Data publikacji:  2013-07-25  Kategoria:  Sieci współpracy i samokształcenia

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny internet

Grupa docelowa: Nauczyciele (także nieprowadzący zajęć z zakresu informatyki lub technologii informacyjnej), dyrektorzy

Temat spotkania i czas trwania Najważniejsze problemy poruszane w czasie spotkania Propozycje materiałów samokształceniowych Planowane działania w sieci
1. Spotkanie organizacyjne.
Integracja grupy

(4 godz. dydaktyczne)
1. Analiza regulacji prawnych związanych z prawem autorskim, ustawą o ochronie danych osobowych i legalnością oprogramowania.
2. Moduł: jak pozyskiwać darmowe oprogramowanie?
3. Wstępne rozpoznanie problemu multimedialnych patologii. Dyskusja na temat cyberprzemocy:
• projekcja filmików z kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”;
• dyskusja wokół tematyki filmików.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak walczyć z cyberprzemocą?
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Materiały informacyjne dotyczące prawa autorskiego, ustawy o ochronie danych osobowych

Literatura:
• J. Pyżalski, Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Gdańsk 2011.
• Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, red. Ł. Wojtasik, Biblioteka Programu „Dziecko w sieci”.

Strona internetowa kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”: www.dziecinstwobezprzemocy.pl

Przykładowe strony poświęcone cyberprzemocy:
• www.fundacja.orange.pl
• www.cyberprzemoc.pl
• www.dzieckowsieci.fdn.pl
• www.szkolabezpiecznegointernetu.pl
• Dyskusja na forum dotycząca wyboru tematu na kolejne zajęcia.
• Wyszukiwanie w internecie ciekawych inspiracji do rozmowy na temat problemu nowoczesnych technologii i ich zastosowania w szkole.
• Wspólne tworzenie netografii, czyli zbioru linków do zasobów internetowych związanych z nowoczesnymi technologiami i ich zastosowaniem w szkole.
• Prezentacja własnych doświadczeń z zakresu cyberprzemocy w karierze zawodowej uczestników sieci.
• Dyskusja na temat cyberprzemocy i związanych z nią uregulowań prawnych.
• Dyskusja i wybór tematu oraz prowadzącego lekcję pokazową spośród uczestników sieci na kolejnym spotkaniu.
2. Multimedialne patologie

(4 godz. dydaktyczne)
1. Praca w grupach i dyskusja na tematy:
• cyberbullying – przemoc w internecie;
• stalking – prześladowanie SMS-em;
• uzależnienie od internetu;
• spam i zasady korespondencji internetowej;
• savoir-vivre w internecie.
2. Lekcja z multimediami – pokazowa lekcja wychowawcza poświęcona cyberprzemocy, przygotowana przez jednego z uczestników sieci.
3. Dyskusja po pokazowej lekcji z multimediami.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Literatura:
• J. Pyżalski, Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Gdańsk 2011.
• Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, red. Ł. Wojtasik, Biblioteka Programu „Dziecko w sieci”.

Materiał informacyjny na temat regulacji prawnych związanych z cyberprzemocą

Przykładowe strony poświęcone cyberprzemocy:
• www.fundacja.orange.pl
• www.cyberprzemoc.pl
• www.dzieckowsieci.fdn.pl
• www.szkolabezpiecznegointernetu.pl
• Jak wyżej oraz wymiana materiałów na temat sposobów radzenia sobie z multimedialnymi patologiami.
• Dyskusja na forum na temat źródeł cyberprzemocy i innych patologii.
• Dyskusja i wybór tematu oraz prowadzącego lekcję pokazową spośród uczestników sieci na kolejnym spotkaniu.
• Dyskusja na temat zaproszenia ucznia posiadającego wysoki poziom umiejętności w zakresie stosowania urządzeń multimedialnych na kolejne spotkanie. Ustalanie tematów rozmowy z tym uczniem.
3. Integracja mediów elektronicznych

(4 godz. dydaktyczne)
1. Przegląd różnych urządzeń multimedialnych, które można wykorzystać w pracy nauczyciela.
2. Lekcja z multimediami – pokazowa lekcja, np. języka polskiego, z zastosowaniem multimediów, przygotowana przez jednego z uczestników sieci.
3. Dyskusja po lekcji pokazowej.
4. Praca w grupach nad konkretnymi problemami edukacyjnymi, np. jak radzić sobie z uczniami korzystającymi z komórek podczas lekcji lub ogólnie – w szkole?
5. Spotkanie z uczniem posiadającym wysoki poziom umiejętności w zakresie stosowania urządzeń multimedialnych (np. forma wywiadu).
Jak wyżej • Jak wyżej oraz dyskusja i wybór tematu oraz prowadzącego lekcję pokazową spośród uczestników sieci na kolejnym spotkaniu.
• Prezentacja na forum eksperta, który poprowadzi warsztaty podczas następnego spotkania.
4. Praca grupowa w sieci Internet

(4 godz. dydaktyczne)
1. Lekcja z multimediami – pokazowa lekcja, np. geografii, z zastosowaniem multimediów, przygotowana przez jednego z uczestników sieci.
2. Dyskusja po lekcji z multimediami.
3. Warsztaty prowadzone przez zaproszonego eksperta: praca grupowa w internecie, tworzenie stron internetowych, wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie narzędzi Google.
4. Dyskusja po warsztatach.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Instrukcja tworzenia i zarządzania stroną www

Krótki opis działania narzędzi Google

Pozycje zaproponowane przez eksperta
• Jak wyżej oraz dyskusja na forum o warsztatach z ekspertem.
• Dyskusja i wybór tematu oraz prowadzącego lekcję pokazową spośród uczestników sieci na kolejnym spotkaniu.
5. Portale społecznościowe, blogi i fora jako współczesne media komunikacyjne

(4 godz. dydaktyczne)
1. Lekcja z multimediami – pokazowa lekcja, np. biologii, z zastosowaniem multimediów, przygotowana przez jednego z uczestników sieci.
2. Dyskusja po lekcji z multimediami.
3. Praca w grupach: jak wykorzystać portale społecznościowe, fora internetowe czy blogi do pracy z uczniami?
4. Ewaluacja pracy w ramach sieci.
Scenariusz spotkania z koordynatorem

Zasady korzystania z portali społecznościowych, forów internetowych, blogów (wybrane przez koordynatora z dostępnych zasobów internetu)

Forum dyrektorów OSKKO: www.oskko.edu.pl/forum/index.php
• Jak wyżej oraz publikacja wyników ewaluacji pracy sieci.
• Rozmowa o przyszłości i planowanie dalszych działań.