Podgląd oferty - Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Ta propozycja doskonalenia kierowana jest szczególnie do szkół, w których w wyniku diagnozy, ewaluacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej stwierdzono, że oferta edukacyjna nie umożliwia realizacji podstawy programowej, a w szczególności:
 • plany pracy dydaktyczno-wychowawczej nie są zgodne z podstawą programową i/lub nie są monitorowane w kontekście potrzeb uczniów,
 • programy szkolne nie są dostosowane do możliwości i indywidualnych potrzeb uczniów,
 • realizuje się niewiele projektów edukacyjnych i autorskich programów edukacyjnych,
 • oferta zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych jest niewystarczająca,
 • brakuje innowacji pedagogicznych i nowatorskich rozwiązań programowych,
 • oferta edukacyjna nie rozwija postaw prospołecznych uczniów, oferta edukacyjna nie odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym

jest wzbogacenie oraz urozmaicenie oferty edukacyjnej szkoły, w wyniku czego nastąpi pełna realizacja podstawy programowej.


Cele szczegółowe
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeb):
 • opracowanie narzędzi do analizowania oferty edukacyjnej obowiązkowych zajęć dydaktycznych, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole w aspekcie realizacji podstawy programowej;
 • wyposażenie nauczycieli w kompetencje potrzebne do opracowania edukacyjnych programów autorskich;
 • kształcenie umiejętności projektowania i wdrażania innowacji pedagogicznych i nowatorskich rozwiązao programowych;
 • zaplanowanie i sukcesywne wdrażanie innowacji pedagogicznych i nowatorskich rozwiązao programowych;
 • wzbogacenie wiedzy na temat skutecznych metod pracy i rozwijanie umiejętności ich stosowania;
 • nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności z zakresu monitorowania postępów w realizacji podstawy programowej.
3. Grupy docelowe Nauczyciele oraz dyrektor szkoły wraz z zespołem kierowniczym.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Oferta edukacyjna szkoły jest analizowana w aspekcie realizacji podstawy programowej zgodnie z przyjętym w szkole harmonogramem i za pomocą wypracowanych narzędzi.
 2. Pojawiają się innowacje pedagogiczne i nowatorskie rozwiązania programowe (lub zwiększa się ich ilość).
 3. Monitorowana jest realizacja podstawy programowej zgodnie z zasadami wypracowanymi i przyjętymi w szkole.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:
 1. Spotkania informacyjno-szkoleniowych na temat dokumentów prawnych określających podstawę programową; na temat konieczności oraz sposobów monitorowania realizacji podstawy programowej.
 2. Kursy, warsztaty i szkolenia dla pracowników pedagogicznych z zakresu oceny/doboru/kształtowania oferty edukacyjnej pod kątem realizacji podstawy programowej.
 3. Konsultacje grupowe, szkolenia metodyczne poszerzające warsztat pracy nauczycieli o innowacyjne metody nauczania.
 4. Konsultacje indywidualne – doradztwo metodyczne.
 5. Konsultacje grupowe bazujące na wymianie doświadczeo i wzajemnym uczeniu się.
 6. Warsztaty, których efektem będzie wypracowanie wewnętrznych narzędzi i procedur do analizowania/planowania oferty edukacyjnej oraz monitorowania realizacji podstawy programowej.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia dokumentację niezbędną do realizacji oferty (np. dzienniki, raporty, itp.).
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleo, kursów, warsztatów, konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach uczenia się dorosłych.
 • Biorą czynny udział w konsultacjach grupowych i dzielą się swoim doświadczeniem.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – w miejscu poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole; dobrze wyposażona pracownia multimedialna; biblioteka pedagogiczna itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działao zaplanowanych w RPW może to byd na przykład specjalista w zakresie prawa oświatowego lub budowy autorskich programów nauczania; metodyk).
9. Osoba udzielająca dalszych informacji

Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


…………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

21 opracowanych i upowszechnionych innowacyjnych programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych;
docelowo 60 opracowanych programów nauczania do poszczególnych przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych (dotychczas opracowane: Wychowanie do życia w rodzinie − program zajęć edukacyjnych dla II, III i IV etapu edukacyjnego, Nowoczesna edukacja − szkoła w działaniu, program nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej, Ludzkie ścieżki − kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym).

www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=47:programy-nauczania&Itemid=9920

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego
(01.03.2010–31.12.2012);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

zasoby edukacyjne dla wszystkich szkół, klas i profili wg podstawy programowej (w tym tzw. zasoby niszowe) – odniesienia do punktów podstawy programowej (pokrycie podstawy programowej zasobami i podlinkowaniami).
www.scholaris.pl

Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli
(04.2009–12.2013);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

 

baza narzędzi dydaktycznych – przedmioty wg podstawy programowej.

www.bnd.ibe.edu.pl

 

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
(01.04.2009–30.06.2015);

Instytut Badań Edukacyjnych
www.eduentuzjasci.pl

 

opracowane kryteria do oceny poziomu spełniania wymagań państwa wobec szkół/placówek, opisanych w charakterystykach wymagań na poziomie D i B;
www.npseo.pl

raporty z ewaluacji – platforma internetowa SEO.
www.nadzorpedagogiczny.edu.pl
www.npseo.pl/action/raports

 

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III
(01.03.2011–31.12.2015);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

 

badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego – kwerenda projektów badawczych polskich i zagranicznych;

www.pokl.koweziu.edu.pl/pliki/GHK_raport_publikacja.pdf

252 kwalifikacje wyodrębnione we wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (docelowo 2011−19);

podstawy programowe dla wszystkich zawodów z klasyfikacji (docelowo − 193, 2011 − 97).

www.pokl.koweziu.edu.pl

 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
(08.2008–12.2013);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.pokl.koweziu.edu.pl

 

opracowano 21 poradników „Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego”;

www.koweziu.edu.pl/index.php?id=news&cont=tresc&n=592
portal poświęcony kształceniu modułowemu (2012 rok);
filmy prezentujące przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu kształcenia modułowego (2012 rok).

 

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego
(01.05.2009 – 31.12.2013);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
www.koweziu.edu.pl/index.php?id=projekty&n=3

 

produkty składające się na programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w jednym lub kliku zakresach: nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości (np. scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne, poradniki metodyczne, kursy językowe, filmy edukacyjne, kursy e-learningowe).

Docelowo (IV kwartał 21012 roku) produkty programów będą dostępne przez Wyszukiwarkę produktów projektów konkursowych:

www.zasobyip2.ore.edu.pl.

 

Projekty realizowane w trybie konkursowym:
1/POKL3.3.4/08, 1/POKL/3.3.4/09 pt. Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno -komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Instytucja Pośrednicząca II stopnia – www.ore.edu.pl, zakładka Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III.

 

programy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu − nauczyciele odbywający staże w przedsiębiorstwach w rzeczywistych warunkach pracy.

Docelowo (IV kwartał 2012 roku) produkty programów będą dostępne przez Wyszukiwarkę produktów projektów konkursowych:

www.zasobyip2.ore.edu.pl

 

Projekty realizowane w trybie konkursowym: 3/POKL3.4.3/2008 nr 1/POKL/3.4.3/2010, nr 1/POKL/3.4.3/2011 pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Instytucja Pośrednicząca II stopnia − www.ore.edu.pl, zakładka Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III.


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (!)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

6. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

7. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.). 1

0. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

13. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

14. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

15. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

16. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

17. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

18. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

19. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

20. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

21. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).

22. Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. z 2012 r., poz. 752).