Zdobądź grant na edukację zdalną
2021-10-13
Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Rozwoju Edukacji
2021-03-26
Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Rozwoju EdukacjiOświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem https://doskonaleniewsieci.pl. Data ostatniej dużej modyfikacji strony internetowej: 2015 Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści strony internetowej nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nie były poddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom, polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zapewnia dostęp do informacji o swojej działalności w głównym serwisie internetowym ORE, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ludwika Rutkowska, adres poczty elektronicznej ludwika.rutkowska@ore.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 345 37 00 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna budynków ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie mieści się w trzech rożnych lokalizacjach: Budynek przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie Do budynku prowadzi 1 wejście od strony Al. Ujazdowskich. Poziom podłogi przy wejściu znajduje się na poziomie chodnika, co umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Dla osób na wózkach samodzielnie dostępna jest tylko część korytarza na parterze. Do dalszej części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą schodołaza do przewozu wózka inwalidzkiego wraz z osobą niepełnosprawną. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy, który nie jest przystosowany do przewozu wszystkich rodzajów wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Dostęp do toalety dla osób na wózkach inwalidzkich przy wykorzystaniu schodołaza. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek przy ul. Polnej 46a w Warszawie. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Polnej. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku. Główne wejście posiada podjazd, co umożliwia wjazd do budynku na wózku inwalidzkim. Łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pozostałe trzy piętra nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Prezentacje szkół
2015-08-18
.
Dobre praktyki - wspomagania
2015-08-18
.
Dobre praktyki - sieci współpracy i samokształcenia
2015-08-18
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link 1. Jak zaktywizować nauczycieli do pracy w sieci współpracy i doskonalenia Alicja Sikora POBIERZ 2. Sieć współpracy TIK Robert Berkowicz ZOBACZ 3. Tworzenie sieci współpracy i samokształcenia Danuta Kitowska ZOBACZ 4. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie lubelskim Helena Skomorowska POBIERZ 5. Od sieci dyrektorów do sieci przedszkoli Urszula Szałaj POBIERZ 6. Sieć ekspertów programu Delfort J. Lesisz-Maziarska POBIERZ 7. Sieć - Jak wspierać ucznia w uczeniu matematyki (prezentacja) Edyta Pobiega POBIERZ 8. Sieć - Jak wspierać ucznia w uczeniu matematyki (tekst) POBIERZ 9. Sieci współpracy i samokształcenia w powiecie będzińskim 2013/2014 Katarzyna Nawrot ZOBACZ 10. Współpraca nauczycieli w procesie przejścia progu szkolnego przez dziecko - sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej Korsak Magdalena ZOBACZ 11. Sieci współpracy i samokształcenia (Warszawa) Małgorzata Barańska ZOBACZ 12. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Lidia Pastuszka, Jolanta Kogut POBIERZ 13. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Krystyna Adaśko POBIERZ 14. Wykorzystanie potencjału ucznia – motywowanie z zastosowaniem metod aktywizujących Łukasz Kluz, Alicja Sikora POBIERZ
Filmy - oferty doskonalenia
2015-02-03
Wspieranie wychowawców klas – bezpieczna szkoła Postawy uczniowskie – jak je kształtować?
Wybór samouczków
2015-01-07
Prawo autorskie Otwarte zasoby edukacyjne Celem samouczka jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat zasad prawa autorskiego, przydatnej w pracy nauczycielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dozwolonego użytku edukacyjnego       Mapa myśli Filmy         Blogi Książki i komiksy         Prezentacje multimedialne Praca w chmurze           Zespoły wymiany doświadczeń   Praca metodą projektu       Publikacje
Harmonogram - Styczeń
2015-01-07
Prawo autorskie Otwarte zasoby edukacyjne     Mapa myśli Filmy     Blogi Książki i komiksy     Prezentacje multimedialne Praca w chmurze     Zespoły wymiany doświadczeń Praca metodą projektu     Publikacje
WYKAZ DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH
2014-12-15
1. Tworzenie wewnętrznego prawa przedszkola, szkoły/placówkiTworzenie wewnętrznego prawa przedszkola, szkoły/placówki 2. Organizacja pracy przedszkola, szkoły, placówkiOrganizacja nauczaniaPlany pracyPodręczniki i programy nauczania/wychowaniaIndywidualizacja nauczania/pracyZmiana okresu nauki/pobytuEksperymenty i innowacje pedagogiczneRekrutacjaInne 3. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola, szkoły, placówkiKontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku naukiOcenianie, klasyfikowanie, promowanie wewnątrzszkolneSprawdzian / egzaminy zewnętrzneDokumentowanie przebiegu nauczaniaOrganizacja krajoznawstwa i turystykiBezpieczeństwo i higiena w przedszkolach, szkołach i placówkachUdzielanie pomocy materialnej uczniom 4. Działalność statutowa placówek nieprowadzących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejDziałalność statutowa placówek nieprowadzących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej5. Status i rozwój zawodowy nauczycieliStatus zawodowy nauczycieliProcedura dokonania oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora przedszkola, szkoły, placówkiProcedura uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieliProcedura wystawiania legitymacji służbowej nauczycielaDoskonalenia zawodowe nauczycieli
Szkolenia 2
2014-11-25
note
Lista kategorii przypisanych do tej kategorii