Data publikacji:  2014-01-22  Kategoria:  Brak kategorii

Wydawnictwa zwarte:

 1. Barszczewska Bożena, Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie, Warszawa,Wolters Kluwer Polska SA, 2012, ISBN: 978-83-264-0714-7.
 2. Kordziński Jarosław, Nauczyciel, trener, coach, Warszawa, Wolters Kluwer Polska SA, 2013, ISBN: 978-83-264-4151-3.
 3. Kordziński Jarosław, Zarządzanie rozwojem szkoły, Warszwa, Wolters Kluwer Polska SA, 2013, ISBN: 978-83-264-1697-2.
 4. Nowe formy wspomagania szkół. Koordynator sieci. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012, ISBN 9788362360055.
 5. Nowe formy wspomagania szkół. SORE. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012, ISBN 9788362360055.
 6. Nowe formy wspomagania szkół. Dyrektor. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Warszawa, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012, ISBN 9788362360055.
 7. Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, Warszawa, Elsner Danuta (red.)Wolters Kluwer Polska SA, 2013, ISBN 9788326443527.

Wydawnictwa ciągłe:

2012

 1. Czerwonka Dorota, Granoszewska-Babińska Dorota, Wspomaganie rozwoju szkół - projekt systemowy, „Dyrektor Szkoły”, 2012 nr 7, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 68-73, ISSN 1230-9508.
 2. Kto wspiera szkołę?, „Głos Nauczycielski”, R. 95 nr 50 (2012), dod. Reforma Edukacji, s. II, ISSN 0017-1263.
 3. Kocurek Maciej [et al.], Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia, Kraków, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012, http://www.ore.edu.pl/strona-ore/images/files/Przewodnik%20metodyczny%20dla%20koordynator%C3%B3w%20sieci%2016%20stycznia%202012%20%284%29.pdf
 4. Podczaszy Kazimiera, Nasze szkoły wspomagają sie wzajemnie, Rozm. przepr. Danuta Elsner „Dyrektor Szkoły”, 2012 nr 7, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 74-79, ISSN 1230-9508.
 5. Przygotuj plan wspomagania. Oferty doskonalenia nauczycieli, „Głos Nauczycielski”, R. 95 nr 50 (2012), dod. Reforma Edukacji, s. IV, ISSN 0017-1263.
 6. Skrzyński Dariusz, Wspomaganie szkół przez biblioteki pedagogiczne. Projektowanie zmian, "Biblioteka w Szkole" s. 12-13, nr 11 (2012).
 7. Szkoła jako organizacja ucząca się, „Głos Nauczycielski”, R. 95 nr 50 (2012), dod. Reforma Edukacji, s. I, ISSN 0017-1263, ISSN 770867560207.

2013

 1. Brewczyńska Magdalena, Rola bibliotek pedagogicznych w strukturach sieci wsparcia szkół i placówek oświatowych.  "Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy" nr 2 (2013). Dostępny w: http://bnb.oeiizk.waw.pl/2-2013/rola_bibliotek.pdf
 2. Czarnocka Marzenna, Nowe zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych, „Trendy”, 2013 nr 3, s. 93-99 [przeglądany 15 września 2013]. ISSN 2299-1786. Dostępny w:http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf
 3. Czerwonka Dorota, Dostosowanie przedszkolnego WDN-u do zmian w systemie doskonalenia nauczycieli, „Doradca Dyrektora Przedszkola”, nr 47 (2013), ISSN 2080-1262
 4. Elsner Danuta, Wszyscy jesteśmy załogą. O czym trzeba pamiętać w czasie tworzenia sieci współpracy, „Głos Nauczycielski”, R. 96 nr 6 (2013), dod. Reforma Edukacji, s. III, ISSN 0017-1263.
 5. Górska Małgorzata, Wspomaganie szkoły jako organizacji, "Meritum", nr 3 (2013), ISSN 1896-2521
 6. Hajdukiewicz Marianna, Kurowska Monika, Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli, "Oświata Samorządowa", nr 6/7 (2013), ISSN 2080-7406.
 7. Interdyscyplinarne i przedmiotowe. Powiatowe sieci współpracy i samokształcenia, „Głos Nauczycielski”, R. 96 nr 6 (2013), dod. Reforma Edukacji, s. II, ISSN 0017-1263.
 8. Kocurek Maciej [et al.], Rola i zadania koordynatora sieci współpracy i samokształcenia, „Trendy”, 2013 nr 3, s. 111-118 [przeglądany 15 września 2013]. ISSN 2299-1786. Dostępny w:http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf
 9. Kordziński Jarosław, Aktywność bibliotek pedagogicznych, „Trendy”, 2013 nr 3, s. 82-87 [przeglądany 15 września 2013]. ISSN 2299-1786. Dostępny w:http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf
 10. Nosowicz Ewa, Nowe formy pracy W-M ODN w Olsztynie, „Trendy”, 2013 nr 3, s. 101-106 [przeglądany 15 września 2013]. ISSN 2299-1786. Dostępny w:http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf
 11. Pery Andrzej, Zmiany w procedurze udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach,„Trendy”, 2013 nr 3, s. 88-92 [przeglądany 15 września 2013]. ISSN 2299-1786. Dostępny w:http://www.ore.edu.pl/images/flash/Trendy_nr-3_2013.swf
 12. Piszko Agata, Zmiana przepisów dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli, „Dyrektor Szkoły”, 2013 nr 3, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 70-71, ISSN 1230-9508.
 13. Wierzbicka Małgorzata, Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: rozwój procesowy szkoły - wspomaganie szkół, "Meritum: Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny", nr 3 (2013), s. 84-92, ISSN 1896-2521
 14. Sieci współpracy i samokształcenia. Projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, „Głos Nauczycielski”, R. 96 nr 6 (2013), dod. Reforma Edukacji, s. I, ISSN 0017-1263.
 15. Żadna placówka systemu wspomagania nie pozostanie bez wsparcia - wywiad z Piotrem Dmochowskim-Lipskim, dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, "Oświata Mazowiecka: Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie", nr 10 (2013)
 16. Rola i zadania koordynatora sieci współpracy i samokształcenia, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 3 (2013), http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=544&from=pubstats
 17. Rozmowa z... Joanną Kluzik Rostkowską Minister Edukacji Narodowej, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 2 (2014) http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=643

2014

 1. Bednarek Krzysztof, Pogłębiona diagnoza potrzeb rozwojowych, "Dyrektor szkoły", nr 5 (2014), s. 72-74, ISSN 1230-9508
 2. Czerwonka Dorota, Sieci współpracy i samokształcenia - część 2, "Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce", nr 4 (2014)
 3. Czerwonka Dorota, Sieci współpracy i samokształcenia. Poznaj najnowsze formy doskonalenia i rozwoju zawodowego, "Nowa szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce", nr 2 (2014) 
 4. Elsner Danuta, Od WDN do sieci współpracy i samokształcenia, "Dyrektor szkoły", s. 78-81, ISSN 1230-9508
 5. Elsner Danuta, Sieci współpracy i samokształcenia, "Przed Szkołą: Poradnik Dyrektora Przedszkola", nr 1 (2014), s. 16-18, ISSN 2082-386X
 6. Elsner Danuta, Sieć współpracy i samokształcenia, "Dyrektor szkoły",  nr 3 (2014), ISSN 1230-9508 
 7. Furche Ewa, Bukowska-Ulatowska Małgorzata, Wspomaganie pracy dyrektorów szkół jako element SRWP 2020, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 2 (2014), http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=634
 8. Hatak Wioletta, Mielnik Paulina, Efektywna współpraca z biblioteką pedagogiczną - przykład dobrej praktyki, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 2 (2014) http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=636
 9. Jakubowska Ewa, Zarzewska-Zamora Anna, Doskonalić doskonalenie, czyli kompleksowe wspieranie szkół i placówek oświatowych, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 2 (2014), http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=637
 10. Kędracka Ewa, Dać się złapać w sieć?, "IT w Edukacji", nr 1 (2014)
 11. Kędracka Ewa, Nauczycielskie sieci sposobem na... dżunglę (informacji i zadań), Meritum: Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny nr 1 (2014), s. 74-78, ISSN 1896-2521
 12. Kordziński Jarosław, Biblioteka jako element doskonalenia, "Dyrektor szkoły", nr 5 (2014), s. 82-84, ISSN 1230-9508
 13. Korsak Magdalena, Współpraca nauczycieli w procesie przejścia progu szkolnego przez dziecko - sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 1 (2014), http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=607&from=pubstats
 14. Płusa Anna, Sieci współpracy i samokształcenia jako nowa forma doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, "Poradnik Bibliotekarza", nr 1 (2014), ISSN 0032-4752
 15. Rodak Izabela, Razem na rzecz ucznia ze SPE - wspieranie szkoły przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 2 (2014) http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=642
 16. Szwed Iwona, Szymczak Mariola, Proces budowania systemu wspomagania szkół i placóek oświatowych na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 2 (2014) http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=647
 17. Szymańska Joanna, Program Golden Five - wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 2 (2014) http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=646&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
 18. Walczak Beata, Kompleksowe wspomaganie pracy szkół i nauczycieli, "Poradnik Bibliotekarza" nr 10 (2014), ISSN 0032-4752

2015

 1. Adaśko Krystyna, Jasińska Marzena, Kmiecik Grażyna Diagnoza pracy szkół, czyli jak skutecznie wspomagać szkoły w rozwoju, "Dyrektor Szkoły", nr 3 (2015), ISSN 1230-9508
 2. Elsner Danuta Nowe formy doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły, "Dyrektor Szkoły", nr 8 (2015), ISSN 1230-9508
 3. Elsner Danuta Procesowe wspomaganie w praktyce, , "Dyrektor Szkoły", nr 8 (2015), ISSN 1230-9508
 4. Kordziński Jarosław, Hajdukiewicz Marianna Biblioteki pedagogiczne partnerem szkoły, czyli nowy model doskonalenia nauczycieli, "Poradnik Bibliotekarza", nr 2 (2015), ISSN 0032-4752
 5. Kordziński Jarosław Nauczyciel w szkole uczącej się, "Nowa Szkoła", nr 3 (2015), ISSN 0029-537X
 6. Leśniewska Katarzyna Wspomaganie bezpieczeństwa? Sieci!, "Trendy: Internetowe Czasopismo Edukacyjne", nr 1 (2015), http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=735
 7. Płusa Anna TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej - sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu, Poradnik Bibliotekarza", nr 3 (2015), ISSN 0032-4752
 8. Sikora Alicja Sieć współpracy i samokształcenia, "Dyrektor Szkoły", nr 8 (2015), ISSN 1230-9508, http://www.oswiata.abc.com.pl/c/document_library/get_file?uuid=07ed7b14-1cd3-46f4-8432-4f443519b5ee&groupId=5138430
 9. Szeligowski Piotr Udział i rola biblioteki pedagogicznej w projekcie "Kompleksowe wsparcie szkół", "Poradnik Bibliotekarza", nr 4 (2015), ISSN 0032-4752

Dokumenty w Internecie:

 1. Kuzitowicz Włodzisław, O potrzebie tworzenia sieci współpracy i samokształcenia w doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego. Dostępny w: http://gazeta.edu.pl/files/O%20potrzebie%20tworzenia%20sieci%20wspolpracy%20i%20samoksztalcenia.pdf
 2. Tabaszewska Małgorzata, Biblioteki pedagogiczne mają być wsparciem dla szkół i nauczycieli, http://www.bibliotekako.pl/news.aid,1814,Biblioteki_pedagogiczne_maja_byc_wsparciem_dla_szkol_i_nauczycieli.html
 3. Tabaszewska Małgorzata, Nowoczesny system wspomagania szkół - zadania poradni i bibliotek pedagogicznych, http://www.bibliotekako.pl/news.aid,2163,Nowoczesny_system_wspomagania_szkol___zadania_poradni_i_bibliotek_pedagogicznych.html