Biblioteki pedagogiczne w Polsce… trochę statystyki

W serwisie Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP ukazała się 7 grudniu 2014r. prezentacja „Biblioteki pedagogiczne w Polsce - stan na 31.12.2013-wyniki ankiety” - https:// prezi.com/8udxv4qsv_f1/bp/?utm_campaign=share&utm_medium=copy. Materiał został przygotowany przez Sylwię Czacharowską, dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie oraz jej zespół.  Pani dyrektor S. Czacharowska, pomysłodawczyni badań, dokonała ich prezentacji na tegorocznym spotkaniu dyrektorów bibliotek pedagogicznych w Sulejówku w marcu 2014 roku i w czasie II Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie w czerwcu 2014 roku. Analiza stanu bibliotek pedagogicznych w Polsce, jest materiałem aktualnym i rzetelnym, oddającym faktyczny stan książnic pedagogicznych na koniec ubiegłego roku. Jednak najcenniejszym jest fakt, że praca, której podjął się olsztyński zespół- będzie nadal kontynuowana.

Już w lutym 2015 roku dotrą do bibliotek pedagogicznych w całym kraju kolejne ankiety, w których respondenci będą pytani o stan na dzień 31.12.2014 roku. Zebrane dane będą poddane analizie i przedstawione na przyszłorocznej ogólnopolskiej konferencji dyrektorów bibliotek pedagogicznych.

 Przyszłoroczne badanie pozwoli nie tylko ustalić stan ilościowy bibliotek pedagogicznych i ich zasoby, ale wskaże na dynamikę zmian w ich strukturze organizacyjnej w poszczególnych województwach. Zwłaszcza, że fala zmian organizacyjnych sieci bibliotek pedagogicznych rozlewa się na cały kraj.

 Status quo książnic pedagogicznych jest istotny ze względu na wyzwania, jakie przed nimi stawia MEN. Restrukturyzacje placówek oraz idąca za tym likwidacja stanowisk bibliotekarskich są niepokojące w dobie rozszerzenia katalogu usług książnic pedagogicznych o nowe działania min. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym, szczególnie w wykorzystaniu TIK, procesowe wspomaganie oraz prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli (te ostatnie wejdą do oferty bibliotecznej 1.01.2016 roku). Już dzisiaj niektóre biblioteki pedagogiczne, zatrudniające kilka osób, z niepokojem patrzą w przyszłość. Zadają sobie pytanie, jak pogodzić pracę w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów z wspieraniem szkół i placówek oraz z doskonaleniem nauczycieli? Jak efektywnie wspierać nauczycieli bibliotekarzy szkół? Jak zorganizować prace placówki, by być blisko szkoły? Jak być animatorem rozwoju edukacji w szkole i nie zatracić tożsamości nauczyciela bibliotekarza, pracownika instytucji, która będąc elementem systemu edukacji jest skarbnicą informacji o oświacie i dla oświaty?


Komentarze