Dyrektorzy bibliotek pedagogicznych przygotowują się do nowych zadań

W dniach 25-26 marca 2015 roku w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku odbyła się coroczna Konferencja dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Uczestnicy konferencji podczas zajęć warsztatowych oraz w kuluarowych rozmowach wymieniali się informacjami na temat stanu przygotowań kierowanych przez nich placówek do realizacji nowych zadań związanych ze wspomaganiem.

Biblioteki pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli i poradnie psychologiczno-pedagogiczne od wielu miesięcy czynią przygotowania do funkcji instytucji wspierających szkołę i nauczycieli. Biblioteki rozszerzają katalog usług, zmieniają struktury organizacyjne i doskonalą kadrę.

Rychła perspektywa realizacji nowych zadań skłania kadrę kierowniczą książnic pedagogicznych do autorefleksji i ustalenia priorytetów dalszego rozwoju do pracy na rzecz środowisk nauczycielskich.

Nauczyciele bibliotekarze korzystają z form doskonalenia rekomendowanych przez ORE, które służą szczególnie rozwojowi kompetencji w zakresie komunikacji społecznej, budowaniu partnerstw, pozwalają stawiać pierwsze kroki w diagnozowaniu potrzeb szkół i nauczycieli, przygotowują do roli koordynatorów sieci współpracy i organizatorów rozwoju edukacji.

Coraz bardziej widoczne jest wzmocnienie roli bibliotek pedagogicznych i ścisłe związanie ich z doskonaleniem szkół i nauczycieli.

Projekty pilotażowe oraz szereg spotkań organizowanych przez ORE, w których uczestniczyli nauczyciele bibliotekarze z książnic pedagogicznych pozwoliły systemowi oświaty na nowo odkryć potencjał bibliotek pedagogicznych. Organy prowadzące oraz dyrektorzy szkół coraz więcej wiedzą o nowym systemie doskonalenia i zadaniach bibliotek pedagogicznych. Istnieje prawdopodobieństwo, że szkoły zaczną zwracać się do książnic pedagogicznych z prośbą o wspieranie ich organizacyjnego rozwoju.

Jednych dyrektorów to nie zaskakuje, innym spędza przysłowiowy sen z oczu. Ci ostatni nie czują się na siłach, by sprostać nowym wyzwaniom. Wśród bolączek najczęściej wymieniają brak wystarczającej ilości kadry lub brak kompetencji.

Niemniej jedni i drudzy artykułowali potrzebę dalszego wspierania przez MEN rozwoju kompetencji kadr bibliotek pedagogicznych w projektach realizowanych przez ORE oraz postulowali zwiększenie zatrudnienia w bibliotekach, szczególnie filialnych, które ze względu na realizację nowych zadań muszą być wzmocnione.

Wydaje się, że książnice pedagogiczne mimo ich wyraźnego zróżnicowania upatrują we wspomaganiu szansę na swój dalszy rozwój i ściślejsze związanie bibliotek pedagogicznych z placówkami oświatowymi.

Placówki, które już wdrażają rozwiązania modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli będą je dalej rozwijać, a biblioteki nie mogące ich realizować z różnych względów, w tym organizacyjnych-podejmą taką próbę później lub będą koncentrować się tylko na podstawowym katalogu zadań bibliotek pedagogicznych.

Większość kadry zarządzającej bibliotekami pedagogicznymi nie zamka się na nowe wyzwania, ale szuka dróg złagodzenia ich implementacji w katalog bieżących zadań książnic pedagogicznych.

Spotkania w Sulejówku, którym nie można odmówić ważnej roli szkoleniowej, dają dyrektorom również przestrzeń do dyskusji, wzajemnego uczenia się i dzielenia się przykładami dobrych praktyk. Aktywności ze wszech miar cenne szczególnie w bieżącym roku, gdy w książnicach pedagogicznych trwają intensywne prace nad szukaniem dróg dalszego rozwoju.


Komentarze