Jakość ewaluacji czy/i jakość edukacji - 2015
Od edukacji pouczania w kierunku szkoły umożliwiania.
Szkoła w społeczności lokalnej. Wyniki badań i dobre praktyki.
Edukacja antydyskryminacyjna jako sposób na uczniowską aktywność, respektowanie norm społecznych i indywidualizację oddziaływań wychowawczych.
Nauczyciel-mentor, tutor, coach. Modele doskonalenia nauczycieli - doświadczenie z wdrażania zmiany.
Język Serca (Nonviolent Comunication) jako filozofia wspierania rozwoju ucznia oraz budowania współpracy w szkole.
Siła informacji zwrotnej w uczeniu się i nauczaniu.
Współpraca nauczycieli jako kluczowy czynnik podnoszenia wyników nauczania.
Budowanie współpracy między szkołą a wspólnotą lokalną: obywatele czy cyber-prześladowcy?
Szkoła z edukacją medialną, informacyjną i cyfrową - jak uczyć kreatywnego korzystania z mediów, krytycznej analizy informacji i wspierać twórczość uczniów.
Kultura nadziei i możliwości-jak wykorzystać wiedzę o nastawieniach mentalnych do poprawy jakości uczenia się i nauczania.
Działania antydyskryminacyjne – jak je prowadzić, aby miały sens? Kilka złotych zasad.
Szkoła sprzyjająca uczeniu się.
Uczniowska aktywność na "jałowym biegu" - o (nie)dobrych praktykach w dobrej szkole.
Tutoring w polskiej rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej - ograniczenia i możliwości.
Po co Internet w szkole jak z XIX wieku?
Proste, przydatne i praktyczne projekty ewaluacji wewnętrznej, czyli jak badać w szkole to, co najważniejsze.
Ocenianie pomagające się uczyć w klasach I – III.
Agresja rówieśnicza w szkole/placówce - co działa, co nie działa a co szkodzi?
Program nauki zachowania (PNZ) jako systemowe wsparcie dla uczniów przejawiających trudności w zachowaniu i obniżonej motywacji do nauki.
Szkolne Kluby MemoryLab i Domowa Akademia Rodzinna jako formy realizacji idei Accelerated Learning we współczesnej szkole.
Dobre praktyki - animacja kultury: telewizja szkolna i kino szkolne.
Życie z sekundnikiem: lekcje przyrody w codziennej praktyce nauczania.
Jak doskonalić w szkole nauczanie i uczenie się w oparciu o praktyki analizy i obserwacji?
praktyka - jak wykorzystać wyniki ewaluacji zewnętrznej do wprowadzenia zmiany w szkole?
Samouczenie się (self-directed learning) w edukacji demokratycznej.
Czas zawodowców – modułowe kształcenie zawodowe, kreowanie rzeczywistości szkolnej w perspektywie wyzwań przyszłości.
Demokracja we wczesnej edukacji - warunki, możliwości, rozwiązania.
Rola dyrektora w ewaluacji wewnętrznej, czyli czy przywództwo rozproszone jest możliwe?
Kształcenie przyszłych nauczycieli a wyzwania szkoły jutra.
Neurony lustrzane, empatia i rozproszona istota wychowania.
Jakość ewaluacji czy/i jakość edukacji
Niewidoczna konieczność: Tworzenie kultury szkoły w celu kształtowania liderów.
Projekty edukacyjne jako bezbolesna, a często zabawna forma realizacji polityki oświatowej oraz Nauczyciel ,,samotny biały żagiel"...? Współpraca nauczycieli w polskiej szkole -- pomiędzy teorią a praktyką .
Nauczyciel jako przywódca edukacyjny. Wolność -- odpowiedzialność -- skuteczność
Jak radzić sobie z różnicami w środowisku edukacyjnym w sposób konkretny.
Indywidualizacja metod pracy z uczniami w celu spełniania potrzeb edukacyjnych wszystkich uczniów.
Na czym polega bycie dobrym nauczycielem: próba odpowiedzi na pytanie w ramach „pracy nad lekcją" na spotkaniach grupowych nauczycieli.
O czym zapomniała dziś szkoła?
Nauczanie kooperatywne (nauczanie we współpracy).
Odpowiedzialność zawodowa nauczycieli w kontekście efektywności uczenia się uczniów. Granice i perspektywy.
Rozwój kompetencji zawodowych i społeczno-kulturowych nauczycieli w sferze rozwoju społecznego i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.
Wychowanie w erze cyfrowej -- czy jesteśmy na to przygotowani?
Niewidoczna konieczność: Tworzenie kultury szkoły w celu kształtowania liderów.
Jak wspierać samodzielne i odpowiedzialne działanie nauczyciela? Odpowiedzialność dyrektora i możliwości wpływu na działania nauczyciela przez przywództwo.
Na czym polega bycie dobrym nauczycielem: próba odpowiedzi na pytanie w ramach „pracy nad lekcją" na spotkaniach grupowych nauczycieli.
Szkolna matematyka i nie tylko. Co może szkoła? Co da się sprawdzić w ewaluacji? Po pierwsze zaciekawić - złe i możliwe dobre praktyki skupione na treści nauczania.
Odpowiedzialny nauczyciel - (nie)odpowiedzialna wspólnota -- co pomaga, a co przeszkadza w budowaniu nauczycielskich wspólnot praktyków.
Strategie dobrego nauczania.
Jak technologie zmieniają szkoły; nadzieje, zagrożenia, możliwości.
Profesjonalizacja pracy nauczyciela -- widoczne nauczanie i uczenie się.
Rozproszona odpowiedzialność nauczyciela, czyli o statystycznej istocie wychowania.
Tematy: Khan Academy - tworzymy własne zasoby edukacyjne i włączamy środowisko szkolne: uczniów, nauczycieli i rodziców w aktywne uczenie się oraz Tutoring wychowawczo-rozwojowy jako metoda pracy wykorzystująca „relacje wzajemnie uczące" w środowisku Nauczyciele- Uczniowie- Rodzice.
Wspieramy uczniów w uczeniu się oraz Co zrobić, żeby uczniom się chciało?
Odpowiedzialność nauczyciela, odpowiedzialność rodzica-- jak się nią dzielić i jak z niej korzystać? Oraz organizowanie pracy nauczycieli dla uczenia się uczniów w liceum. Z doświadczeń szkół - ALA Autorskie Licea Artystyczne
Tutoring jako forma wsparcia ucznia w rozwoju osobistym na przykładzie dwuletnich doświadczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr XV we Wrocławiu oraz Myślę, Współpracuję, Działam... - metoda projektu badawczego w edukacji wczesnoszkolnej.
Szkolny zespół do spraw jakości kształcenia - doświadczenia z wdrażania oraz O samowprowadzających się zmianach- przez obserwacje koleżeńskie do zespołu uczącego się i oceniania kształtującego.
Sukces szkoły, czyli jak tworzyć skuteczną szkołę w oparciu o logodydaktykę oraz Mechanizmy wykluczenia i integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach. Wnioski z badań.
Prawdy i mity o nauczaniu ucznia zdolnego, czyli: „Co ułatwia, a co utrudnia pracę nauczyciela?"
Wykorzystanie wyników egzaminacyjnych w uczącej się szkole oraz Analiza potrzeb szkoleniowych nauczycieli.
Zaufanie czynnikiem decydującym o procesie uczenia się.
Współpraca szkoły, rodziców i społeczności -- dobre praktyki.
Kreatywne uczenie się -- nowa edukacja na miarę czasów.
Jak sposób pracy uczniów na lekcji wpływa na ich osiągnięcia? -- wnioski z analizy wyników ewaluacji zewnętrznej i wskaźników EWD.
Czy szkoła uczy (się) przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu -- raport z badań.
Współpraca szkoły, rodziców i społeczności -- dobre praktyki.
Jak rozwijać zdolność szkoły do poprawy jakości kształcenia? „Razem Łatwiej" -- świętokrzyski program wspierania szkół podnoszących efektywność kształcenia -- cztery lata doświadczeń.
Identyfikacja problemu, propozycje rozwiązań i ewaluacja wyników. Rola danych w stawaniu się uczącą szkołą.
Profesjonalne uczące się społeczności- wykorzystanie danych na temat osiągnięć uczniów dla poprawy praktyki nauczycieli.
Jak rozumieć rozwój szkoły? Krytyczna refleksja i próba rekonstrukcji pojęcia.
Jak tworzyć system zapewniający jakość w szkole i w przedszkolu.
Jak powinna wyglądać szkoła ucząca się?
Szkolna Liga Twórczości - o tym, jak w szkole można się uczyć, bawiąc.
Neurodydaktyka dorastania albo po co nam nastolatki?
Szkoła wobec sytuacji trudnych wychowawczo -- czy wiemy czego nie umiemy?