Podgląd oferty - Ocenianie kształtujące
Ocenianie kształtujące

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta jest kierowana szczególnie do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej lub/i zewnętrznej stwierdzono niezadowalający wpływ oceniania na przebieg procesów edukacyjnych. Może to wiązać się z następującymi zjawiskami:
 • niskim poziomem zaangażowania uczniów w procesy uczenia się,
 • niezadowalającym poziomem osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • przekonaniem uczniów lub innych członków społeczności szkolnej, że ocena nie dostarcza informacji o postępach ucznia w nauce (lub dostarcza w niewystarczającym stopniu),
 • przekonaniem uczniów lub innych członków społeczności szkolnej, że ocena nie pomaga w uczeniu się oraz w planowaniu indywidualnego procesu uczenia (lub pomaga w niewystarczającym stopniu).

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny
realizacji oferty jest wprowadzenie (udoskonalenie) systemu oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów oraz ich poczucie odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskane efekty (osiągnięcia edukacyjne).

Cel szczegółowy
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • nabycie przez nauczycieli wiedzy na temat metod oceniana kształtującego,
 • poszerzenie kompetencji w obszarze stosowania informacji zwrotnej w ocenianiu oraz w komunikacji z rodzicami uczniów,
 • przygotowanie szkoły do wdrażania w praktyce oceniania kształtującego lub wybranych jego elementów,
 • opracowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na trwałe stosowanie metod oceniania kształtującego na wszystkich lub wybranych poziomach nauczania; na wszystkich lub wybranych przedmiotach,
 • nabycie przez nauczycieli kompetencji w obszarze gromadzenie i analizowania danych dotyczących skuteczności wprowadzanych metod.
3. Grupy docelowe Nauczyciele i dyrektor szkoły.

W razie potrzeb do udziału w niektórych działaniach mogą zostać zaproszeni przedstawiciele instytucji mogących wesprzed działania szkoły (posiadający specyficzną wiedzę o trudnościach rozwojowych uczniów), na przykład poradni psychologiczno pedagogicznej.

4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:

 1. Uczniowie częściej i chętniej podejmują rozmowy z nauczycielami na temat ich udziału w procesie uczenia się (określanie celów, precyzowanie wymagań, możliwość poprawy osiągnięć).
 2. Nauczyciele systematycznie wykorzystują wybrane do wdrożenia elementy oceniana kształtującego.
 3. Poprawiają się wyniki nauczania.
 4. Wzrasta motywacja uczniów i ich zaangażowanie (aktywność).
 5. Zwiększa się zainteresowanie rodziców procesem uczenia się dzieci.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

1. Doradztwo indywidualne dla dyrektora szkoły (cel: budowanie modelu pozwalającego na utrwalenie i rozwijanie przez nauczycieli oceniania kształtującego w szkole).
2. Szkolenia/warsztaty dla nauczycieli:
A. wprowadzające dla całej rady pedagogicznej np. „Ocenianie kształtujące – podstawy”;
B. doskonalące umiejętności oceniania kształtującego dla grup nauczycieli (np. wg uczonych przedmiotów).
3. Moderowane spotkania zespołów nauczycieli, poświęcone opracowaniu indywidualnych i zespołowych metod oceniania kształtującego oraz monitorowaniu i doskonaleniu wprowadzonych rozwiązań.
4. Doradztwo indywidualne/coaching dla nauczycieli (planowanie indywidualnych działań, radzenie sobie z trudnościami itd.).
5. Obserwacje koleżeńskie/ praca z „krytycznymi przyjaciółmi”.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych.
 • Uczestniczy w szkoleniach, warsztatach i innych wybranych zespołowych (grupowych) spotkaniach.
 • Podejmuje działania służące utrwaleniu i rozwijaniu oceniania kształtującego w szkole.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach uczenia się dorosłych.
 • Stosują metody oceniania kształtującego w pracy dydaktycznej.
 • Przeprowadzają ewaluację własnych działań podjętych w ramach doskonalenia.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – w miejscach poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole itp.)
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista w dziedzinie nauczania kształtującego czy komunikacji interpersonalnej)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

……………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

publikacja Za progiem. Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju.

www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=70:realizacja-podstawy-programowej&Itemid=992

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego
(01.03.2010–31.12.2012);

Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.ore.edu.pl

opracowane kryteria do oceny poziomu spełniania wymagań państwa wobec szkół/placówek, opisanych w charakterystykach wymagań na poziomie D i B;
raporty z ewaluacji – platforma internetowa SEO.

www.nadzorpedagogiczny.edu.pl, www.npseo.pl/action/raports

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III
( 01.03.2011–31.12.2015);

Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.ore.edu.pl


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (!)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

4. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

8. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

9. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

10. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).