Data publikacji:  2013-07-25  Kategoria:  Sieci współpracy i samokształcenia

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego

Grupa docelowa: Nauczyciele różnych przedmiotów

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Integracja grupy. Planowanie pracy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Autoprezentacja uczestników.
2. Omówienie celów i założeń projektu sieciowego. Ustalenie planu działania sieci.
3. Wymiana doświadczeń na temat prowadzenia koła naukowego. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np.:
• jak diagnozować i rozpoznawać uczniów zdolnych?
• kryteria rekrutacji uczestników koła naukowego;
• jak zachęcić uczniów do uczestnictwa w pracach koła (w tym plan pracy koła)?
4. Warsztaty – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowe zajęcia koła naukowego, przygotowane przez koordynatora).
5. Omówienie warsztatów.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, GWP, Gdańsk 2010.
• M. Jabłonowska, J. Łukasiewicz-Wieleba, Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym, MEN 2010.
• Raport EURIDICE (2008) Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych: specjalne rozwiązania stosowane w szkołach w Europie (www.eurydice. org.pl).
• K.J. Szmidt, Trening kreatywności, Helion, Warszawa 2008.
• M. Taraszkiewicz, Metody aktywizujące proces uczenia się, czyli jak uczyć lepiej, Verlag Dashöfer, Warszawa 2002.

Czasopisma:
• „Charaktery”
• „Psychologia w Szkole”
• „TRENDY” – internetowe czasopismo edukacyjne (zwłaszcza nr 1/2011)

Strony internetowe:
• www.ore.edu.pl
• www.eakademiaprzyszlosci.pl

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami zajęć, ciekawymi metodami pracy z uczniem zdolnym, metodami twórczego myślenia, interesującą literaturą.
• Wyszukiwanie w internecie inspiracji do rozmowy na temat pracy z uczniem zdolnym.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z pracą z uczniem zdolnym, kreatywnością, metodami twórczymi.
• Dyskusja na temat pracy z uczniami zdolnymi; wymiana doświadczeń.
• Przedstawienie eksperta, który poprowadzi zajęcia na następnym spotkaniu.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty.
2. Kim jest uczeń zdolny?

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowe zajęcia koła naukowego, przygotowane przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Spotkanie z ekspertem – nauczycielem z doświadczeniem w pracy z uczniami zdolnymi lub psychologiem, dotyczące specyfiki i problemów w pracy z uczniami zdolnymi.
4. Prezentacja własnych doświadczeń w pracy z uczniami zdolnymi (każdy z uczestników sieci prezentuje jeden przypadek).
Jak wyżej. • Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami zajęć, ciekawymi metodami pracy z uczniem zdolnym, metodami twórczego myślenia, interesującą literaturą.
• Wyszukiwanie w internecie inspiracji do rozmowy na temat pracy z uczniem zdolnym.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z pracą z uczniem zdolnym, kreatywnością, metodami twórczymi.
• Dyskusja na temat pracy z uczniami zdolnymi; wymiana doświadczeń.
• Dyskusja na temat spotkania z ekspertem.
• Przedstawienie eksperta, który poprowadzi zajęcia na następnym spotkaniu.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty.
3. Metody i techniki pracy z uczniem zdolnym

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowe zajęcia koła naukowego, przygotowane przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Spotkanie z ekspertem – nauczycielem z sukcesami w pracy z uczniami zdolnymi.
Szkolenie na temat metod pracy stosowanych na zajęciach koła naukowego oraz sposobów motywowania uczniów.
4. Prezentacja własnych, sprawdzonych metod pracy oraz technik motywacyjnych.
Jak wyżej oraz pozycje zaproponowane przez uczestników sieci • Dzielenie się pomysłami metodycznymi, np. scenariuszami zajęć, ciekawymi metodami pracy z uczniem zdolnym.
• Dyskusja na temat pracy z uczniami zdolnymi; wymiana doświadczeń.
• Dyskusja na temat spotkania z ekspertem.
• Ustalenie na forum kto z uczestników sieci poprowadzi kolejne warsztaty.
• Dyskusja na temat stosowanych metod pracy.
4. Konstruujemy indywidualną ścieżkę rozwoju ucznia zdolnego lub grupy uczniów zdolnych – „tylko dla orłów”

(4godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowe zajęcia koła naukowego, przygotowane przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach: każda z grup opracowuje indywidualną ścieżkę rozwoju ucznia, którego sylwetkę dla każdej grupy przygotuje koordynator.
4. Dyskusja na temat zaprezentowanych ścieżek rozwoju uczniów zdolnych.
Jak wyżej oraz pozycje zaproponowane przez uczestników sieci • Jak wyżej oraz prezentacja na forum opracowanych indywidualnych ścieżek rozwoju, dyskusja.
5. Podsumowania nadszedł czas – co udało się nam złowić w „sieci”?

(4 godz. dydaktyczne)
1. Warsztaty – przykład „dobrej praktyki” (45-minutowe zajęcia koła naukowego, przygotowane przez jednego z uczestników sieci).
2. Omówienie warsztatów.
3. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np.: • jak indywidualizować pracę na lekcji z myślą o uczniu zdolnym?
• co zrobić, żeby uczeń zdolny nie nudził się na szkolnych lekcjach?
• jak promować na forum szkoły zdolnych uczniów?
4. Podsumowanie i ewaluacja pracy sieci.
Jak wyżej oraz pozycje zaproponowane przez uczestników sieci • Jak wyżej oraz prezentacja sprawozdania z przeprowadzonej ewaluacji pracy sieci.
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.