Podgląd oferty - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu

Oferta jest kierowana do szkół, w których istnieje potrzeba zwiększenia różnorodności metod i technik nauczania, aby w większym stopniu aktywizować i motywować uczniów.
Może to wiązać się m.in. z następującymi sytuacjami:

  • część nauczycieli nie dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami;
  • kadra dydaktyczna nie jest zainteresowana stosowaniem różnorodnych technik nauczania;
  • poszczególni nauczyciele korzystają z urozmaiconych metod i technik nauczania, jednak ich dobór nie zawsze jest odpowiedni do celów i potrzeb uczniów.

Oferta będzie odpowiadać też szkole, w której nauczyciele świadomie korzystają z różnorodnych, aktywizujących form pracy, ale pragną zwiększyć zaangażowanie uczniów, aby osiągać większą efektywność i elastyczność w realizacji celów.


2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym

realizacji oferty jest wsparcie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki.


Cele szczegółowe

(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
• poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie technik nauczania oraz metod aktywizujących;
• zwiększenie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania;
• sukcesywne wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod motywowania uczniów do pracy oraz technik uczenia się
zwiększających odpowiedzialność osobistą za rozwój;
• wypracowanie w zespołach nauczycielskich katalogu sposobów motywowania uczniów, nabycie przez nauczycieli
umiejętności właściwego doboru czynników motywujących w zależności od ucznia, sytuacji, kontekstu;
• doskonalenie przez nauczycieli umiejętności stosowania aktywizujących metod pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;
• doskonalenie umiejętności pracy zespołowej przez nauczycieli i uczniów.

3. Grupy docelowe

Nauczyciele, uczniowie oraz dyrektor szkoły. Wskazane jest skierowanie oferty również do rodziców uczniów.


4. Efekty realizacji oferty

1. W szkole funkcjonują wspólnie wypracowane zasady motywowania uczniów do nauki.
2. Zwiększa się ilość wykorzystywanych na zajęciach edukacyjnych metod aktywizujących uczniów (szkolny katalog metod jest sukcesywnie wzbogacany).
3. W szkole realizowany jest skierowany do uczniów program efektywnego uczenia się (np. w ramach godzin wychowawczych).
4. Uczniowie poprawiają swoje wyniki nauczania.


5. Sposób realizacji oferty

Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert (Zeszyt 1, str. 12).

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

1. Warsztaty dla nauczycieli z motywowania uczniów do pracy oraz poszerzające kompetencje w obszarze stosowania metod
aktywizujących.
2. Warsztaty dla uczniów z technik uczenia się.
3. Wspólne opracowanie (praca w zespołach nauczycielskich) scenariuszy lekcji wychowawczych. Przeprowadzenie cyklu
lekcji wychowawczych na temat technik uczenia się, w tym lekcji otwartych.
4. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe (warsztat) dla rodziców na temat wspierania i motywowania dziecka do nauki.
5. Opracowanie katalogu metod aktywizujących i motywujących (wypracowanie materiałów do samokształcenia).
6. Wprowadzanie wypracowanych propozycji do praktyki szkolnej, obserwacja w działaniu.
7. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli/rodziców.


6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor

• Nadzoruje wszystkie działania.
• Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji.
• Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach i pracy w zespołach.
• Promuje rolę nauczycieli i rodziców w skutecznym motywowaniu oraz wspieraniu dzieci w procesie uczenia się.


Pracownicy pedagogiczni szkoły:

• Stosują w praktyce nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
• Udzielają informacji zwrotnej na temat wdrożonych rozwiązań.
• Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach i w innych formach zaplanowanych działań.


Rodzice

• Aktywnie uczestniczą w zaplanowanych działaniach.
• Wykorzystują nabytą wiedzę, udzielając wsparcia dzieciom, motywując je do nauki.


Uczniowie:

• Aktywnie uczestniczą w zaplanowanych działaniach.
• Stosują poznane techniki uczenia się.
• Udzielają informacji zwrotnej na temat rezultatów swoich działań i zmian, w których uczestniczą w szkole.

7. Czas i miejsce realizacji oferty

Siedziba szkoły

Oferta będzie realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W uzasadnionych przypadkach – miejsca realizacji będą poza szkołą (np. wizyta studyjna, benchmarking, spotkania integracyjne itp.).

Czas

w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.

8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działao zaplanowanych w RPW może to byd na przykład specjalista od komunikacji interpersonalnej, budowania relacji szkoły z rodzicami).
9. Osoba udzielająca dalszych informacji

Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


…………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Zarządzenie MEN z 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia
(MP z 11 grudnia 1992 r. Nr 37, poz. 275).

2. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

4. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

5. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

10. Rozporządzenie MENiS z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (!)
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 824).

11. Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. r. 2007 Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

13. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

14. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

15. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

16. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

17. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

18. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

19. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

20. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).

21. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).