Propozycja nowelizacji Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych - stanowisko Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych

Znowelizowane blisko 2 lata temu rozporządzenie, regulujące funkcjonowanie książnic pedagogicznych budziło i nadal budzi emocje. Tym żywsze dzisiaj, gdy do wdrożenia nowego modelu wspomagania pozostał niespełna rok.

Biblioteki pedagogiczne od wielu miesięcy czynią przygotowania do funkcji instytucji wspierającej szkołę i nauczycieli, roli którą mają pełnić wespół z ośrodkami doskonalenia nauczycieli i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Sprawą pilną, poprzedzającą wdrożenie modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - jest ustalenie synergii między tymi placówkami, w tym określenie podziału zadań i odpowiedzialności we wdrażaniu nowego modelu wspomagania.

Wobec różnych uwarunkowań lokalnych: niejednorodnej sieci wyżej wymienionych placówek w poszczególnych powiatach, dysproporcji w ilości zatrudnionych pracowników,  różnorodności kwalifikacji i kompetencji kadr oraz wielkości rejonów oddziaływania - wypracowanie jednego, optymalnego modelu wydaje się niemożliwe.

Za zróżnicowaniem katalogu i intensywności wdrażania zadań, wynikających z implementacji nowego modelu wspomagania, w przypadku książnic pedagogicznych przemawia ich struktura organizacyjna, w tym wielkość zatrudnienia w filiach bibliotecznych, które mają pełnić ważną rolę w skali powiatów.

Duże znaczenie w procesie implementacji nowego modelu będą miały również wewnętrzne zmiany : mentalne i organizacyjne w placówkach, które pozwolą zachować tożsamość biblioteki i realizować nowe zadania bez szkody dla jej dotychczasowych statutowych funkcji.

W jakim zakresie doprecyzować zapisy rozporządzenia, by zachowując tradycyjne funkcje, efektywnie realizować nowe zadania na rzecz systemowego wsparcia szkół i placówek? Jak zapisane w obecnym rozporządzeniu zadania dostosować do możliwości poszczególnych bibliotek pedagogicznych? Co powinno składać się na standardy pracy nauczycieli bibliotekarzy- przyszłych SORE i koordynatorów sieci, by wykonywane przez nich obowiązki służyły autentycznie rozwojowi szkół?

Pytania te wymagają natychmiastowych odpowiedzi. Są tak samo ważne dla dyrektora, kierownika filii i nauczyciela bibliotekarza. Pochylmy się więc nad stanowiskiem wypracowanym przez Konferencję Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych : http://e-pedagogiczna.edu.pl/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=340&id_news=2038 .

 

Zachęcam do dzielenia się uwagami również na naszym blogu.

 


Komentarze

re: Propozycja nowelizacji Rozporządzenia MEN z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych - stanowisko Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych

31 stycznia 2015 | Barbara Krawczyk

Może nie wszyscy z pokorą pochylamy się nad zaproponowanymi zmianami, lecz chyba przyszedł juz czas, aby tego dokonać. Jest to nasze być lub nie być w obecnym systemie oświaty. Przecieramy oczy i bierzemy coraz aktywniejszy udział w przygotowaniu się osobistym i zawodowym do nowych zadań.