły.
3. Grupy docelowe Nauczyciele, szczególnie wychowawcy klas, dyrektor szkoły, uczniowie, rodzice, przedstawiciele instytucji, placówek i organizacji funkcjonujących w lokalnym środowisku – potencjalni lub faktyczni partnerzy szkoły czy placówki współpracujący w procesach wychowawczych kształtujących postawy.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Zaplanowane działania służące osiągnięciu przyjętych i opisanych w programie wychowawczym celów są realizowane.
 2. Uczniowie i rodzice biorą czynny udział w budowaniu/ modyfikowaniu programu wychowawczego szkoły i mają realny wpływ na jego kształt.
 3. Zwiększa się udział uczniów w działaniach wychowawczych/ edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw.
 4. Działania wychowawcze podejmowane w szkole są systematycznie analizowane, a wnioski z tych analiz są wdrażane.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmowad w szczególności:

1. Wieloetapowe szkolenie dla rady pedagogicznej obejmujące swą tematyką m.in.:
 • budowanie (modyfikowanie) wizji i misji szkoły, określenie modelu absolwenta
 • planowanie i wdrażanie pracy wychowawczej
 • monitorowanie i ocena efektywności wdrożonych działao – ewaluacja odroczona.
2. Szkolenia dla grup nauczycieli, np.:
 • Kształcenie/rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • ABC wychowawcy/Rozwiązywanie konfliktów w szkole
 • Nauczyciel wobec trudnych zachowao uczniów
 • Współpraca z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów
3. Zajęcia dla uczniów dostosowane do aktualnej sytuacji wychowawczej i potrzeb uczniów.
4. Udział pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, rodziców, uczniów oraz przedstawicieli instytucji partnerskich w procesie planowania oraz analizowania programu wychowawczego i działań wychowawczych.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, warsztatach.
 • Promuje współpracę nauczycieli w działaniach wychowawczych.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności wychowawcze.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach.
 • Podejmują współpracę w ramach zaplanowanych działań.

Uczniowie, rodzice, partnerzy:
Biorą aktywny udział w zaplanowanych zajęciach.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas:
w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.

Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład psycholog, pedagog)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

publikacja Za progiem. Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju?

www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=70:realizacja-podstawy- programowej&Itemid=992

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego
(01.03.2010–31.12.2012);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

opracowane kryteria do oceny poziomu spełniania wymagań państwa wobec szkół/placówek, opisanych w charakterystykach wymagań na poziomie D i B.

www.npseo.pl

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III
(01.03.2011–31.12.2015);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.).

2. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (!)
( Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

3. Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
(Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.).

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

5. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

9. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

11. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

12. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

13. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

14. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).