Data publikacji:  2014-01-14  Kategoria:  styczeń 2014
Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń dla kandydatów na koordynatorów sieci za uczestnictwo pełne zaangażowania i pasji. Przedstawiamy efekty jakie udało się nam razem wypracować.
W okresie od czerwca do listopada ubiegłego roku w szkoleniu wzięli udział: nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, SORE oraz pracownicy instytucji systemu wsparcia. Łącznie było to blisko dwa tysiące osób.
Efektem szkolenia oprócz przygotowania wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań nowego systemu, jest także upowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu, celach i idei sieci współpracy i samokształcenia, co powinno przyczynić się do lepszego odbioru i pełniejszego zrozumienia wdrażanego rozwiązania.
Podczas trzydniowego kursu uczestnicy realizowali sześć interaktywnych modułów treningowych, poświęconych następującym zagadnieniom:
  • integracja grupy, komunikacja uczestników sieci i koordynowanie pracy zespołu;
  • określanie potrzeb, wytyczanie długofalowych celów;
  • moderowanie pracy grupy, inicjowanie wymiany doświadczeń i prowadzenie dyskusji;
  • planowanie pracy sieci i opracowywanie scenariuszy spotkań;
  • współpraca uczestników sieci z zewnętrznymi ekspertami;
  •  podsumowanie pracy sieci – opracowywanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy.
 
Szkolenia były prowadzone z wykorzystaniem różnych form: ćwiczeń warsztatowych, coachingu grupowego, miniprezentacji, dyskusji, wymiany doświadczeń.
 
 
W związku z dużym zainteresowaniem, planujemy kolejną edycja szkoleń. Ponadto dla funkcjonujących koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia przewidujemy wsparcie w formie regionalnych spotkań konsultacyjnych.
Informacje o rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie platformy: http://www.doskonaleniewsieci.pl oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęconej projektowi:
http://www.ore.edu.pl/wspieranie.
 
Zespół Projektu