Podgląd oferty - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka potrzeby

Oferta jest kierowana do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej lub/i zewnętrznej stwierdzono, że:

 • osiągnięcia uczniów i ich możliwości rozwojowe nie są właściwie diagnozowane;
 • wyniki diagnozy nie są analizowane;
 • nie wdraża się wniosków z analiz.

Oferta odpowiada też na potrzeby szkół, w których:

 • niskie wyniki zewnętrznych egzaminów świadczą o problemach uczniów w nabywaniu wiedzy i umiejętności;
 • rodzice lub nauczyciele uczniów diagnozują słabe opanowanie wiadomości i umiejętności utrudniające uczniom dalszy rozwój w szkole;
 • nauczyciele zgłaszają potrzebę i chęć doskonalenia własnych kompetencji w zakresie: diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, indywidualnych strategii uczenia się, stosowania skutecznych rozwiązań metodycznych.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym

realizacji oferty jest podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, a także dostosowywania/dobierania odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy.


Cele szczegółowe

(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
• poszerzenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarach: wczesnej diagnozy rozwoju i gotowości szkolnej dzieci, rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych;
• nabycie przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów;
• poszerzenie/doskonalenie kompetencji pracowników szkoły w obszarze komunikacji interpersonalnej (udzielanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości);
• realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu edukacji i właściwej organizacji środowiska edukacyjnego.

3. Grupy docelowe W zależności od wyników przeprowadzonej diagnozy potrzeb oferta może być adresowana do nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów, a także do uczniów.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Nauczyciele w sposób zaplanowany diagnozują mocne i słabe strony ucznia, określają jego poziom wiedzy i umiejętności.
 2. Współpraca nauczycieli z rodzicami na rzecz wspierania rozwoju dziecka jest planowana, realizowana i dokumentowana zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole.
 3. Wzrasta frekwencja rodziców na spotkaniach z nauczycielami oraz zadowolenie rodziców ze stylu komunikowania się proponowanego w szkole.
 4. Wyniki edukacyjne uczniów poprawiają się.

5. Sposób realizacji oferty

Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

 1. Warsztaty dla nauczycieli/wychowawców i/lub rodziców dotyczące diagnozowania mocnych i słabych stron dziecka, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem zdolnym.
 2. Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli i/lub rodziców.
 3. Nabywanie umiejętności budowania wspólnej strategii pracy nauczyciela i ucznia na rzecz wspierania rozwoju dziecka.
 4. Dostarczanie informacji na temat materiałów edukacyjnych, innowacji, literatury dla nauczycieli/wychowawców i rodziców.
 5.  Pomoc w ewaluacji realizowanych działan.

 


6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
 • Przestrzegają wypracowanych procedur postępowania.
 • Systematycznie prowadzą formy wspierające nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności.
 • Korzystają z proponowanych form szkoleniowych/doradztwa.

Rodzice:
 • Aktywnie uczestniczą w spotkaniach i warsztatach, grupach wsparcia i imprezach integracyjnych.
 • Współpracują z nauczycielami na rzecz wspierania rozwoju dziecka.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – realizowana będzie poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole; warsztaty integrujące nauczycieli i rodziców poza placówką itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład: pedagog, psycholog, w tym specjalista z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

jednolite narzędzia do prowadzenia nadzoru jakościowego – sposób analizy wyników i tworzenia raportu w każdym obszarze wymagań państwa wobec szkoły:

- arkusze wywiadu grupowego z nauczycielami, rodzicami, partnerami szkoły i przedstawicielami samo- rządu, uczniami, pracownikami niepedagogicznymi oraz wywiadu z dyrektorem;
- arkusze obserwacji zajęć i szkoły/placówki, analizy dokumentacji szkoły/placówki;
- kwestionariusze ankiet dla: dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców.

internetowa platforma nadzoru pedagogicznego jako system zbierania danych na temat wyników ewaluacji szkół i placówek oraz danych pozyskiwanych w wyniku prowadzonych kontroli;
raporty z ewaluacji na platformie www.npseo.pl (do końca 2011 roku – 2000 raportów, docelowo – 37 000);
trzytomowy poradnik Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym w nakładzie 14 tysięcy egzemplarzy;
publikacja Autoewaluacja w szkole w nakładzie 19 tysięcy egzemplarzy.
www.npseo.pl

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap II
(zakończył się z dniem 31 marca 2011);

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III
(01.03.2011– 31.12.2015);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

projekty badawcze i analityczne:
- podstawy programowe i rozwój dydaktyk przedmiotowych,
- psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,

baza narzędzi dydaktycznych – przedmioty wg podstawy programowej;

baza informacji o badaniach edukacyjnych.

www.bnd.ibe.edu.pl, www.bibe.ibe.edu.pl

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
(01.04.2009–30.06.2015);

Instytut Badań Edukacyjnych

www.eduentuzjasci.pl

 

opracowano 21 poradników Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego ;

www.koweziu.edu.pl/index.php?id=news&cont=tresc&n=592

portal poświęcony kształceniu modułowemu (2012);

filmy prezentujące przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu kształcenia modułowego (2012).

 

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego
(01.05.2009–31.12.2013);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.koweziu.edu.plindex.php?id=projekty&n=3

 

standardy pracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uwzględnieniem europejskich ram odnie-sienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym (w przygotowaniu);
przykładowe plany nauczania dla zawodów -zamieszczane sukcesywnie, w miarę postępu prac nad kolejnymi zawodami –

www.koweziu.edu.pl/index.php?id=news&cont=tresc&n=631

 

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
(01.2010–12.2012);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.koweziu.edu.pl/index.php?id=projekty&n=5

 

produkty składające się na programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w jednym lub kliku zakresach: nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), języków obcych, przedsiębiorczości (np. scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne, poradniki metodyczne, kursy językowe, filmy edukacyjne, kursy e-learningowe).

 

Projekty realizowane w trybie konkursowym:
1/POKL3.3.4/08, 1/POKL/3.3.4/09 pt. Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Instytucja Pośrednicząca II stopnia – www.ore.edu.pl, zakładka Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III.


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

2. Zarządzenie MEN z 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia
(MP z 11 grudnia 1992 r. Nr 37, poz. 275).

3. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (!)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

7. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie MEN z 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania oraz rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (!)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 974 z późn. zm.).

13. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

14. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

15. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzeka- jące działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

16. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

17. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

18. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

19. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

20. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

21. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).

22. Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. z 2012 r., poz. 752).