Podgląd oferty - Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta kierowana jest do szkół ogólnodostępnych, szczególnie tych, w których dyrektor i nauczyciele dostrzegają potrzebę nabycia lub zwiększenia kompetencji w obszarze pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W szkole zauważono/zdiagnozowano problemy z obszarów:
 • analizowania potrzeb uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • planowania pracy z uczniami z orzeczeniami,
 • zespołowej pracy nauczycieli przy planowaniu i/lub realizacji zaplanowanych działań wobec uczniów z orzeczeniami,
 • efektów pracy z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny
realizacji oferty może być na przykład utworzenie i wdrożenie efektywnego systemu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szczególnie z tymi, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a uczą się w szkole ogólnodostępnej.

Cel szczegółowy
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb ucznia,
 • nabycie/doskonalenie umiejętności zespołowego planowania pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym konstruowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET),
 • realizowanie zaplanowanych w IPET konkretnych działao, monitorowanie ich i poddanie ewaluacji,
 • integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół działao służących zaspokojeniu potrzeb uczniów z orzeczeniami,
 • zwiększenie szans powodzenia w realizacji celów określonych w IPET poprzez stworzenie klimatu sprzyjającego włączaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w proces nauczania i uczenia się w szkole ogólnodostępnej.
3. Grupy docelowe Nauczyciele (szczególnie aktualnie pracujący z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wychowawcy klas), dyrektor szkoły, psycholog szkolny, pedagog, rodzice (szczególnie uczniów z orzeczeniami).
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne są budowane zespołowo w oparciu o wspólnie wypracowane zasady.
 2. Planowanie pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz realizacja działań są systematycznie dokumentowane.
 3. Zwiększa się udział uczniów z orzeczeniami w życiu szkoły.
 4. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz uczniów z orzeczeniami wykazuje zwiększenie stopnia realizacji założonych celów.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:
 1. Szkolenie dla nauczycieli na temat zasad pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: zakres i sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia, metodologia.
 2. Warsztaty dla nauczycieli – tworzenie IPET (analiza orzeczenia, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, sformułowanie potrzeb ucznia, określenie form, sposobów i metod pracy z uczniem, opracowanie harmonogramu).
 3. Pracę z zespołem nauczycieli i konkretnym uczniem, w tym: opracowanie IPET; wsparcie przy realizacji zaplanowanych działań np. zajęć specjalistycznych, konsultacji dla ucznia i jego rodziców; superwizja.
 4. Konsultacje i warsztaty dla rodziców.
 5. Konsultacje i warsztaty dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 6. Monitorowanie zaplanowanych działań – wsparcie dla dyrektora, uczestniczenie w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
 • Powołuje zespoły.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych.
 • W razie potrzeby występuje do rodziców ucznia o zgodę na udział eksperta w pracach zespołu.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
 • Biorą czynny udział w planowanych działaniach oraz udzielają informacji zwrotnej na temat realizacji zadań.
 • Przeprowadzają zaplanowane działania w wyznaczonym czasie.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem.
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW mogą to być specjaliści o kwalifikacjach odpowiednich do potrzeb ucznia/uczniów, psycholog, pedagog specjalny, metodyk).
9. Osoba udzielająca dalszych informacji

Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


…………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

 Model pracy
www.ore.edu.pl/index.php?...nauczycieli...specjalne-potrzeby-edukacyjn...
www.ore.edu.pl/.../index.php?...materiay-szkoleniowe-cz.i...

www.scholaris.pl/zasob/66011

Poradnik Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach.
www.ore.edu.pl/.../index.php?...mater...

 

 

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(03.2010−12.2011);
Ministerstwo Edukacji Narodowej

zasoby edukacyjne dla wszystkich szkół, klas i profili wg podstawy programowej, w tym tzw. zasoby niszowe z odniesieniami do punktów podstawy programowej – pokrycie podstawy programowej zasobami i podlinkowaniami;
www.scholaris.pl

narzędzia dla nauczycieli do tworzenia lekcji, Instrukcja obsługi „Narzędzia dla nauczycieli do tworzenia lekcji”;
www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=43&Itemid=1031,
www.scholaris.pl/frontend,10.html

raport: Dysleksja w szkole − treści dla nauczycieli z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się uczniów, autor: dr Piotr Rypson.
www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=43&Itemid=1031

Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli
(04.2009−12.2013);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

 

projekty badawcze i analityczne w obszarze psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych (baza informacji o badaniach edukacyjnych: www.bibe.ibe.edu.pl):

- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów szkół podstawowych w klasach 1−3,
- badanie szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia,
- wewnątrzszkolny system oceniania.

 

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
(01.04.2009−30.06.2015);

Instytut Badań Edukacyjnych
www.eduentuzjasci.pl

 

opracowane i wdrożone, innowacyjne programy nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego (w tym m.in. w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości).

www.zasobyip2.ore.edu.pl.

 

Projekty realizowane w trybie konkursowym: 2/POKL/3.3.4/09 pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego. Ośrodek Rozwoju Edukacji – Instytucja Pośrednicząca II stopnia – www.ore.edu.pl, zakładka Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III.


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (!)
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

6. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

7. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

8. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

9. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

10. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488).

11. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

12. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

13. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).

14. Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. z 2012 r., poz. 752).