Podgląd oferty - Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta kierowana do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których stwierdzono problemy z wykorzystaniem w ewaluacji wewnętrznej wiedzy na temat osiąganej edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

Opisany stan może wynikać z następujących okoliczności:
 • dyrektor/nauczyciele nie uświadamiają sobie możliwości wykorzystania wskaźników EWD w ewaluacji wewnętrznej,
 • dyrektor/nauczyciele nie potrafią wykorzystać informacji dostępnych na platformach EWD,
 • w szkole brakuje osób przygotowanych do pogłębionych analiz EWD z wykorzystaniem możliwości tkwiących w Kalkulatorze EWD Plus (dot. tylko gimnazjów).
Oferta może być również przydatna w szkołach podstawowych, które brały udział w organizowanych przez CKE dobrowolnych badaniach wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich (możliwośd analizy wskaźników EWD w 2014 r. i 2015 r.).

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym
realizacji oferty jest zbudowanie lub udoskonalenie systemu ewaluacji wewnętrznej w szkole.

Cele szczegółowe
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
• nabycie/zweryfikowanie wiedzy nauczycieli na temat koncepcji EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły;
• wspólna analiza planowanych i podejmowanych przez szkołę działań skierowanych na jej rozwój pod kątem wykorzystania informacji o efektywności (EWD);
• kształcenie kompetencji nauczycieli w obszarze analizowania i interpretowania informacji dostępnych na platformach EWD (w szkole typu gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z maturą);
• nabycie/doskonalenie przez nauczycieli umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz z wykorzystaniem Kalkulatora EWD Plus (w gimnazjum);
• przygotowanie kompetentnego zespołu nauczycieli do wykorzystania analizy EWD po 2014 r. (w szkole podstawowej uczestniczącej w badaniach trzecioklasistów organizowanych przez CKE).
3. Grupy docelowe W zakresie ogólnej koncepcji ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem EWD oferta jest skierowana do całej Rady Pedagogicznej.

W węższym (specjalistycznym) np. szczegółowa obsługa Kalkulatora EWD Plus - do zespołu wewnątrzszkolnych ewaluatorów ds. EWD, wychowawców, zainteresowanych nauczycieli.

Możliwe jest także uczestnictwo przedstawicieli rodziców i organu prowadzącego, aby uniknąć błędnych interpretacji informacji dostępnych na platformach EWD.

4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Szkoła analizuje swoją pracę w kategoriach jej efektywności.
 2. Szkoła (z wyjątkiem SP) w prowadzonej ewaluacji wewnętrznej wykorzystuje dostępne na platformach EWD informacje.
 3. W szkole pracują osoby przygotowane do pogłębionych analiz z wykorzystaniem wskaźników EWD (w SP możliwe od 2014r.).
 4. Społecznośd szkolna rozumie i prawidłowo interpretuje wyniki szkoły opisane wskaźnikami EWD (SP od 2014r.).
 5. Podejmowane w szkole działania uwzględniają informacje pozyskane z analiz opartych o wskaźniki EWD (SP od 2014r.).

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:
 1. Przeprowadzenie diagnozy dotychczas prowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej i ustalenie zakresu wykorzystywania w niej EWD.
 2. Przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej (należy rozważyć udział przedstawicieli rodziców, organu prowadzącego) na temat koncepcji EWD i powiązanej z nią możliwości podejmowania działań doskonalących pracę szkoły.
 3. Dokonanie podziału dalszych zadao pomiędzy nauczycieli i organy szkoły. Wyłonienie zespołu ds. EWD i określenie jego zadań.
 4. Pogłębiona praca zespołu ds. EWD (warsztaty, konsultacje).
 5. Udostępnianie materiałów i informacji o dodatkowych źródłach wiedzy nt. EWD/ewaluacji oraz nawiązanie kontaktów służących wymianie doświadczeo w tym zakresie.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Współuczestniczy w realizacji zadań, zapewnia warunki do ich realizacji (w tym dostęp do komputerów i niezbędnych dokumentów).
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych.
 • Wspiera wszystkich zaangażowanych w realizację oferty (szczególnie członków zespołu ds. EWD).

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach uczenia się dorosłych.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem w konkretnej szkole na bazie jej informacji i możliwości sprzętowych (komputery, dostęp do sieci, dane kontekstowe i niezbędne do uruchomienia Kalkulatorów).

W uzasadnionych przypadkach – może być realizowana poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działao zaplanowanych w RPW może to byd między innymi specjalista, który powinien legitymowad się doświadczeniami praktycznymi w projektowaniu i realizacji ewaluacji z wykorzystaniem analiz opartych na Kalkulatorach EWD oraz posiadad niezbędną wiedzę teoretyczną na temat EWD/ewaluacji np. uczestnik odpowiednich szkoleo prowadzonych przez ORE)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

……………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (!)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

4. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

11. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

12. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

13. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

14. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

15. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

16. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).