Podgląd oferty - Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się
Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka potrzeby Oferta kierowana jest szczególnie do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej (czy szerzej: nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora) i/lub ewaluacji zewnętrznej stwierdzono:
 • procesy edukacyjne realizowane w szkole są zorganizowane w sposób, który nie sprzyja uczeniu się,
 • sposób, w jaki zorganizowane są w szkole procesy edukacyjne, sprzyja uczeniu się, ale w stopniu niższym niż oczekiwany,
 • uczniowie nie uczestniczą w doskonaleniu procesów edukacyjnych,
 • uczniowie uczestniczą w doskonaleniu procesów edukacyjnych, ale ich udział jest niewystarczający (w opinii nauczycieli, dyrektora szkoły, rodziców i/lub samych uczniów).

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym

realizacji oferty jest zbudowanie lub udoskonalenie systemu organizowania procesów edukacyjnych w kontekście warunków sprzyjających uczeniu się i/lub uczestnictwa uczniów w doskonaleniu procesów edukacyjnych realizowanych przez szkołę.


Cele szczegółowe

zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
• nabycie przez nauczycieli wiedzy o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu (np. organizacja planu lekcji, organizacja przestrzeni w sali lekcyjnej, wykorzystywanie odpowiednich metod pracy);
• wspólne opracowanie przez nauczycieli planu działania służącego angażowaniu uczniów w doskonalenie procesów edukacyjnych;
• poznanie przez nauczycieli, a następnie wdrożenie metod pracy z uczniami zwiększających aktywność uczniów w procesach edukacyjnych;
• monitorowanie, krytyczna ocena zaplanowanych działań oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami;
• opracowanie i sukcesywne wdrażanie przez dyrektora strategii zarządzania szkołą służącej utrwaleniu zmian w praktyce nauczycieli.

3. Grupy docelowe Nauczyciele (w tym wychowawcy klas) oraz dyrektor szkoły wraz z zespołem kierowniczym.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Nauczyciele stosują metody sprzyjające uczeniu się.
 2. Miejsca, w których odbywa się nauka są dostosowane do procesu edukacyjnego.
 3. Układ lekcji oraz organizacja roku szkolnego sprzyjają procesowi uczenia się.
 4. Poprawiają się wyniki edukacyjne uczniów.
 5. Zwiększa się zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny.

5. Sposób realizacji oferty
Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert (Zeszyt 1, str. 12).
Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

1. Szkolenie wprowadzające dla całej rady pedagogicznej. Przedstawienie współczesnej wiedzy o warunkach sprzyjających procesowi edukacyjnemu. Proponowane treści (do wyboru lub inne w zależności od potrzeb wynikających z przeprowadzonej diagnozy): organizacja planu lekcji sprzyjającego uczeniu się, organizacja przestrzeni w klasie lekcyjnej, dobór i wykorzystanie metod pracy sprzyjających uczeniu się.
2. Warsztat. Refleksja nad uczestnictwem uczniów w planowaniu, organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych prowadzonych w szkole/klasie oraz opracowanie planu działania służącego angażowaniu uczniów do uczestnictwa w doskonaleniu procesów edukacyjnych.
3. Spotkania grup (zespołów) – grupy ok. 12-osobowe, wielkość i nabór do grup mogą być uzależnione od założeń przyjętych podczas planowania projektu, specyfiki szkoły itd. Celem spotkań jest planowanie, monitorowanie, krytyczna ocena zaplanowanych działań oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami.
4. Doradztwo indywidualne/coaching dla nauczycieli.
5. Doradztwo indywidualne/coaching dla dyrektora – skoncentrowanie wokół problematyki zarządzania szkołą służącego utrwaleniu zmian w praktyce nauczycieli, wspieranie w rozwiązywaniu trudności napotkanych podczas realizacji projektu.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleo, kursów, warsztatów, konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w zaplanowanych formach.
 • Podejmuje działania służące utrwalaniu i rozwijaniu przyjętych rozwiązan.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności.
 • Uczestniczą w szkoleniu, warsztacie i obserwacjach.
 • Korzystają w miarę potrzeb z doradztwa indywidualnego.
 • Przeprowadzają ewaluację własnych działań podjętych w projekcie.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – w miejscu poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działao zaplanowanych w RPW może to byd na przykład specjalista w dziedzinie organizacji procesów edukacyjnych, specjalista w dziedzinie organizacji przestrzeni sprzyjającej uczeniu się)

9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

…………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.
11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

2. Zarządzenie MEN z 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 11 grudnia 1992 r. Nr 37, poz. 275).

3. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (!)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

7. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

8. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

13. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

14. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

15. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

16. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

17. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

18. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

19. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

20. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

21. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

22. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).