Podgląd oferty - Praca z uczniem młodszym
Praca z uczniem młodszym

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta jest kierowana do szkół, w których w wyniku reformy w klasach pierwszych uczą się wspólnie dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat. Wprowadzenie w życie reformy jest związane z dostrzeganymi przez nauczycieli problemami w postaci:
 • różnic w sposobie funkcjonowanie poznawczego i emocjonalnego uczniów,
 • różnic w zakresie możliwości przyswajania treści (zakres i stopień trudności),
 • zdiagnozowania aktualnego poziomu dojrzałości szkolnej uczniów.
Oferta odpowiada też na potrzeby placówek, w których:
 • nauczyciele mają kłopot w wybraniu pakietu podręczników do pracy z grupą mieszaną wiekowo,
 • rodzice lub nauczyciele wyrażają niepokój w kwestii gotowości ich dzieci do podjęcia nauki szkolnej (najczęściej 6-latki) lub obawiają się zaniżania poziomu kształcenia w stosunku do możliwości ich dzieci (najczęściej 7-latki),
 • nauczyciele zgłaszają potrzebę i chęd doskonalenia własnych kompetencji w zakresie: diagnozy oraz poznawania sposobów i rozwiązao umożliwiających nauczanie dzieci funkcjonujących na różnych poziomach,
 • powstają odrębne klasy sześciolatków i siedmiolatków.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym:
realizacji oferty jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy z grupą o zróżnicowanym poziomie wiekowym oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli II etapu edukacyjnego w obszarze pracy z dziedmi młodszymi.

Cele szczegółowe:
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności diagnozowania rozwoju i gotowości szkolnej dzieci oraz umiejętności prowadzenia zajęć z uwzględnieniem indywidualizacji oraz wielopoziomowości nauczania
 • nabycie przez nauczycieli wiedzy z zakresu analizowania dostępnych na rynku podręczników pod kątem stopnia i sposobu realizacji treści z podstawy programowej
 • wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie analizowania i znajomości treści podstawy programowej
 • kształtowanie w nauczycielach postawy otwartości i gotowości na zmiany związane z organizacją pracy w klasie oraz pewności w podejmowaniu działao związanych z nauczaniem grupy mieszanej wiekowo
 • opracowanie procedury postępowania przy organizacji pracy w klasach mieszanych wiekowo lub powołanie zespołu, którego zadaniem będzie wspieranie nauczycieli pracujących w takich klasach
3. Grupy docelowe Oferta jest adresowana do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli klas IV – VI, psychologa i pedagoga szkolnego oraz dyrektora i zespołu kierowniczego szkoły.
4. Efekty realizacji oferty
 1. Nauczyciele w sposób zaplanowany diagnozują poziom myślenia matematycznego i umiejętności językowych ucznia.
 2. Nauczyciele dokonują wyboru podręczników, które pozwalają dzieciom sześcioletnim i siedmioletnim w danej klasie pracowad efektywnie.
 3. Nauczyciele w kompetentny i jasny sposób przedstawiają rodzicom założenia reformy, treści zawarte w podstawie programowej oraz sposób ich realizacji w wybranym dla danej klasy pakiecie.
 4. Nauczyciele w sposób planowy realizują nauczanie uwzględniające zróżnicowany poziom tempa pracy i możliwości percepcyjnych dzieci w różnym wieku, wspierają siebie nawzajem poprzez rozmowy w zespołach oraz organizowanie zajęć otwartych.
 5. Zmniejsza się poziom frustracji nauczycieli i niepokoju rodziców, związany z obniżeniem wieku szkolnego, co potwierdza przeprowadzona pod koniec roku wśród nauczycieli i rodziców ankieta.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działao, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmowad w szczególności:
 1. Warsztaty dla nauczycieli na temat diagnozowania umiejętności matematycznych i językowych uczniów klasy I (klasy III).
 2. Warsztaty dotyczące przeglądu dostępnych na rynku wydawniczym podręczników oraz umiejętności analizowania ich pod kątem stopnia i sposobu realizacji treści z podstawy programowej.
 3. Warsztaty, podczas których nauczyciele poznają metody i formy pracy uwzględniające różnicowanie poziomu kształcenia.
 4. Spotkania dotyczącego dokładnej analizy treści podstawy programowej oraz sposobu realizowania jej na poszczególnych poziomach kształcenia.
 5. Pomoc w ewaluacji wdrażanych działan.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Zapewnia nauczycielom możliwość uczestniczenia w pracy grupy.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach i warsztatach.

Nauczyciele:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład nauczyciel-metodyk edukacji wczesnoszkolnej, psycholog /pedagog specjalizujący się w rozwoju dzieci w okresie przedszkolnym i szkolnym)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji

Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


…………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

projekty badawcze i analityczne w obszarze Psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych.

www.eduentuzjasci.pl/pl/badania

Badanie jakości i efektyności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
(01.04.2009–30.06.2015)

Instytut Badań Edukacyjnych
www.eduentuzjasci.pl

publikacja Za progiem. Jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju.

www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=70:realizacja-podstawy programowej&Itemid=992

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego
(01.03.2010–31.12.2012);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

 Serwis informacyjny: artykuły i opinie ekspertów dla rodziców i nauczycieli - Wszystko zaczyna się od przedszkola
http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=1794&Itemid=1601
 
 

wiedza o współczesnych tendencjach pracy z dziećmi, rozwijaniu motywacji:
sylwetka absolwenta pierwszego etapu kształcenia;
udostępnione szkołom narzędzia pozwalające na systematyczne badanie umiejętności uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej (bank testów, bank zadań);
raporty badawcze dotyczące wyników prowadzonych badań;
informacja o wynikach badań dla dyrektorów szkół, nauczycieli szkół podstawowych, w tym klas 1–3, doradców metodycznych, osób kształcących i doskonalących nauczycieli;
publikacje o charakterze dydaktycznym i metodycznym kierowane do nauczycieli m.in. nauczania początkowego.

www.trzecioklasista.cke-efs.pl/kategoria/publikacje), www.trzecioklasista.cke-efs.pl/dla-nauczycieli

 

Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej (podprojekt);

Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.trzecioklasista.cke-efs.pl

 

materiały dydaktyczne w postaci pakietów edukacyjnych dotyczących pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

www.scholaris.pl

 

Scholaris – portal wiedzy dla nauczyciel
(04.2009–12.2013);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

 

programy studiów zawodowych oraz organizacja studiów I stopnia w specjalności przygotowującej nauczycieli do pracy w klasach I−III szkół podstawowych i w przedszkolach, w dwóch zakresach − specjalność edukacja wczesnoszkolna zestawiona z drugą specjalnością: wychowaniem przedszkolnym − absolwenci odpowiednio przygotowani, zarówno w zakresie wychowania przedszkolnego, jak i edukacji wczesnoszkolnej.

Docelowo (IV kwartał 2012 roku) produkty programów będą dostępne przez Wyszukiwarkę produktów projektów konkursowych:
www.zasobyip2.ore.edu.pl.

 

Projekty realizowane w trybie konkursowym:
3/POKL/3.3.2/09 pt. Uruchomienie nowego typu studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Instytucja Pośrednicząca II stopnia - www.ore.edu.pl zakładka Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

3. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MEN z 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania oraz rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (!)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 974 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

10. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

11. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

12. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

13. Rozporządzenie RM z 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
(Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.).

14. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

15. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!) (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

16. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

17. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).

18. Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. z 2012 r., poz. 752).