Data publikacji:  2015-04-28  Kategoria:  kwiecień 2015
Pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli dobiega końca. Powiaty finalizują projekty na rzecz kompleksowego wspomagania szkół. W dniach 16-17.04.2015r. w Falentach k. Warszawy odbyło się spotkanie pt. „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”, w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów powiatowych oraz osoby zaangażowane w realizację projektów.
W czasie spotkania najczęściej powtarzanym pytaniem było: Co dalej? Celem spotkania było przedstawienie rozwiązań organizacyjnych wypracowanych w powiatach oraz dyskusja nad działaniami, które zapewnią trwałość wypracowanych efektów.
 
Wiele uwagi poświęcono nowej perspektywie finansowej w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Założenia Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Wytycznych MEN w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiła Agnieszka Zielińska z Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN. W czasie wystąpienia podkreślała, że działania nakierowane będą przede wszystkim na rozwój systemu w którym funkcjonuje szkoła, a nie jak do tej pory na rozwój indywidualnych osób -uczniów i nauczycieli.
 
Adam Krawiec, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zaprezentował Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, którego jednym z elementów jest kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Kluczową rolę odrywa tutaj partnerstwo różnych instytucji i osób na rzecz edukacji. Rozwój wieloaspektowego dialogu edukacyjnego powinien doprowadzić dorealizacji regionalnej i lokalnych polityk edukacyjnych poprzez:
 • wypracowanie zasad współpracy samorządów lokalnych i regionalnego
 • uspołecznienie procesów zarządzania szkołą
 • wdrożenie mechanizmów poprawiających spójność edukacyjną
 • trwałe powiązania między instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, instytucjami integracji i pomocy społecznej, przedsiębiorcami
Jadwiga Olszowska – Urban, ekspertka Partnerstwa Lokalnego i Komunikacji Społecznej z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network, pokazała korzyści, jakie szkoły uzyskują poprzez wspomaganie prowadzone z aktywnym udziałem jednostek samorządu terytorialnego gminy, powiatu i województwa. Wskazała również ograniczenia, z jakimi mierzą się osoby wspomagające prace szkół w swoich środowiskach.
 
Przedstawiciele powiatu Giżycko, Nowy Targ, Brzesko, Jawor prezentowali rozwiązania wypracowane w powiatach objętych kompleksowym wspomaganiem. Omówili efekty  i zasoby wypracowane w trakcie realizacji projektów pilotażowych. W czasie dyskusji, zorganizowanej w formie world cafe, dzielili się swoim doświadczeniem. Według nich, aby dobrze zorganizować proces wspomagania ważna jest:
 • akceptacja organów prowadzących placówki,
 • zaangażowanie dyrektora i jego pozytywne nastawienie,
 • otwartość nauczycieli na proces wspomagania,
 • dobrze zdiagnozowany obszar do wsparcia,
 • kompetencje zespołu zarządzającego,
 • kompetencje SORE,
 • kompetencje eksperta.
W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy budowali beczki lokalnych zasobów, służące kompleksowemu wspomaganiu w powiecie. Stało się to inspiracją do dalszych działań lokalnych i do próby projektowania strategii oświatowych z uwzględnieniem roli wspomagania pracy szkół i przedszkoli i z w wykorzystaniem posiadanych zasobów.
 
Spotkanie zorganizowane w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli..” było jednym z ostatnich wydarzeń skierowanych do przedstawicieli powiatów, którzy przez dwa lata wdrażali założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli.